WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

законо-давства та накладення фінансових санкцій
Рис. 3.3. Матриця СОФТ-аналізу
У результаті СОФТ-аналізу екзогенного середовища виявляється позитивний та негативний вплив на підприємство іззовні, а на цій підставі виробляються пропозиції, які мають на меті:
нейтралізувати можливі ризики;
використати додаткові шанси.
Типові приклади сильних та слабких сторін вітчизняних підприємств, а також шансів і ризиків, які можуть виникнути під дією зовнішніх обставин, наведено на рис. 3.3.
Під час санаційного аудиту сильні та слабкі сторони діяльності підприємства слід оцінювати з урахуванням основних тенденцій змін у зовнішньому щодо підприємства середовищі. Так, наявна виробнича програма на актуальну дату може бути сильною сторо-
ною підприємства, проте згодом під дією зовнішніх факторів вона може стати недосконалою і перетворитися на його слабину.
Оскільки сильні та слабкі сторони є відносними показниками, відповідні висновки мають грунтуватися на порівнянні з аналогічними характеристиками підприємств-конкурентів. Під час аналізу сильних та слабких сторін визначаються критичні сфери, які під дією специфічних зовнішніх та конкурентних факторів впливають на економічні результати підприємства, а далі встановлюються ключові параметри, від яких залежить ефективність господарської діяльності. На практиці досить часто в ході СОФТ-аналізу використовуються такі методи кон-тролінгу, як анкетування та АВС-аналіз. Результати аналізу унаочнюються у вигляді діаграм, мАтриць, схем, графіків.
29. Оцінка ефективності антикризових заходів. Альтернативні методичні підходи до оцінки ефективності антикризового управління.
Методичні підходи до оцінки ефективності антикризових заходів:
1) зіставлення показників фінансового стану до і після реалізації антикризових заходів: розрахунок показників прибутковості, ліквідності, структури капіталу, майнового стану, ділової активності. З кожної групи доцільно вибрати 1 найбільший виразний показник;
2) розвиток періоду окупності інвестиційних вкладів (payback);
3) розрахунок інтегрального показника фінансового стану. Підбирається модель інтегральної оцінки залежно від виду економічної діяльності підприємства. Порівнюється значення інтегрального показника фінансового стану до, протягом і після здійснення інвестицій;
4) розрахунок показників доданої вартості
EVA = NOPAT - WACC * IK, де
NOPAT - прибуток після оподаткування і до сплати %
WACC - середньозважена вартість капіталу
IK - інвестиційний капітал
5) метод дисконтування Cash-Flow (DCF) - передбачає дисконтування очікуваних грошових потоків і порівняння їх з обсягом початкових інвестицій. У разі відємного NPV інвестиції в антикризові заходи є недоцільним;
6) порівняння вартості підприємства до і після здійснення інвестицій в антикризові заходи.
Залежно від наявної інформації можна використати різні методи оцінки:
1) за ліквідаційною вартістю;
2) метод дисконтування CF чи EVA;
3) метод зіставлення мультиплікаторів чи порівняння продажів.
30. Висновки за результатами санаційного аудити.
3огляду на актуальну фінансово-господарську ситуацію та причини кризи на підприємстві - об'єкті аудиту, сильні та слабкі сторони в його діяльності, найважливіші санаційні заходи, що плануються, робиться остаточний висновок про санаційну спроможність (неспроможність) цього підприємства. При цьому головним є таке:
a. документальне підтвердження наявних передумов санаційної спроможності (неспроможності);
b. визначення основних ризиків;
c. оцінка санаційних заходів (якщо вони мають сенс). Остаточний висновок можливий у трьох варіантах.
1. Однозначно стверджується, що концепція санації відбиває реальний стан справ і підприємство є санаційно спроможним.
2. Зазначається, що план санації можна реалізувати, виконавши певні рекомендації, зроблені під час санаційного аудиту.
3. План санації визнається нереальним, а сама санація - не можливою.
Якщо аудитор установлює, що санація підприємства є можливою лише при виконанні певних рекомендацій, зроблених у ході аудиту, то він має зробити посилання на зміст даних рекомендацій.
Якщо план санації визнано недосконалим, аудитор має обґрунтувати цей висновок, назвати позиції плану, які є недостовірними або сумнівними щодо здатності підприємства їх реалізувати й продовжувати свою фінансово-господарську діяльність у майбутньому. Якщо аудитор переконаний у тому, що підприємство не в змозі надалі функціонувати, він має дати таке формулювання: концепція санації є хибною.
31. Джерела фінансування антикризових заходів, форми фінансової санації.
Форми фінансування суб'єктів господарювання класифікуються за джерелами надходження капіталу та за правовим статусом інвесторів. За джерелами мобілізації фінансових ресурсів розрізняють зовнішнє та внутрішнє фінансування; за правовим статусом інвесторів - власний та позичковий капітал.
Сукупний капітал підприємства складається з власного та позичкового капіталу. Отже, фінансувати санацію можна за рахунок власних коштів підприємства (самофінансування), фінансових засобів власників, за допомогою кредиторів. У виняткових випадках може надаватися державна фінансова підтримка. Санація може бути спрямована на реструктуризацію активів або пасивів.
За формальними ознаками розрізняють два види санації:
а) санація без залучення на підприємство додаткових фінансових ресурсів;
б) санація із залученням нового фінансового капіталу.
У першому випадку санація може набирати таких форм:
o зменшення номінального капіталу підприємства;
o конверсія власності в борг;
o конверсія боргу у власність;
o пролонгація строків сплати заборгованості;
oдобровільне зменшення заборгованості;
o самофінансування.
У другому випадку можливі такі форми:
" альтернативна санація;
" зменшення номінального капіталу з подальшим його збільшенням (двоступінчаста санація);
" безповоротна фінансова допомога власників;
" безповоротна фінансова допомога персоналу;
" емісія облігацій конверсійної позики;
" залучення додаткових позик.
32. Альтернативна санація.
Загалом статутний капітал підприємства збільшується за рахунок таких джерел: додаткових внесків учасників та засновників; дивідендів (реінвестиції прибутку); резервів (якщо вони сформовані' на належному рівні). Зрозуміло, реальний приплив фінансових ресурсів на підприємство відбувається лише у разі здійснення додаткових внесків інвесторів в обмін на корпоративні права суб'єкта господарювання.
Форма фінансової санації задопомогою власників підприємства, за якої акціонер (пайовик) на добровільних засадах може зробити вибір між деномінацією чи консолідацією, з одного боку, та здійсненням безповоротної фінансової допомоги підприємству, з іншого, називається альтернативною санацією.
За такої форми санації перед акціонерами (власниками) стоїть проблема вибору: або вони здійснюють цільові внески для погашення балансових збитків підприємства і

 
 

Цікаве

Загрузка...