WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оцінка фінансового стану підприємства, платежі за ресурси - Контрольна робота

Оцінка фінансового стану підприємства, платежі за ресурси - Контрольна робота

дохід не були завищені, а зобов'язання чи витрати - занижені.
Сутність операцій або інших подій не завжди відповідає тому, що випливає з їхньої юридичної форми. Наприклад, підприємство може передати актив іншій стороні в такий спосіб, що дальше використання майбутніх економічних вигод, утілених у цьому активі, залишається за даним підприємством. За таких обставин відображення цієї операції як продажу не відповідатиме її суті. Тому керівництво підприємства повинне надавати перевагу економічному змісту господарських операцій над їхньою юридичною формою.
Принцип єдиного грошового вимірника передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства в його фінансовій звітності.
Під час складання фінансової звітності необхідно намагатися узгодити усі
перелічені принципи так, щоб досягти належних якісних характеристик
фінансової звітності.
Порівнюючи П(С)БО 1 з вимогами Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №250 (квітень 1993 p.), з наступними змінами і доповненнями, та Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту, затвердженої Мінфіном України № 139 від 18 серпня 1995 року, з наступними змінами і доповненнями, бачимо, що розбіжності між ними стосуються як складу звітності, так і методологічних основ її подання.
Методологічні відмінності попередніх інструкцій полягають передовсім у
тому, що:
* якісні характеристики фінансової звітності розглядались з позицій такого користувача звітів, як держава;
* не використовувались принципи безперервності діяльності та превалювання змісту над формою;
* принципи нарахування та відповідності доходів і витрат, повного
висвітлення, послідовності, обачності використовувались частково й непослідовно.
ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його
виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна
об'єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а
тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно
характеризують господарське становище підприємства.
Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли
одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер
у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну
доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів підприємства - акціонерів, банків, податкових
адміністрацій - свій критерій економічної доцільності. Тому й показники
оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер зміг
зробити вибір, виходячи з власних інтересів.
Ясна річ, що в доброму фінансовому стані заінтересоване передовсім саме
підприємство. Однак добрий фінансовий стан будь-якого підприємства
формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями,
акціонерами, банками та іншими юридичними і фізичними особами. З іншого
боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної
привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість
вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий
економічний інтерес.
Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси
підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства
залежить його економічна перспектива.
Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку
вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та
напрямків аналізу фінансового стану підприємства.
Слід підкреслити, що всі показники фінансового стану підприємства
перебувають у взаємозв'язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний
фінансовий стан підприємства можна лише на підставі використання певного
комплексу показників з урахуванням впливу різних факторів на відповідні
показники.
Наведемо коротку характеристику основних показників, які використовуються
в процесі оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства.
А. Показники оцінки майнового стану
1. Сума господарських коштів, що їх підприємство має у розпорядженні. Цей
показник дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на балансі
підприємства. Зростання цього показника свідчить про збільшення майнового
потенціалу підприємства.
2. Питома вага активної частини основних засобів. Згідно з нормативними
документами під активною частиною основних засобів розуміють машини,
обладнання і транспортні засоби. Зростання цього показника в динаміці -
позитивна тенденція.
3. Коефіцієнт зносу основних засобів. Показник характеризує частку
зношених основних засобів у загальній їх вартості. Використовується в
аналізі для характеристики стану основних засобів. Доповненням цього
показника є так званий коефіцієнт придатності.
4. Коефіцієнт оновлення основних засобів. Показує, яку частину наявних на
кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби.
5. Коефіцієнт вибуття основних засобів. Показує, яка частина основних
засобів, з котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді,
вибула з причини зносу та з інших причин.
Б. Оцінка ліквідності та платоспроможності
1. Величина власного капіталу (функціонуючий капітал). Характеризує ту
частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних
активів підприємства (тобто активів, які мають період обороту менше ніж
один рік). Цей розрахунковий показник залежить як від структури активів,
так і від структури джерел коштів. Показник має особливо важливе значення
для підприємств. Зростання цього показника в динаміці - позитивна
тенденція. Основним і постійним джерелом збільшення власних оборотних
коштів є прибуток. Не можна ототожнювати поняття "оборотні кошти" та
"власні оборотні кошти". Перший показник характеризує активи підприємства ( II та III розділи активу балансу). Другий - джерела коштів, тобто частину власного капіталу підприємства, яка розглядається як джерело
покриття поточних активів.
2. Маневреність грошових коштів. Зростання цього показника в динаміці -
позитивна тенденція.
3. Коефіцієнт покриття загальний. Характеризує співвідношення оборотних
активів і поточних зобов'язань. Для нормального функціонування
підприємства цей показник має бути більшим за одиницю. Зростання його -
позитивна тенденція. Орієнтовне значення показника підприємство встановлюєсамостійно. Воно залежатиме від щоденної потреби підприємства у вільних грошових ресурсах.
4. Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналогічний коефіцієнту покриття, але

 
 

Цікаве

Загрузка...