WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

зміни середньогодинного виробітку робітника;
??р(Вд)=(Вг1-Вг0)*Тд0 * Тр1*?1 , (2.14)
3. Зміну середньорічного виробітку працівника за рахунок зміни середньої тривалості робочого періоду :
??р(Тр)=(Тр1-Тр0)*Тд0 * Вг0*?1 , (2.15)
4. Зміну середньорічного виробітку працівника за рахунок зміни частки робітників в загальній чисельності працівників:
??р(?)=(?1-?0)*Тд0 * Вг0*Тр0 , (2.16)
Загальна зміна
??рз=??р(Тд)+??р(Вг)+??р(Тр)+??р(?), (2.17)
В економічному аналізі широко застосовується метод графічного зображення. Графік не тільки дає наочне уявлення, але і дозволяє більш чітко виявити тенденцію змін, взаємозв'язок і засоби, за допомогою яких можна впливати на них.
В економіці кожній показник, кожне явище залежить від великої кількості факторів, які діють одночасно. Іншими словами економічні явища характеризуються багатомірною системою різноманітних факторів. Часто ім. Властиві такі риси, як випадковість, зв'язок між явищами носить ймовірний
характер. В цьому випадку для виявлення тісноти зв'язку і взаємозв'язку показників і факторів застосовують методи кореляційно - регресійного аналізу.
Переваги цих методів полягає в тому, що за їхньою допомогою можна кількісно оцінити ступень впливу факторів , які пов'язані не функціонально, а кореляційно.
Одним із завдань кореляційного аналізу є визначення тісноти зв'язку.
Для визначення сукупності впливу факторів на результативний показник використовується коефіцієнт кореляції. (RM)
RM = ?G2Y/G2ф , (2.18)
де GY - дисперсія значень величини У , які отримують при підстановці взятих із досліджених значень факторів і знайдених з рівнянь регресії;
Gф - дисперсія фактичних значень У.
Важливість коефіцієнта кореляції для економічного аналізу полягає у тому, що його квадрат - коефіцієнт детерміністі ДТ:
ДТ =(RM)2 , (2.19)
Цей показник вказує на те, яку долю варіацій показники У має взаємозв'язок записаний рівнянням регресії.
Коефіцієнт еластичності показує на скільки відсотків зміниться значення досліджуваної функції при зміні значення відповідного фактору на 1 %.
Після того, як рівняння регресії вибрано і пораховано, проводиться оцінки параметрів і перевіряється відповідність моделі дійсності. Для цього використовується дисперсійний аналіз , який поводиться на основі дослідження критеріїв Фішера.
Кожний з вище перерахованих методів має велике значення при аналізі процесу як явища. Але оцінки досліджуваного явища за допомогою окремо взятого методу не є повною. Тому, тільки при комплексному аналізі із застосуванням системи різноманітних методів є можливість усесторонньої і глибокої оцінки ефективності того чи іншого явища. Ось чому для визначення рівня ефективності використання трудових ресурсів та виявлення найбільш вагомих резервів покращення їх використання вибрана система методів економічного аналізу, охарактеризована вище.
Ряди динаміки використовуються при аналізі ТЕП та середньоспискової чисельності.
Деталізація показників за складовими частинами буде використання при аналізі структури кадрів на підприємстві за категоріями , за віковим складом, за рівнем оплати праці .
Порівняння, як метод аналізу буде використано для всіх показників.
Метод графічного зображення застосовується при аналізі основних ТЕП діяльності підприємства і при аналізі узагальнюючих показників використання трудових ресурсів, та при прогнозуванні рівня продуктивності праці.
Розглянемо основні показники, що оцінюють ефективність використання трудових ресурсів та методики їх обчислення.
Забезпечення підприємства трудовими ресурсами виражається порівнянням фактичною кількістю робітників по категоріям та професіям з плановою потребою. Особливу увагу приділяють аналізу забезпечення підприємства кадрами найбільш важливих професій. Необхідно аналізувати і якісний зміст трудових ресурсів по кваліфікаціям.
Для оцінки відповідно кваліфікацій працівників складного виконання робіт зрівнюють середні тарифні розряди робіт і робочих, розраховані по середньо-зважувальній арифметичній:
, (2.20)
де Тр - тарифний розряд;
ЧР - кількість робітників;
Vpі - обєм робіт кожного виду.
Якщо фактичний середній тарифний розряд працівників нижче планового та нижче середнього тарифного розряду робіт, то це може привести до випуску менш якісної продукції. Якщо середній розряд працівників вище середнього тарифного розряду робіт, то працівникам треба робити доплату за використання їх на менш кваліфікованих роботах.
Адміністративно-керуючий персонал необхідно провірити на співвідношення фактичного рівня освіти кожного працівника займаної посади та вивчити питання, які пов"язані з підбором кадрів, їх підготовки та підвищенням кваліфікації.
Кваліфікаційний рівень робітників найбільш залежить від їхнього віку, стажу роботи, освіти і т.д. Тому в процесі аналізу вивчають зміни в складі робочих по віку, стажу роботи, освіти. Оскільки вони відбуваються в результаті руху робочої сили, то цьому питанню при аналізі приділяється більше уваги.
Для характеристики руху робочої сили розраховують та аналізують динаміку слідуючих показників:
- коефіцієнт обороту по прийманню працівників (Кпп):
- коефыцієт обороту по вибиттю (Кв)
- коефіцієнт текучості кадрів (Км)
- коефіцієнт постійного складу персоналу підприємства (Кп.с.)
Необхідно вивчити причини звільнення працівників ( по особистому бажанню, скорочення кадрів, із-за порушення трудової дисципліни та ін.)
Якщо підприємство розширює свою діяльність, збільшує виробничі можливості, робить нові робочі міста, то треба визначити додаткові потреби в трудових ресурсах по категоріях і професіях.
Резерв збільшення випуску продукції за рахунок створення додаткових робочих місць визначається множенням їх приросту на фактично середньорокову виробітку одного працівника:
Р?ВП=Р?КРхГВФ (2.21)
де Р?ВП - резерв збільшення випуску продукції;
Р?КР - резерв збільшення кількості робочих місць;
ГВФ - фактично середньорокова виробітка працівника.
Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити по кількості відпрацьованих днів і часів одним працівником за аналізований період часу, а також по ступеню використання фонду робочого часу. Такий аналіз проводиться по кожній категорії робітників, по кожному виробничому підрозділу в цілому, по підприємству. (табл. 2.1).
Фонд робочого часу (ФРЧ) залежить від чисельності працівників (ЧП), кількості відпрацьованих днів однимпрацівником в середньому за рік (Д) і середнього продовження робочого дня (П).
ФРЧ=ЧПхДхП (2.22)
Для прояву причин цілоденних і внутрішньозмінних витрат робочого часу звіряють дані фактичного і планового балансу робочого

 
 

Цікаве

Загрузка...