WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

завданням аналізу використання фонду робочого часу. Раціональне використання календарного, табельного , максимально можливого фондів робочого часу є одним з основних факторів підвищення продуктивності праці . Тому доцільним є проведення аналізу фонду робочого часу і показників, які його характеризують. Розрахункові формули для цих показників представлені в розділі 2. Вихідні дані і результати обрахунки представлені у таблиці 2.11.
Як видно з наведенної таблиці за період 1998-2002 рр. На ОРНУ збільшилась кількість відпрацьованих людино-годин на 1-го працівника : у 1999 році 4,24 людино-годин, у 2000 р. - 23,73 людино-годин, у 2001 р. - 15,84 люд.-год, у 2002 р. - 13,71 люд.год. до рівня 1998 р.
Втрати робочого часу на підприємтві є незначними. Основну частину втрат робочого часу складають невиходи на роботу з дозвілуадміністрації. Найбільші значення втрат мало місце у 1999 році і в розрахунку на одного працівника 0,59 люд.-днів.
На рівень відпрацьованих людино-днів вплинує збільшення невиходів на роботу з поважних причин.
Основну питому вагу складають чергові відпустки причому спостерігається їх збільшення, що повязанне з тим, що приацівники почали використовувати майже всі чергові відпустки. Збільшення кількості людино-днів , які припадають на учбові відпустки обумовлено підвищенням кваліфікаційного та загалдьноосвітнього рівня працівників, які неможливе без навчання у вищих і середньоспеціальних навчальних закладах, проходження курсів підвищення кваліфікації.
Дані таблиці 2.11. свідчать про те , що протягом аналізованого періоду відбуваються суттєві зміни показників використання робочого часу. Так, коефіцієнт використання календарного фонду робочого часу змінюється стрибкоподібно : з 61.23 % у 1998 році зменшується на 60.93 %, у 1999 році унаступному році він зростає і становить 61.49 %, проте в наступних роках він зменшується і склав 61.25 % і 61.19% відповідно.
Аналогічні зміни відбулися із коефіцієнтом використання табельного фонду робочого часу. Така тенденція зміни цих показників пояснюється з тим, що не співпадають темпи зростання кількості відпрацьованих людино-днів і темпів зростання величини календарного і табельного фондів робочого часу за рахунок зростання середньоспискової чисельності працівників підприємства з 354 до 402 люд.
Особливу увагу слід звернути на зміну коефіцієнту використання максимально можливого фонду робочого расу. Даний коефіцієнт у 1998 році склав 96.80 % , у 1999 році він зменшився до 96.27 % , проте у 2002 році відбувається збільшення до 97.19 %. Але у наступні роки спостерігається його зменшення до 95.99 %. Зменшення цього коефіцієнта було обумовлене значними витратами робочого часу. Причиною втрат робочого часу були такі порушення трудової дисципліни, як неявки та відсутність робітників на робочих місцях без поважних причин протягом робочого дня.
Отже , із проведеного аналізу можна зробити висновок, що через покращення використання робочого часу за рахунок його втрат як через поважні причини, так і через незаплановані втрати часу, можна досягнути підвищення продуктивності праці і відповідно збільшення обсягів виробництва.
Таблиця 2.11
Аналіз ефективності використання робочого часу.
Показники Р О К И
1998 1999 2000 2001 2002
ССЧ , чол. 354 356 363 379 402
Відпрацьованолюдиногоди 625870 630920 650397 676077 716248
Середня кількість годин відпрацьована1працівнико 1768,0 1772,24 1791,73 1783,84 1781,71
Відпрацьованолюдиноднів 78985 79139 81485 84750 89806
Середня кількість днів відпрацьовано1працівнико 223.12 222.30 224.47 223.61 223.39
Втрати робочого часу, люд.дні в т.ч. 33 213 11 38 31
- неявки з дозволу адміністрації - 213 10 38 30
-через порушення трудової дисципліни - - 1 - 1
Простої 33 53 44 - -
Неявки з поважаних причин люд.дн. в т.ч. 49978 50523 50959 53570 56914
- відпустки у зв'язку з пологами 365 396 - 287 365
-щорічнічергові відпустки 9617 9817 9581 10158 10790
учбові відпустки 450 434 468 720 865
- по причині тимчасової непрацездатності 1793 1965 1825 2363 2460
Кількість святкових і вихідних люд. Днів 37753 37858 39041 40041 42404
Календарний фонд робочого часу, люд.дн. 128996 129875 132499 138358 146751
Табельний фонд робочого часу люд.дн.
91243
92017
93458
98317
104347
Максимально можливий фонд робочого часу , люд.дн.
81593
82200
83833
88159
93551
Коефіцієнти використання
Фонду робочого часу %
-календарного
61.23
60.93
61.49
61.25
61.19
- табельного 86.56 86.0 87.18 86.20 86.06
-максимально можливого 96.80 96.27 97.19 96.13 95.99
Важливим етапом аналізу ефективності використання трудових ресурсів підприємства є оцінка продуктивності праці .
Тому , на основі даних представлених в таблиці 2.12, розрахуємо середньорічну, середньоденну та середньогодинну продуктивність праці.
Розрахункові формули показників були приведені в розділі 2.3.
Таблиця 2.12.
Узагальнюючі показники використання трудових ресурсів.
Показники Р О К И
Од.вимір 1998 1999 2000 2001 2002
Середньоспискова чисельність, люд. 354 356 363 379 402
в т.ч. робітників, люд. 277 276 280 293 311
Питома вага робітників в складі ПВП: %
78,24
77,53
77,13
77,31
77,36
Відпрацьовано робітникам люд.днів
62205
61628
62970
65583
69540
Відпрацьовано 1 робітником, днів
224,57
223,29
227,89
223,83
223,6
Відпрацьовано робітниками люд. Годин 495340 491280 502642 523299 554670
Відпрацьовано 1 робітником, годин 7,963 7,972 7,982 7,979 7,976
Результати розрахунку показників, а також їх динаміка за 1998-2002 роки представлені в таблиці 2.18. Аналізуючи результати розрахунків, слід відзначити, що середньорічна продуктивність праці одного працівника, тобто найбільш загальний показник використання трудових ресурсів за період 1998-2002 років збільшилась на 11,51 % .
Таблиця 3.13.
Результати розрахунків показників та їх динаміка.
Роки Значення показників Абсолютний приріст , грн.. Темпи росту
% Темпі приросту, %
базисний ланц базисний ланцюг базисний ланцюг
Середньорічна продуктивність праці 1 працівника, тис.тн.люд.
1998 37,01
1999 39,84 2,83 2,83 107,64 107,64 7,64 7,64
2000 36,11 -0,9 -3,73 97,56 90,63 -2,44 -9,37
2001 35,35 -1,66 -0,76 95,51 97,89 -4,49 -2,11
2002 41,27 4,26 5,92 111,51 116,74 11,51 16,74
Середньорічна продуктивність праці одного робітника, тис.тн/люд.
1998 47,31
1999 51,39 4,08 4,08 108,62 108,62 8,62 8,62
2000 46,82 -0,49 -4,57 98,96 91,10 -1,04 -8,9
2001 45,73 -1,58 -1,06 96,66 97,67 -3,34 -2,33
2002 53,35 6,04 7,62 112,76 116,66 12,76 16,66
Середньоденна продуктивність 1 робітника ,

 
 

Цікаве

Загрузка...