WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

тис.грн.
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
Електроенергія 78832,12 79780,3 80976,99 83001.42 86717.72 10799.99 10929.9 11093.85 11371.19 11880.33
Паливо 1258,81 1272,86 1291,95 1360.00 1383.54 3184.80 3220.34 3268.63 3440.81 3500.36
Нафта на власні потреби 1294,85 1309,8 13292 1399.48 1423.70 258.97 261.96 265.89 279.90 284.74
Інші витрати - - - - - 294.86 298.36 302.84 310.71 315.99
Всього - - - - - 14538.63 14710.56 14931.21 15402.61 15981.42
Таблиця 3.13.
Цехова собівартість транспонування нафти, грн.
Рік 2006 2007 2008 2009 2010
Собівартість 4,074 3,855 3,646 3,343 3,183
3.4. Фінансовий план.
Фінансовий план даного структурного підрозділу складається з плану доходів та видатків, плану надходжень та виплат. Ці розрахунки складено на основі наступних міркувань:
1. Обсяги перекачки нафти будуть змінюватися у відповідності з даними таблиці 3.5, тобто за п"ятирічний період вони збільшуються на 5%.
2. За 2006-2010 рік будемо вважити, що підприємство не буде закупати нової техніки і нового обладнання, а буде користуватися тим, що є в наявності.
3. У 2008 році планується збільшити чисельність працюючих на 2 чол., у 2009 році і у 2010 на 1 чоловіка.
4. Норми витрат матеріалу, пального і електроенергії розраховуються у відповідності до обсягів транспонування нафти.
5. Ціну послуги, враховуючи собівартість транспонування нафти і витрати, що стосуються адміністативних послуг та послуг на збут.
Таблиця 3.14.
План доходів та видатків Одеського РНУ на 2006-2010 роки
№ п/п Показник Од.вим. Рік
2006 2007 2008 2009 2010
1 Загальний обсяг перекачки Тис.т. 16792,32 17044,20 17470,305 17942,003 18252,520
2 Загальна вартість транспонування нафти Тис.грн 101996,552 103526,47 106114,63 108979,72 110865,80
3 Собівартість транспонування нафти Грн. 4,074 3,855 3,646 3,343 3,183
4 Матеріальні витрати Тис.грн 14538,63 14710,56 14931,21 15402,61 15981,42
5 Виплати на оплату праці Тис.грн. 1582,56 1582,56 1589,472 1594,548 1598,004
6 Відрахування на соціальні заходи Тис.грн 585,55 585,55 588,10 589,98 591,26
7 Амортизаційні відрахування Тис.грн 50099,263 47068,49 44241,84 41603,84 39140,33
8 Інші витрати Тис.грн 795,0 795,0 795,0 795,0 795,0
9 Валовий прибуток Тис.грн 34395,55 38784,31 43969,01 48993,75 52759,79
10 Операційні витрати: адміністративні
витрати на збуд Тис.грн 75,1
67,2 75,1
67,2 75,1
67,2 75,1
67,2 75,1
67,2
11 Операційний прибуток Тис.грн 34253,25 38642,01 43826,71 48851,45 52617,49
12 Сплата відсотків за кредит Тис.грн - - - - -
13 Чистий прибуток до сплати податків Тис.грн 34253,25 38642,01 43826,71 48851,45 52617,49
14 Податок з прибутку Тис.грн 8563,31 9660,50 10956,68 12212,86 13154,37
15 Чистий прибуток Тис.грн 25689,94 28981,51 32870,03 36638,59 39463,12
3.5. Аналіз і оцінка ризиків
Під економічним ризиком розуміють діяльність суб"єктів господарської діяльності, яка пов"язана з подоланням невизначеності в ситуації вибору, в праці якого є можливість оцінити ймовірність досягнення бажаного результату, невдачі і відхилення від цілі, які містяться в альтернативах, ще обираються [18, 19].
Процес аналізу ризика включає в себе наступні основні процеси:
" Виявлення можливих варіантів розв2язку конкретної проблеми;
" Визначення потенціальних економічних, політичних, моральних і інших наслідків;
" Інтегральна оцінка ризику.
Оптимальним в ситуації ризику з точки зору кількісного підходу є варіант, який відповідає наступним вимогам:
1. Рішення оцінюється з позицій ймовірності досягнення результата, який припускається і можливості відхилення від поставленої мети (сума збитку).
2. Рішення, яке забезпечує для даних умов досягнення необхідного результату при мінімальних витратах.
3. Рішення, яке забезпечує оптимальний варіант, залежить від часу на вибір даного варіанту.
Ризик, як правило, поділяється на два типи: динамічний і статистичний.
Динамічним ризиком називається ризикзмін, які непередбачені, основного капіталу, внаслідок прийняття управлінських рішень або непередбачених обставин. Такі зміни можуть привести як і до збитків, так і до більшого прибутку.
Статистичним називається ризик втрат реальних активів внаслідок нанесення збитку власності, а також збитку доходу внаслідок непрацездатності організації. Цей ризик приводить тільки до збитків.
В абсолютному виразі ризик може визначатися очікуваною величиною можливого збитку, якщо він піддається такому вимірюванню. Використовується як міра ризику середнє квадратичне відхилення.
Якщо ймовірність достовірно прогнозу складає р, то ймовірність того, що він не справджується, складає 1-р. Відповідно коефіцієнт ризику складає 1-р. Так, наприклад, якщо р=95%, то коефіцієнт ризику складає 5%.
Щоб кількісно визначити ризик, необхідно знати всі можливі наслідки окремої події й ймовірність цих подій.
Метематичне співвідношення визначає результат (ризик), який ми очікуємо у середньому. Математичне співвідношення визначається за формулою:
(3.1)
де х - можливе значення випадкової величини;
р - ймовірність випадкової величини.
При вимірюванні економічного ризику використовують дисперсійний підхід.
Дисперсією випадкової величини називається математичне сподівання квадрата відхилення випадкової величини х від математичного сподівання М(х) і характеризує розсіювання випадкової величини відносно М(х)
(3.2)
Середньквадратичне відхилення випадкової величини
(3.3)
Ризик у відносному вираженні визначається як відношення максимально-можливого збитку Х до обсягів власних ресурсів інвестора R і носить назву коефіцієта ризику К.
Крім коефіцієнта зизику, мірою ризику у відносному вираженні є щн коефіцієнт варіації V, який дорівнює відношенню середньо квадратичного відхилення до математичного сподівання М(х)
(3.4)
де фактично є ризик, а М(х) - прибуток
Ризик впровадження запропонованої п2тирічної програми транспонування нафти Одеським РНУ є локальним за маштабом, економічним за аспектом середнім за спеціальність ризиконасиченості рішень, раціональним (обгрунтованим) по тому ризику, своєчасним за часом прийняття ризикованих рішень, груповим за чисельністю осіб, які приймають рішення, конкуруючим відносно ситуації, яка склалася. Він є динимічним, тому що запропоновані заходи приводять до підвищення прибутку.
Розрахуємо ризик в абсолютному виразі від введення в дію програми транспонування нафти. Для цього спочатку знайдемо відповідні ймовірності виконання річних обсягів транспонування. Для цього використаємо класичне означення ймовірності появи події
де - кількість подій, сприятливихпояві події А; п - загальна кількість всих можливих подій.
Для знаходження ймовірності транспонування нафти за роками використаємо дані таблиці 3.5.
2006 2007 2008 2009 2010
Обсяги транспонування

 
 

Цікаве

Загрузка...