WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

часу.
Вони можуть бути визвані різними об"єктивними та субєктивними обставинами, не передбачені планом: додатковими відпустками з дозволу адміністрації, захворюваннями працівників з тимчасовою втратою працездатності, прогулами, простоями за несправності обладнання, машин, механізмів, із-за відсутності роботи, сировини, матеріалів, електроенергії, палива та інш. Кожний вид витрат аналізується детальніше, особливо ті , які залежать від підприємства. Зменшення витрат робочого часу по причинам, залежних від трудового колективу, являється резервом збільшення виробництва продукції, який не потребує додаткових капітальних вкладень.
Вивчаючи втрати робочого часу, необхідно встановити невиробничі витрати праці, які складаються із затрат, робочого часу в результаті виготовлення бракованої продукції та виправлення браку, а також у зв"язку з відхиленнями від технологічного процесу. Для визначення їх величини викорисмтовують дані про втрати від браку.
Скорочення втрат робочого часу - один із резервів збільшення випуску продукції. Щоб підрахувати його, необхідно витрати робочого часу (ВРЧ) по вині підприємства помножити на планову середньогодинну виробітку продукції:
?ВП=ВРЧх ЧВпл (2.23)
Але треба мати на увазі, що втрати робочого часу не завжди приводять до зменшення обєму виробництва продукції, так як вони можуть бути компенсовані збільшенням інтенсивності праці робітників. Тому при аналізі використання трудових ресурсів більше уваги виділяють вивченню показників виробництва праці.
Для оцінки рівня виробництва праці застосовується система узагальнюючих, власних і допоміжних показників.
До узагальнюючих показників відносять середньорокову, середньоденну та середньогодинну виробітку продукції одним працівником. Власні показники - це затрати часу на виробництво одиниці продукції вираженого виду або випуск відповідного виду в натуральному вираженні за один людино-день или людино-час. Допоміжні показники характеризують затрати часу на виконання одиниці відповідного виду робіт або обєм виконаних робіт за одиницю часу.
Найбільш узагальнюючим показником виробництва праці є середньорокова виробітка продукції одним працівником. Величина його залежить не тільки від виробітки робочих, але й від питомої ваги останніх в загальній кількості персоналу, а також від кількості відпрацьованих ними днів та продовженості робочого дня (рис.2.1).
Середньорокова виробітка продукції одним працівником дорівнює вираженню наступних факторів:
ГВ=УДхДхПхЧВ (2.24) ......Зміна середньорокової виробітки працівника лележить від кількості відпрацьованих днів одним робочим за рік, середньої продлвженості робочого дня та середньогодинної виробітки:
ГВ=ДхПхЧВ (2.25)
Особливо аналізуються зміни середньогодинної виробітки як одного із основних показників виробництва праці і фактора, від якого залежить рівень середньоденної виробітки робочих. Для аналізу середньогодинної виробітки використаємо методику згідно якої величина цього показника залежить від факторів, пов"язаних з змінами працемісткості продукції і цінової її оцінки. До першої групи факторів відносять такі, як технічний рівень виробництва, організація виробництва, невиробничі затрати часу в зв"язку з браком. До другої групи входять фактори, які пов"язані з змінами обсягу виробництва в ціновій оцінці в зв"язку з змінами структури продукції та рівня кооперативних поставок. Для розрахунку впливу цих
Рис.2.1.Взаємозв"язокфакторів,виражаючихсередньороко-ву виробітку продукції працівників підприємтва
факторів на середньорокову виробітку викоритовують спосіб цепного постачання. Крім планлвого та фактичного рівня середньогодинної виробітки, необхідно розрахувати три методи показників її величини.
Умовний показник середньогодинної виробітки повинен бути розрахований пов"язаних з планом вимогами ( за виробничо відпрацьований час, при плановій структурі продукції та плановому технічному рівні виробництва). Для цього фактичний обсяг виробництва товарної продукції слід прохарактеризувати як величину його змін в результаті структурних здвигів (?ВПк.п.)
Якщо порвіняти отриманий результат з плановим, то дізнаємося, як змінилася середньогодинна виробітка за рахунок інтенсивності праці у зв"язку з покращенням його організації, так як інші вимоги подібні до планового.
Велику роль в вивченні впливу факторів на рівень середньогодинного виробітку являються прийоми кореляційно-регресивного аналізу. В багатофакторну кореляційну модель середньогодинної виробітки можна додати наступні фактори: фондоозброєність або електроозброєність праці; відсоток працівників, які мають вищу кваліфікацію або середній тарифний розряд робочих, середній термін служби обладнання, долю прогресивного обладнання в загальній його вартості та інш. Коефіцієнти рівня регресії показують, на скільки гривень змінилася середньогодинна виробітка при зміні кожного факторного показника на одиницю в абсолютному вираженні. Для того, щоб дізнатися, як за рахунок цих факторів змінилася середньогодинна виробітка працівників, необхідно отримані прирости середньогодинної виробітки помножити на фактичну кількість відпрацьованих людино-годин одним працівником
?ГВ?хі=?ЧВхі*Дф*Пф, (2.26)
Для вираження впливу їх на середньорокову виробітку працівника треба отримані прирости середньорокової виробітки працівників помножити на фактичну питому вагу працівників в загальній чисельності виробничо-промислового персоналу:
?ГВхі=?ГВ?хі*Удф, (2.27)
Щоб розрахувати вплив цих факторів на зміну обсягу випуску продукції, треба приріст середньорокової виробітки працівника за рахунок і-го фактора помножити на фактичну середньоспискову чисельність виробничо-промислового персоналу:
?ВПхі=?ГВхі*ПППф, (2.28)
Або зміну середньогодинної виробітки за рахунок і-го фактору помножити на фактичну величину протягом робочого дня, кількості відпрацьованих днів робочим за рік, питоми ваги працівників в загальній чисельності робітників і середньоспискової чисельності працівників підприємства:
?ВПхі=?ЧВхі*Пф*Дф*Удф*ПППф, (2.29)
В заключені аналізу необхідно розробити конкретні міропиємства по забезпеченню росту виробництва праці та визначити резерв збільшення середньогодинної, середньоденної виробітки працівників.
Основні направлення пошуку резервів росту виробництва витікають із самої формули розрахунку її рівня: ЧВ=ВП/Т, згідно якої досягти збільшеня виробництва праці можна таким чином:
- збільшення випуску продукції за рахунок більш повноговикористання виробничої сили підприємства, так,як при наростанні обсягів виробництва збільшується тільки змінна частина затрат робочого часу, а постійна залишається без змін. В результаті затрати часу на випуск одиниці продукції зменшуються;
- скорочення

 
 

Цікаве

Загрузка...