WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Нематеріальні ресурси підприємства та їх правовий захист - Реферат

Нематеріальні ресурси підприємства та їх правовий захист - Реферат

правами
До об'єктів, що охороняються авторським правом, належать як оприлюднені, так і неоприлюднені твори в галузі науки, літератури і мистецтва незалежно від їхнього призначення, жанру, достоїнства, обсягу, мети (освіта, інформація, пропаганда, розваги), котрі існують в таких об'єктивних формах:
- письмовій (рукопис, машонопис, нотний запис);
- усній (оприлюднені виступи, лекції, промови, проповіді);
- образотворчій (ілюстрації, картини, схеми, кіно-, відео-, фотокадри);
- об'ємно-просторовій (скульптури, моделі, архітектурні форми).
Авторське право не поширюється на:
1) офіційні документи (закони, укази, постанови, судові рішення, інструкції);
2) державні символи та знаки (прапори, герби, ордени, грошові знаки);
3) твори народної творчості;
4) повідомлення про новини дня, поточні дії, що мають характер звичайної прес-інформації;
5) ідеї, процедури, процеси, концепції, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, раціоналізаторські пропозиції;
6) твори, термін дії авторського права на які закінчився.
Під комп'ютерною програмою розуміють об'єктивну форму подання сукупності даних та команд, призначених для забезпечення функціонування електронних обчислювальних машин. Конкретно - це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, яку читає машина і які приводять її у дію для досягнення певної мети або результату. Поняття "комп'ютерна програма" охоплює операційні системи і прикладні програми, виражені у вихідному або об'єктному коді, включаючи підготовчі матеріали та аудіовізуальні відображення, одержані внаслідок розробки комп'ютерної програми.
Авторське право поширюється на будь-які програми як оприлюднені, так і неоприлюднені, подані в об'єктивній формі, незалежно від їхнього матеріального носія чи якості. Поняття "комп'ютерна програма" не поширюється на бази даних.
Правовій охороні не підлягають ідеї та принципи, на яких побудовано комп'ютерні програми, включаючи принципи організації інтерфейсу, алгоритму та мов програмування.
Розширення сфери використання засобів обчислювальної техніки, необхідність розв'язувати все складніших задач обумовлюють постійне зростання кількості програмних продуктів та витрат на їхнє створення. Вартість програмного забезпечення проти вартості технічних засобів ЕОМ невпинно зростає, а самі вони стають важливим об'єктом комерційних відносин.
Базою даних називається сукупність даних, матеріалів або творів, систематизованих у формі, яку читає машина.
Авторське право поширюється на будь-які бази даних, подані в об'єктивній формі, які є результатом творчої праці з підбору та організації даних, незалежно від їхнього матеріального носія, призначення чи достоїнства.
Бази даних охороняються незалежно від того, чи є відомості, які вони містять, об'єктами авторського права. Але авторське право на БД визнається тоді, коли кожний із творів, включених до цієї БД, є об'єктом авторського права.
Топологією інтегральної мікросхеми називається зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів інтегральної мікросхеми та зв'язків між ними.
Умовою правової охорони топологій інтегральних мікросхем є їхня оригінальність, коли сукупність їхніх елементів не є загальновідомою розробникам на дату створення цих конкретних схем.
Суміжні права - це права, які примикають до авторського права, є похідними від нього, поділяються на три види:
1) права виконавців;
2) права виробників фонограм;
3) права оранізацій мовлення.
Права виконавців охороняються, якщо:
1) виконання вперше мало місце на території України;
2) виконання зафіксоване на фонограмі, що охороняється законом;
3) виконання не зафіксоване на фонограмі, але включене в передачу організації мовлення, що охороняється законом.
Права виробників фоногам охороняються, якщо:
1) виробник є громадянином України або юридичною особою з офіційним місцезнаходженням на її території;
2) фонограму вперше оприлюднено на території України;
3) перша фіксація фонограми мала місце в Україні.
Права організацій мовлення охороняються, якщо вони мають офіційне місцезнаходження на території України.
4. Інші (нетрадиційні) об'єкти інтелектуальної власності
Результати творчої діяльності людини, які не належать до об'єктів промислової власності та об'єктів, що охороняються авторськими та суміжними правами, утворюють групу так званих нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності.
Раціоналізаторська пропозиція - це технічне вирішення, яке є новим і корисним для підприємства, до якого воно подано. Раціоналізаторськими вважаються пропозиції щодо вдосконалення використвуваної техніки (машин, агрегатів, пристроїв), продукції, що виготовляється, способів контролю, спостереження й дослідження, техніки безпеки, а також пропозиції, які сприяють підвищенню продуктивності праці, ефективнішому використанню енергії, обладнання, матеріалів.
За своєю сутністю раціоналізаторські пропозиції, як і винаходи, є технічними рішеннями, але відрізняються від останніх мірою новизни. Раціоналізаторська пропозиція має, сказати б, "місцеву" новизну, є новою щодо техніки і технології, яка використовується на даному підприємстві, незалежно від того, чи відоме це технічне рішення ще деінде, чи ні.
Економічне значення раціоналізаторських пропозицій полягає в тому, що вони підвищуютьтехніко-технологічний рівень виробництва на підприємстві. Технологія виробництва, як правило, залишається незмінною протягом відносно тривалого періоду. За умови швидких темпів НТП все частіше з'явлються нові технологічні процеси та більш досконале обладнання. У зв'язку з цим періодично виникає потреба модернізації діючого устаткування та вдосконалення технологічних процесів, що і є об'єктом раціоналізаторських пропозицій.
Під "ноу-хау" заведено розуміти не захищені охоронними документами та не оприлюднені знання чи досвід технічного, виробничого, управлінського, комерційного, фінансового або іншого характеру, що можуть бути практично використані в наукових дослідженнях та розробках за виготовлення, реалізації та експлуатації конкурентоспроможної продукції, забезпечуючи певні переваги їхньому власникові.
Термін "ноу-хау" походить від англійського виразу "знати як зробити". До "ноу-хау" належать також не запатентовані з різних причин винаходи. Об'єктами "ноу-хау" можуть бути різноманітні посібники (порадники), специфікації, формули, рецепти, знання й досвід у сфері маркетингу, оформленні упаковки продукції. Важливою ознакою "ноу-хау" є конфіденційний характер тих знань та досвіду, на здобування яких підприємство, як правило, витрачає значні кошти та час.
Комерційна таємниця - це відомості, безпосередньо пов' язані з діяльністю підприємства, які не є державними таємницями і розголошення яких може завдати шкоди інтересам підприємства. У загальному розумінні комерційну таємницю становить сукупність виробничо-господарської, фінансово-економічної та науково-технічної інформації про діяльність підприємства, розголошення котрої може призвести до економічних збитків.
Список використаної літератури
1. Бойчик І.М. Економіка підпиємства: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002. - 480 с.
2. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посібник. - К.: Академія, 2002. - 280 с.
3. Петровивич Й.М. Економіка підприємства: Підручник. - Львів: "Магнолія плюс", видавець В.М. Піча. - 2004. - 680 с.
4. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник: Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с., іл.

 
 

Цікаве

Загрузка...