WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

максимально
можливого фондів робочого часу, коефіцієнт використання часу, зміни та величина втрат робочого часу на одного робітника.
Коефіцієнт використання календарного фонду робочого часу визначається за формулою:
, (2.51)
де Д відпрацьовано людино-днів;
Тк - календарний фонд робочого часу, людино-днів.
, (2.52)
де ССЧ - середньоспискова чисельність, люд.;
365 - днів виходів і невиходів на роботу за відпрацьований період часу.
Коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу:
, (2.53)
де Тт - табельний фонд робочого часу, людино-дні;
, (2.54)
де Тсв - святкові та вихідні дні, людино-дні.
Коефіцієнт використання максимально-можливого фонду робочого часу:
, (2.55)
де Тм - максимально-можливий фонд робочого часу, людино-дні.
, (2.56)
де Тчв - чергові відпустки, людино-дні.
Окрім цих показників розраховується також коефіцієнт використання часу зміни:
, (2.57)
де Трф - фактична тривалість зміни, год.;
Трв - встановлена тривалість зміни, год.
За допомогою вищевказаних показників оцінюється рівень використання робочого часу по підприємству в цілому. Тому даний аналіз необхідно доповнити визначенням втрат робочого часу на одного робітника, який визначається, як частка від ділення загального об'єму втрат (людино-днів) на середньспискову чисельність робітників відповідного періоду.
Одним із основних джерел економічного стимулювання роботи працівників, а отже і засобом впливу на ефективність їх роботи є заробітна плата.
Метою аналізу фонду зарплати є перевірки його використання у відповідності з обсягом виробництва і чисельності працюючих.
Таким чином, для оцінки ефективності використання трудових ресурсів відібрані різноманітні показники, які характеризують якісну, кількісну та структурну сторони раціонального використання наявного на підприємстві трудового потенціалу. Розгляд цих показників у взаємозв'язку дасть можливість всебічно проаналізувати кадри підприємства, виявити резерви та запропонувати заходи можливого покращення їх використання.
Продуктивність праці є одним з найважливіших показників, які характеризують ефективність використання трудових ресурсів і тому слід приділити основну увагу аналізу факторів, що впливають на величину праці. Тому необхідно відбирати основні фактори, які мають суттєвий вплив на досліджувану функцію (продуктивність праці).
У відповідності з поставленою метою дослідження в кореляційно - регресійному аналізі описується вплив факторів, які найбільш об'єктивно характеризують рівень ефективності використання трудових ресурсів, який позначається на кінцевому результаті - продуктивності праці.
Група техніко-технологічних факторів, зокрема технічні, може бути представлена коефіцієнтом механізації . Групу організаційних факторів зокрема рівень організації виробництва і праці, можна охарактеризувати коефіцієнтом продуктивного часу, питомою вагою робітників, коефіцієнтом використання робітників за кваліфікацією та коефіцієнтом забезпеченності кадрів . Групу соціально-економічних факторів коефіцієнтом плинності кадрів.
Вплив рівня використання робочого часу на продуктивність праці оцінюється за допомогою коефіцієнта продуктивного часу, який розраховується за формулою:
, (2.58)
де Д - відпрацьовано людино-днів;
Тм - величина максимально-можливого фонду робочого часу, людино-днів
Аналіз стабільності кадрів оцінюється за допомогою коефіцієнта плинності, який визначається за формулою (2.50).
Відповідність розряду виконуваних робіт тарифному розряду робітників визначається за допомогою коефіцієнта використання робітників за кваліфікацією. Даний коефіцієнт розраховується за формулою (2.43)
Метою наступного розділу є знаходження наведених вище показників для Одеського РНУ та за їх допомогою провести аналіз і запропонувати підходи до більш ефективного використання трудових ресурсів.
2.4. Аналіз використання трудових ресурсів на Одеському РНУ і пошук резервів щодо їх раціонального використангня
Аналіз впливу структури кадрів на ефективність використання трудових ресурсів.
Основою будь-якого виробничого процесу є трудові ресурси і від їх оптимальної величини залежить ефективність функціонування даного підприємства
З врахуванням цього, аналіз ефективності використання трудових ресурсів в Одеському РНУ доцільно розпочати з виявлення зміни чисельності працівників підприємства за категоріями за допомогою рядів динаміки. Вихідні дані наведені в таблиці 2.1.
Динаміка чисельності працівників підприємства представлена в таблиці 2.2.
Таблиця 2.1.
Чисельність працівників за категоріями
Категорії працівників Роки
1998 1999 2000 2001 2002
Середньоспискова чисельність
люд. в тому числі 354 356 363 379 402
Керівники люд. 30 31 33 38 38
Спеціалісти, люд. 44 45 47 46 48
Службовці, люд. 3 4 3 2 5
Робітники, люд. 277 276 280 293 311
Як бачимо, середньоспискова чисельність протягом аналізованого періоду зростає. Зрозуміло, що це викликало відповідні зміни в кожній категорії працівників.
Середньоспискова чисельність працівників у 2002 р. зросла на 5.78 % в порівнянні з базовим роком. А, чисельність робітників за період 1998 - 2002 року зросла на 12.28 % Такий ріст чисельності робітників пов'язаний із укомплектуванням штатного розкладу та приведення його у відповідність.
На підприємстві спостерігається також ріст чисельності інших категорій працюючих. Так, протягом аналізованого періоду чисельність службовців збільшилась на 2 чоловіка тобто на 66.6 %, а чисельність спеціалістів на 9,09 %. Збільшення чисельності працюючих даних категорій обумовлено реорганізацією апарату управління ( розширення відділу експлуатації лінійної частини нафтопроводу та
Таблиця 2.2.
Динаміка чисельності працюючих по категоріях.
Роки Значення показників Абсолютний приріст , Темпи росту
% Темпи приросту, %
Базисний Ланцюг базисний ланцюг базисний ланцюг
Середньспискова чисельність, людей.
1998 354
1999 356 2 2 100.56 100.56 0.56 0.56
2000 363 9 7 102.54 101.96 2.54 1.96
2001 379 25 16 107.06 104.40 7.06 4.40
2002 402 48 22 113.55 105.78 13.55 5.78
Керівники, людей
1998 30
1999 31 1 1 103.33 103.33 3.33 3.33
2000 33 3 2 110.0 106.45 10.0 6.45
2001 38 8 5 126.6 115.15 26.6 15.15
2002 38 8 0 115.15 100.0 15.15 0
Спеціалісти ,

 
 

Цікаве

Загрузка...