WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження - Курсова робота

Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження - Курсова робота

від реалізації автомобілів та придбання обладнання становить
341,71-56,96+1524,33=1809,08 тис.грн.
Приб заг = 82025,37 + 1809,08 = 83834,45 тис.грн.
Податок на прибуток
Ппр= Приб заг х 0,13 (4.65)
Ппр= 83834,45 х 0,13= 10898,48 тис.грн.
Чистий прибуток :
ЧП = Приб заг - Ппр, (4.66)
Чп = 83834,45 - 10898,48 = 72935,97 тис.грн.
Рентабельність продукції:
Рпр = ((Ц - Спов) / Спов) х 100 % (4.67)
Рпр = ((39,8 - 26,016)/ 26,016) х 100 = 53 %.
Всі розрахунки наведені в таб. 4.7.
Таблиця 4.7.
Фінансові результати
Показники Одиниця виміру Значення
Виручка від реалізованої продукції тис.грн . 344465,02
ПДВ тис.грн 37273,77
Прибуток від реалізації тис.грн 83834,45
Податок на прибуток тис.грн 10898,48
Чистий прибуток тис.грн 72935,97
Рентабельність продукції % 53
4.8. Основні техніко - економічні показники
Рентабельність виробництва:
Рвир = ЧП / БВсер + Н заг) х 100 % , (4.68)
де БВсер - середньорічна вартість ОФ,
Н заг - загальній норматив ОК.
Рвир = 72935,97/ (289838,286 + 9688,77) х 100 % = 24,35 %.
Основні техніко - економічні показники діяльности підприємства за розглянутий період представленні у таблиці 4.8.
Таблиця 4.8.
Основні техніко - економічні показники
Показники Одиниця виміру Значення
Обсяг товарної продукції тис.тон 8654,9
Товарна продукція тис.грн 344465,02
Середньорічна вартість ОФ тис.грн 289838,286
Середньоспискова чисельність ПВП осіб 3302
Фонд оплати праці тис.грн 19403,42
Річна продуктивність 1-го працівника тон/чол. 2621,11
Середньомісячна зарплата 1-го робітника грн 793,3
Собівартість товарної продукції тис.грн 225165,88
Виручка від реалізації продукції тис.грн 344465,02
Чистий прибуток тис.грн 72935,97
Рентабельність виробництва % 24,35
Висновки до розділу 4.
Середньорічна вартість основних фондів,як показник еконоічноїоцінки ефективності використання основних фондів дорівнює 289838,286 тис. грн . Аналіз показників використання основних фондів свідчить про неефективність їх використання , а саме : фондомісткість дорівнює 0,96 грн./грн. , а фондовіддача 1,033 грн./грн. Отже ,підприємству для підвищення ефективності використання ОФ доцільно зменшувати вартість основних фондів.Парк ОФ можна охарактеризувати як доволі спрацьований, так коефіцієнт спрацювання ОФ за рік збільшився на 5,3 % і становить на кінець розглянутого року 62,2 %.Тому підприємство потребує нових капітальних вкладень,причому у значних розмірах.Це підтверджує і той факт ,що коєфіцієнт оновлення не дуже значний 3,65%.
Нормування ОК проводиться для визначення планової потреби ОК , необхідних для ефективної роботи підприємства ,тому ці показники відіграють дуже важливу роль для підприємства . Загальний норматив оборотних коштів по підприємству склав 9688,77 тис.грн. Для визначення ефективності використання ОК застосовують також коефіцієнт оборотності, якій дорівнює - 35,55 оборотів на рік при тривалості одного обороту - приблизно 10 днів. Коефіцієнт закріплення склав 2,8 копійок на кожну гривну. За рахунок скорочення тривалості обороту на підприємстві відбулося вивільнення коштів в розмірі 1162,75 тис.грн. Зменшення потреби в обігових коштах склало 12 % .
У звітному році обсяг продукції зріс на 15 %. Підприємством було заплановано збільшення виробітку на 4% та проведено скорочення чісельності робітніків на 71 осіб, але перевишення темпів росту обсягів виробництва (15%) над темпами росту зростання виробітку (4%) як результат примусило підприємство збільшити чісельність виробників, у чистому вигляді на 252 осіб, при цьому продуктивність праці одного працюючого у звітному періоді збільшилась на 6,22 %. Все це призвело до зростання фонду оплати основних робітників на 11,06 % Заробітна платня зросла на 2,6% при рості виробітку у звітному періоді на 4 % , тобто ріст заробітної плати не перевищив росту виробітку
Повна собівартість виробленої продукції в цілому по підприємству становить 225165,88 тис.грн.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Сивый В., Балыка С. Управление хозяйственным риском // Бизнес информ. - 1998. - № 12. - С.23-27.
2. Устенко О.Л. Теория экономического риска : Монография. - К.: МАУП, 1997. - 164 с.
3. Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність:Методичний посібник. - К.: МАУП, 1998. - 68 с.Брігхем Є.Ф. Основи фінасового менеджменту. - Київ, "Молодь", 1997.
4. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. - Москва, "Финансы и статистика", 1997.
5. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - Київ, "Основи", 1993.
6. Мертенс А. Инвестиции. - Киев, Киевское инвестиционное агентство, 1997.
7. Холт Р., Барнес С. Планирование инвестиций. - Москва, "Дело", 1994.
8. Тичи Н., Деванна М.А. Лидеры реорганизации: (Из опыта американских корпораций); Под ред. Н.А.Климова. - М.:Экономика,1990.-204с.
9. Капустин Н. Экономическая безопасность отрасли и фирмы// БизнесИнформ №11 -12.-1999р.
10. Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура, проблемы //Вестник Московского университета. Сер.6, Экономика.-1995.- №4,- С.3-9 - (Экономическая теория)
11. Ковалёв Д., Сухорукова Т. Экономическая безопасность предприятия //Экономика Украины -1998.-№10.- С.48-52
12. Ермашенко Н. Определение угрозы национальным интересам государства в финансово- кредитной сфере//Экономика Украины. - 1999.-№1.-С.4-13.
13. Экономическая безопасность: Производство-Финансы-Банки/Архипов А.И. , Белоусов А.Р., Бобровников В.А. и др.; Под ред. В.К.Сенчагова; РАН, Ин-т экономики и др.-М.: Финстатинформ,1998.-621с.
14. Основы экономической безопасности: (Государство, регион, предприятие, личность): Учеб.-практ. Пособие/Рос.экон.акад.им. Г.В.Плеханова; Под ред. Олейникова Е.А.- М.:ЗАО"Бизнес-школа" Интел-Синтез",1997. -279с.
15. Бандурка А.М. и др. Финансово-экономический анализ: учебник для вузов. - Харьков: Университет внутренних дел,1999. - 394с.
16. КовалёвВ.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.:Финансы и статистика, 1999. - 768с.
17. Комарова Н.В., Гаврилова Л.В. Фирма: Стратегия и тактика управления рисками// Вестн.СПбУ. Сер.5, Экономика.-1993.-Вып.2(12).-С.92- Прибыль и риск-ориентиры в деятельности менеджера. Нахождение оптимального варианта сочетания рентабельности и обеспечение финансовой безопасности предприятия.
18. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании.- М.: Финансы и статистика, 1989.-175с.
19. Василенко В.Н. Как определять размеры государственной финансовой поддержки угольных шахт? //Уголь Украины. - 1999.-№1.-С 4-6.
20. Котлов Э.С. Компьютерная информационно-аналитическая система оценки и анализа деятельности предприятия //Уголь Украины.-1994.-N12. - С.10-13.

 
 

Цікаве

Загрузка...