WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

воно може бути продане за ціною яка дорівнює ринковій вартості.
Строк експозиції - строк, протягом якого об'єкт оцінки може бути виставлений для продажу на ринку за найвищою ціною.
52. дохідний підхід в оцінці майна.
Оцінка вартості підприємства зщ використанням дохідного підходу грунтується на визначенні лише реальної вартості очікуваних вигод (доходів, грошових потоків) від володіння корпоративними правами підприємства. В основі підходу лежить теза, що метою вкладання капіталу інвестора у купівлю підприємства перед усім є отримання стабільних доходів. В рамках цього підходу використовують 2 основні методи:
1) дисконтування грошових потоків;
2) визначення капіталізованої вартості доходів.
Згідно з методом дисконтування грошових потоків вартість об'єкта оцінки об'єкта прирівнюється до сумарної теперішньої вартості майбутніх чистих грошових потоків (Cash-Flow) або дивідендів, які можна отримувати в результаті володіння підприємством, зменшеної на величину зобов'язань підприємства та збільшення на вартість надлишкових активів. Капіталізація передбачає трансформацію доходів у вартість. Для визначення вартості підприємства цим методом, характерний для підприємства рівень доходів переводиться у вартість шляхом його ділення на ставку капіталізації. Метод доцільно використовувати для оцінки вартості підприємств з стабільними доходами чи стабільними темпами їх зміни. У разі стабільних доходів для оцінки рекомендується використовувати формулу так званої довічної ренти:
ВМк = П/Квк, де
ВМк - вартість підприємства за методом капіталізації доходу
П - очікувані доходи підприємства, які підлягають капіталізації
Квк - ставка капіталізації (=ставці вартості власного капіталу).
Ставка капіталізації - дільник, який використовується проведення доходу у вартість. При оцінці вартості підприємства цими методами дані про вартість, склад і структуру активів безпосередньо не впливають на оцінку, а використовуються лише інформація про здатність активів генерувати доходи.
53. Майновий підхід в оцінці майна.
Згідно з майновим підходом вартість підприємства розраховується як сумма вартостей усіх активів (основних засобів, запасів, вимог, нематеріальних активів, тощо), що складають ціннісний майновий комплекс, за мінусом зобов'язань. Основним джерелом інформації за даного підходу є баланс підприємства. У рамках цього підходу розрізняють такі основні методики:
" оцінка за відповідною вартістю активів (витратний підхід)
" метод розрахунку чистих активів;
" розрахунок ліквідаційної вартості;
розглянемо детальніше на методі витратного підходу.
Метод оцінки за відповідною вартістю досить часто використовується в в ході оцінки майна під час приватизації державних підприємств. Зазначимо, що використання даного методу є виправданим, якщо балансова та ринкова вартість активів істотно не відрізняється між собою.
До основних недоліків методу слід віднести те, що на практиці балансова вартість, активів майна ніколи не відповідає їх ринковій вартості.
Достовірність оцінки підвищується, якщо отриману вартість скоригувати на приховані прибутки чи збитки підприємства.
54. Порядок оцінки вартості майна.
Щоб "правильно організувати роботу з оцінювання вартості майна, необхідно додержувати певної послідовності дій, вибравши оптимальну для конкретного об'єкта методику оцінювання. Загалом оцінювання вартості майна підприємства складається з таких етапів:
1. Збір інформації про об'єкт оцінювання.
2. Інвентаризація майна.
3. Аудиторська перевірка фінансової звітності підприємства.
4. Складання акта обстеження та технічного стану об'єкта оцінювання.
5. Експертне або масове оцінювання.
6. Складання акта оцінювання вартості майна або звіту про його експертне оцінювання та висновків експерта про оцінну (ліквідаційну) вартість майна.
7. Затвердження результатів оцінювання.
55. Інвентаризація майна як необхідна передумова оцінювання його вартості.
Найважливішою складовою процесу оцінювання вартості майна підприємства є інвентаризація, здійснювана з урахуванням вимог Положення про інвентаризацію майна. Головна мета інвентаризації - визначити наявність і стан майна за даними бухгалтерського обліку, урегулювати інвентаризаційні різниці та відбити результати інвентаризації в передавальному (розподільному) балансі,
Отже, з допомогою інвентаризації встановлюється наявність основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів, грошових коштів та документів, визначаються обсяги незавершеного виробництва в натурі і перевіряється їх відповідність даним бухгалтерського обліку.
Перш ніж перевіряти наявність цінностей, інвентаризаційна комісія зобов'язана:
обпломбувати підсобні приміщення та інші місця зберігання цінностей, де є окремі входи та виходи:
перевірити справність усіх приладів для вимірювання маси;
одержати останні на момент інвентаризації реєстри прибуткових і видаткових документів або звітів про рух товарно-матеріальних цінностей і коштів.
Особи, які відповідають за зберігання цінностей, дають розписки про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на цінності здано до бухгалтери, що всі цінності, які надійшли під їх відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані на видатки Такі самі розписки дають особи, які мають кошти на придбання або доручення на одержання цінностей
Наявність цінностей під час інвентаризації встановлюється обов'язковим підрахунком, зважуванням, вимірюванням Масу (об'єм) матеріалів визначають на підставі вимірювань і технічних розрахунків. Акти вимірювань і розрахунки додаються до описів.
Інвентаризація фактичних залишків товарно-матеріальних цінностей має відбуватися у присутності матеріально відповідальних осіб підприємства, майно якого оцінюється. Забороняється проводити інвентаризацію в неповному складіінвентаризаційної комісії та заносити до опису дані про залишки цінностей зі слів матеріально відповідальних осіб або за даними обліку без перевірки їх наявності.
Під час інвентаризації основних засобів перевіряється наявність технічних паспортів або іншої технічної документації, документів на основні засоби, що здані або прийняті підприємством в оренду, на зберігання та в тимчасове користування. За відсутності цих документів потрібно скласти й оформити належним чином нові.
Якщо виявлено не взяті на облік об'єкти, а також такі, щодо яких в облікових реєстрах відсутні деякі дані або наведені неправильні, інвентаризаційна комісія має поповнити інвентаризаційний опис або внести до нього належні зміни.
Об 'єкти, які не взято на облік і виявлено під час інвентаризації, мають бути оцінені відповідно до сучасної вартості відтворення, а знос визначено за дійсним технічним станом об 'єктів з оформленням відомостей про оцінювання та знос відповідними актами.
Основні засоби вносяться до інвентаризаційного опису за найменуванням відповідно до основного призначення об'єкта із зазначенням

 
 

Цікаве

Загрузка...