WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

2.15.
Динаміка середньо річної зарплати працівників підприємства
Роки Значення показників Абсолютний приріст , грн.. Темпи росту
% Темпи приросту, %
базисн ланц базисний ланцюг базисний ланц
Середньорічна заробітна плата , грн.
1998 5131.0
1999 5880.0 750 750 114.6 114.6 14.6 14.6
2000 7392.0 2261 151.2 144.1 125.7 44.1 25.7
2001 8835.6 3704 1443.6 172.2 119.5 72.2 19.5
2002 9868.0 4737.0 1032.4 192.32 112.9 92.32 12.9
Середньорічна заробітна плата робітника, грн.
1998 2431.0
1999 3196.0 765.0 765.0 131.4 131.4 31.4 31.4
2000 3906.0 1475.0 710.0 160.60 122.21 60.60 22.21
2001 4871.0 2440.0 965.0 200.0 124.7 100 24.7
2002 4968.0 2537.0 97.0 204.36 101.99 104,36 1.99
Аналізуючи дані таблиці, бачимо, що протягом 1998-2002 років середньорічна зарплата як робітників, так і працівників в цілому, зросла. Причому найбільш ланцюгові темпи росту спостерігаються у 2000 році. Так, відбулося збільшення середньорічної заробітної плати на 750 грн., тобто на 14.6 %, у наступних роках теж відбулося збільшення , у 2002 році середня зарплата становила 9868 грн, тобто збільшилася на 92.32 % в порівнянні з базисним роком.
Що до середньорічної зарплати робітників , то вона збільшилася від 2431 грн. до 4968 грн., тобто на 104 %. Таке збільшення середньорічної зарплати працівників пояснюється збільшенням тарифних ставок робітників та посадових окладів працівників, спеціалістів, службовців.
Особливу увагу слід звернути на те, що протягом аналізованого періоду темпи приросту середньорічної зарплати робітників (як ланцюгові, так і базові) перевищують темпи приросту зарплати працівників в цілому . Причиною цього стали вищенаведені фактори, а також збільшення премій, доплат та надбавок.
Тому , на наступному етапі досліджень необхідно проаналізувати структури фонду оплати праці і виявити позитивні та негативні аспекти, щодо розподілу і використання.
Дані необхідні для аналізу приведені в таблиці 2.22
Виходячи з даних табл. 2.16, можна сказати, що протягом аналізованого періоду відбулися значні зміни в структурі коштів, направлених на оплату праці.
Питома вага фонду основної заробітної плати змінюється скачкоподібно . У 1998 році вона склала 69.09 % у 1999 році збільшилася і становила 70.4 %, проте у наступному році спостерігається зниження 68.19 % і 2001 - 69.07 %, а у 2002 році - 68.03 %. Це відбулося не у зв'язку із зменшенням фонду основної заробітної плати (де він як бачимо з кожним роком зростає з 8943.8 тис.грн. у 1998 році до 13096.1 у 2002 році), а із збільшенням загальної суми коштів, направлених на оплату праці.
Таблиця 2.16.
Аналіз фонду оплати праці.
Показники Р О К И
1998 1999 2000 2001 2002
Тис. грн. питома вага% тис. грн. питома вага % тис.
грн. питома вага% тис.
грн. питома вага % тисгрн. Питома вага%
Фонд основної зарплати тис.грн. 8943.8 69.69 9421.7 70.4 11047.3 68.19 12343.2 68.07 13096.1 68.09
Фонд додаткової зарплати
в тому числі 3890.41 30.31 3967.5 29.6 5177.1 31.81 5693.3 31.95 6103.7 31.97
Премії за виробничі результати роботи, 1879.07 48.3 1947.4 49.1 2927.7 56.6 3250.87 57.1 3555.41 58.25
Нічні 265 6.8 277.8 7 316.0 6.1 397.8 6.91 439.47 7.02
Святкові, 108.63 2.8 107.5 2.71 126.6 2.45 139.49 2.45 147.09 2.41
Розширення зон обслуговуван-ня 85.98 2.21 88.5 2.23 106.5 2.1 130.95 2.3 142.22 2.33
Класність, 194.13 4.99 181.9 4.58 191.2 3.69 130.38 2.29 137.33 2.25
Відпускні 1357.7 34.9 1364.8 34.4 1509.1 29.15 16.48 28.95 1681.0 27.64
Всього 12834.2 100 13389.2 100 16224.4 100 18036.5 100 19199.8 100
Аналізуючи фонд додаткової заробітної плати, ми спостерігаємо чітко виражену тенденцію до зростання як в абсолютному значенні, так і питомої ваги.
Основну частину фонду додаткової зарплати становлять премії за виробничі результати роботи. Питома вага, яких плавно зросла з 48.3 % у 1998 році до 58.2 % у 2002 році. Сюди відносяться винагороди за економію енергоресурсів, сировини, матеріалів , за підвищення продуктивності праці, зменшення витрат нафти при транспортуванні та інші виробничі ресурси.
Другу велику частку фонду додаткової зарплати становлять відпускні . Їх питома вага зменшується, але абсолютна величина збільшується із 1357.7 тис.грн. до 1687.06 тис.грн. Це пов'язано із збільшенням середньоспискової чисельності протягом аналізованого періоду. Інші частини фонду додаткової зарплати не мають сталої тенденції до збільшення чи до зменшення, змінюються в залежності від кількості задіяних робітників у надурочний час.
Враховуючи те, що будь-який виробничий процес включає 3 складові: засоби праці, предмети праці і саму працю , систему матеріального стимулювання доцільно направити на раціональне використання цих трьох складових виробничого процесу .
Тому на даному підприємстві з метою підвищення ефективності виробництва, необхідно вдосконалювати три основні системи преміювання.
- премії, що стимулюють продуктивність праці.
- премії за раціональне використання предметів праці.
- премії, що стимулюють краще використання засобів праці.
Підвищення оплати праці, вдосконалення системи матеріального стимулювання та зацікавленності працівників в результаті їхної праці є резервами підвищення ефективності використання трудових ресурсів.
Для планування більш ефективної роботи підприємства визначимо на основі статистичних даних очікувані обсяги перекачки і відповідну їм чисельність працюючих. Для цього знайдемо відповідну кореляційну залежність, використовуючі дані, що наведено в таблицях 1.6 і 2.3 [8, 9].
За допомогою прикладної програми "SIMPLE FORMULA V 1.5" встановимо аналітичній вигляд залежності, яка має вигляд:
, (2.59)
при цьому середнє квадратичне відхилення дорівнює 4,129 при максимальному відхиленні 16,373.
Якщо обсяги перекачки нафти позначити через V, а кількість перекачюючих через N, тоді формула (2.81) набуде вигляду:
, (2.60)
Знайдемо при яких значеннях V, чисельність працюючих буде максимальною, використовуючи необхідні і достатні умови існування екстремуму функції [13-15].
Необхідна умова: в точці екстремуму значення похідної функції дорівнює нулю.
Так як , то
Значить при обсягах перекачки нафти 13750 тис.т. чисельність працюючих буде максимальною і дорівніватиме
Таким чином, якщо будуть зберігатися тенденцыъ, що спостерыгалися протягом 1998-2002 років, тоді треба очікувати обсяги перекачки V=13750 тис.т. і мати в наявності персонал у кількості 363 чоловіки.
Зрозуміло, що у 1998-2000 рокахнафтопровід працював не на повну потужність, тому вищевикладений підхід краще застосовувати, маючи більш нові статистичні дані і враховуючи максимальну проектну потужність. Але даний підхід допоможе розрахувати максимальну кількість працюючих, що допоможе більш раціонально використовувати фонд оплати

 
 

Цікаве

Загрузка...