WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

поряд із прибутковими секторами діяльності є багато збиткових виробництв. Метою розукрупнення при цьому є виокремлення підрозділів, які є санаційне спроможними, і їх подальше фінансове оздоровлення, зокрема й за допомогою приватизації. Структурні підрозділи, які не підлягають санації, залишаються в організаційній структурі підприємства, яке з часом оголошується банкрутом.
2. У разі високого рівня диверсифікації сфер діяльності підприємств, які підлягають санації. Якщо до таких підприємств виявляють інтерес кілька інвесторів (санаторів), котрі цікавляться різними ділянками виробництва, то в результаті розукрупнення, кожний з інвесторів може вкласти кошти в ту сферу, яка його найбільш приваблює, не обтяжуючи себе при цьому непрофільними виробничими структурами.
3. Коли йдеться про передприватизаційну підготовку державних підприємств з метою підвищення їх інвестиційної привабливості.
4. За рішенням антимонопольних органів. Якщо підприємство - монопольне утворення зловживає монопольним становищем на ринку, може бути прийняте рішення про примусовий його поділ.
Підприемство-монополіст, яке підлягає примусовому розукрупненню, реорганізується самостійно (за умови, що зазначене монопольне утворення на ринку ліквідується). Примусовий поділ не застосовується в разі:
а) неможливості організаційного або територіального відокремлення підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць;
б) наявності тісного технологічного зв'язку підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць (якщо частка внутрішнього обороту в загальному обсязі валової продукції підприємства становить менш як 30%).
Зауважимо, що головною метою розукрупнення підприємств, які перебувають у фінансовій кризі, є виокремлення санаційно спроможних виробничих підрозділів (виробництв) для проведення їх фінансового оздоровлення й оформлення як самостійних юридичних осіб. Цей напрямок реорганізації дає змогу зосередитися на окремих стратегічних сферах діяльності підприємства, керуючись принципом: економічно доцільнішим є "утримати на поверхні життєздатну частину боржника, ніж дати потонути всьому підприємству".
Реорганізація поділом. Поділ - це спосіб реорганізації, який полягає в тому, що юридична особа припиняє свою діяльність, а на її базі створюється кілька нових підприємств, оформлених у вигляді самостійних юридичних осіб.
У результаті поділу підприємства до новостворених підприємств за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах переходять майнові права і обов'язки (активи та пасиви) реорганізованого підпри-ємства.
Реорганізація підприємства поділом характеризується такими особливостями.
1 У рішенні про реорганізацію неодмінно мають бути положення, які визначають спосіб розподілу між правонаступниками сум статутного, резервного та інших фондів, що становлять капітал підприємства.
2. Угода про реорганізацію укладається між групами засновників підприємств, які створюються в результаті поділу.
3. У підготовці установчих документів кожного новоствореного підприємства має бути враховано, що воно утворюється по ділом і перебирає на себе у відповідній частині майнові права та обов'язки реорганізованого підприємства.
4. Підприємствами-правонаступниками та підприємством, яке реорганізується, підписується роздільний баланс.
5. Угода про реорганізацію поділом має містити:
" повний перелік та обсяг активів і пасивів балансу, що підлягають передачі кожному правонаступнику;
" строк складання розподільного балансу з розшифруваннями кожної статті цього балансу.
6. Якщо кількість засновників підприємства, котре реорганізується, менша за кількість підприємств, що створюються в результаті поділу, то частка кожного засновника в його статутному фонді відповідним чином розподіляється між новоствореними підприємствами. Кожен із засновників стає співзасновником усіх (або деяких) із підприємств-правонаступників. Внесками засновників до статутного фонду таких підприємств є їх частки у статутному фонді підприємства, що реорганізується.
Реорганізація виокремленням. Згідно із Законом "Про підприємства в Украіні" підприємство може бути створене в результаті виокремлення зі складу діючого підприємства одного чи кількох структурних підрозділів, а також на базі структурної одиниці діючих об'єднань згідно з рішенням їх трудових колективів і за згодою власників або уповноваженого ними органу. Під час виокремлення з підприємства одного чи кількох нових підприємств до кожного з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і обов'язки реорганізованого підприємства.
Реорганізація виділенням передбачає, що частина активів і пасивів підприємства, яке реорганізується, передається правонаступнику або кільком правонаступникам, утворюваним унаслідок реорганізації. Підприємство, що реорганізується, продовжує свою фінансово-господарську діяльність. Воно не втрачає статусу юридичної особи, а лише вносить зміни до установчих документів згідно з чинним законодавством.
Коли йдеться про виокремлення, нова юридична особа (особи) створюється з використанням лише частини належного реорганізованому підприємству майна. Залишкова частина є базою для продовження господарської діяльності. Етапи реорганізації підприємства виокремленням здебільшого збігаються з тими, які були описані в разі реорганізації поділом. Виняток становить останній етап, оскільки під час виокремлення реорганізоване підприємство не виключається з державного реєстру. Виокремлення засновників, якщо створюється юридична особа в результаті виокремлення, є не обов'язковим. Засновником юридичної особи, створюваної в результаті виділення, може бути реорганізоване підприємство. При цьому новостворена юридична особа може бути дочірнім підприємством.
48. Due Diligence.
В економічному розумінні ДД означає глибокий і комплексний аналіз всіх аспектів діяльності підприємства: організаційних, правових, фінансових, маркетингових, податкових, політичних, ринкових технологічних.
Необхідність проведення ДД виникає в таких випадках:
" у процесі прийняття рішення продопуск цінних паперів для котирування на біржі.
" у разі залучення власного капіталу підприємствами, корпоративні права яких не мають обігу на ринку.
" у процесі реорганізації підприємств
" у процесі санації підприємств.
ДД є необхідною передумовою прийняття рішення крупними компаніями щодо придбання/поглинання інших підприємств.
Якщо реорганізація здійснюється в рамках фінансової санації підприємства, то ДД здійснюється як складова санаційного аудиту.
Види ДД:
1. Фінансовий ДД - концентрується на перевірці фінансової діяльності та бухгалтерського обліку підприємства, аналізу підлягають ключові позиції звітності планових та бюджетних розрахунків. Основні акценти на факторах вартості підприємства - ставка дисконтування, звітні та прогнозні показники Кеш Флоу та ЧП. Отримана аналітична інформація служить основою для оцінки вартості підприємства.
2. Правовий ДД - аналізує найбільш

 
 

Цікаве

Загрузка...