WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

у фінансовій санації підприємства.
Санаційний аудит проводять зовнішні аудитори в тісній співпраці з внутрішніми службами підприємства, особливо з відділом контролінгу. Особи, які здійснюють санаційний аудит, мають бути не лише висококваліфікованими економістами, а й розумітися на галузевих особливостях діяльності того чи іншого підприємства. У правовому та економічному плані аудитор має бути повністю незалежним як від підприємства" котре віп перевіряє, так і від замовника аудиторського висновку (кредиторів та інвесторів).
Загалом санаційний аудит складається з таких етапів:
1) ідентифікація даних;
2)експертиза;
3)висновки;
4) вироблення рекомендацій.
Ідентифікація даних - це збір інформації, на підставі якої можна судити про справжнє становище підприємства. Під експертизою розуміється всебічний аналітичний процес, спрямований на здобуття об'єктивних висновків про поточний і перспективний стан об'єкта аудиту. Дані експертизи, наявні докази та їх комплексний аналіз створюють підґрунтя для висновків про санаційну спроможність підприємства та рекомендацій щодо вдосконалення санаційної концепції.
Зауважимо, що санаційний аудит не слід ототожнювати з при-чинно-наслідковим аналізом фінансового стану підприємства, який здійснюється під час розробки плану санації і є складовою частиною класичної моделі санації. Незважаючи на те, що в обох випадках використовуються одні й ті самі методи аналізу, а також на схожість цілей, між причинно-наслідковим аналізом та санаційним аудитом існує принципова різниця: у першому випадку йдеться про складову процесу розробки плану санації, у другому - про перевірку достовірності та реальності наведених у плані санації даних.
26. Принципи безперервної діяльності підприємства та перевірка його дотримання.
Згідно з міжнародними нормами програмованого управління, стандартами ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, стандартами аудиторської діяльності, фундаментальними принципами фінансово-господарської діяльності підприємств, складання фінансової звітності та перевірки її достовірності є припущення про потенційну життєздатність підприємства. Йдеться про принципи безперервної діяльності підприємства, за якими підприємство у найближчому майбутньому періоді(що найменше 12 міс.) не буде ліквідовано не з власної ініціативи, ні в примусовому порядку, тобто щодо нього не виникне підстав для порушення справи про банкрутство.
У рамках дотримання цього принципу менеджмент підприємства зобов'язаний забезпечити перманентну оцінку потенційної життєздатності підприємства.
Оцінка потенційної життєздатності підприємства здійснюється на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності та оцінка наявних планів. Залежно від рівня загрози фінансової кризи предметом санаційного аудиту може бути система звичайних планів(бюджетів) підприємства, бізнес плани або плани антикризових заходів, а також базова інформація на підставі якої плани були розроблені.
27. Методи та програми санаційного аудиту.
Санаційний аудит є найважливішою складовою процедури санації та відіграє вирішальну роль у мобілізації підприємством фінансових ресурсів. Він полягає в перевірці повноти, достовірності та ефективності поданої санаційної концепції. Під час санаційного аудиту використовуються різноманітні методики інструменти. До головних належать такі:
o опитування (анкетування) співробітників;
o факторний аналіз відхилень;
o аналіз сильних і слабких сторін (СОФТ-аналіз);
o розробка сценаріїв;
o портфельний аналіз;
o метод ланцюгових підстановок;
o нуль-базис бюджетування;
o вартісний аналіз;
o трендовий аналіз. '
Перш ніж проводити аудит, аудитор має підготувати в письмовому вигляді програму санаційного аудиту, яка визначає процедури, необхідні для досягнення поставлених цілей. До програми потрібно включити завдання аудиту з кожного напрямку, щоб вона допомагала контролювати виконувану роботу.
Готуючи зазначену програму, аудитор може передбачати залучення для виконання певних завдань інших аудиторів, консультантів та експертів з окремих питань.
Наведемо перелік питань, які доцільно включити до такої програми.
і. Вивчення наявної санаційної концепції (плану санації) та збір необхідної інформації.
2. Оцінювання відбитих у плані санації вихідних даних про підприємство:
а) аналіз виробничо-господарської діяльності;
б) аудит фінансового стану підприємства;
в) дослідження ситуації підприємства на ринку факторів ви обництва та збуту готової продукції.
3. Перевірка правильності визначення причин кризи та сильних і слабких сторін підприємства.
4. Експертна оцінка запланованих санаційних заходів
5. Правова оцінка діяльності підприємства та запропонованої санаційної концепції.
6. Оцінка ефективності санації.
28. Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць в рамках санаційного аудиту.
На цьому етапі аудиту визначається повнота врахування в санаційній концепції всіх причин та факторів, які призвели до кризової ситуації. Перевіряється, чи правильно були використані методи ідентифікації причин кризи. Встановлюється, чи діють причини кризи й досі чи вони вже подолані (або зникли самі по собі). Визначаються вид та фаза фінансової кризи; систематизуються причини кризи; виявляються фактори, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники діяльності підприємства; систематизуються сильні та слабкі сторони в діяльності підприємства.
Щоб з'ясувати фактичний стан підприємства та перспективи його розвитку, у практиці санаційного аудиту застосовують так званий СОФТ-аналіз (8ОРТ-апаІуяІ5) - аналіз сильних (8"геп§"Ь) і слабких (Раііиге) сторін, а також наявних шансів (Оррогіипі(у) і ризиків (ТЬгеаІ). В економічній літературі СОФТ-аналіз називають ще СВОТ-аналізом (8УОТ-апаІу5Із).
Цей вид аналізу може стосуватися всього підприємства, його структурних підрозділів, а також окремих видів продукції. На основі результатів аналізу ендогенного середовища розробляються рекомендації, що мають на меті:
усунення наявних слабких місць,
ефективного використання існуючого потенціалу (сильних сторін).
Сильні сторони:
o кваліфікований інженерно-техніч-ний персонал; o низькі витрати на заробітну плату; o наявність власних виробничих споруд; o прихід молодих та енергійних спів-робітників фінансових служб Слабкі сторони:
o інертність та зловживання керівництва підприємства; o крадіжки на виробництві; o застарілий асортимент продукції; o висока енергомІсткІсть продукції; o неефективна діяльність служби збуту
Додаткові шанси:
o ринок сформований в основному за рахунок імпорту; o держававживає протекціоністських заходів, спрямованих на захист вітчизняного товаровиробника; o іноземні інвестори виявляють значний інтерес до галузі, якій належать підприємство Ризики:
o криміногенний ризик; * Інфляційний ризик (знецінення реальної вартості капіталу); o ризик неплатоспроможності чи банкрутства контрагентів; o ризик зміни податкового

 
 

Цікаве

Загрузка...