WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Вступ до фаху: економіст - Реферат

Вступ до фаху: економіст - Реферат

мати деякі відхилення в залежності від поглядів і задумів конкретних авторів. Головною тут, усе-таки, є одномоментна візія географічного буття економічного фундаменту суспільства - його господарства.
Такий підхід раціональний, однак до кінцянесправедливий. Адже при цьому часто-густо ігноруються першовитоки економічного статус-кво будь-якого господарського виробництва. Тому без ретроспективного огляду (у повному хронологічному зрізі) господарства буде незрозумілим його теперішній стан. Більшість сьогочасних аналізів територіального поширення виробництва страждають на аберацію, обмеженого історизму, що проступає в зацикленні на сучасній добі.
Виходячи з означеного вище, після першого традиційного загаль-нотеоретичного розділу, у наступному другому, нами пропонуються історико-географічні аспекти розвитку господарства України. Огляд здійснений від найдавніших часів (палеолітичної ДОРИ), коли людина займалася примітивним господарством (нічого не створюючи), яке прийнято називати привласнюючим. Подальший виклад провадився за етапами, що характеризують якісні зміни у суспільно-економічному виробництві: відтворююче господарство, постава ремесла, мануфактури тощо. Саме такі акценти дозволяють ліквідувати вихолощеність територіально-економічного аналізу сьогодення, увівши його в русло загального історичного господарського процесу в національних вимірах. У даному випадку ми дотримуємося думки, що знання про будь-яке явище чи процес буде неповним без уяви про його динаміку. Тут ще раз, для переконливості, можна послугуватися загальновідомою істиною, ледь перефразувавши її: "Без знання минулого неможлива уява про майбутнє".
- Менеджмент
Управління сучасним виробництвом у наш динамічний час е досить складною роботою, яку можуть виконувати лише фахівці нової генерації, озброєні найсучаснішими знаннями.
Фахівці в галузі менеджменту повинні вміти виконувати функції планування, організації, координації, мотивації, контролю праці робітників організації для досягнення певних цілей. Першочергова задача менеджменту полягає в створенні організаційної культури, творчого інноваційного клімату, які стимулюють працівників на нововведення. Керівники різних ланок повинні стати ініціаторами технологічних і організаційних змін.
- Мікроекономіка
Економічна наука вивчає поведінку людей і допомагає пояснити, як і чому приймаються різноманітні економічні рішення в суспільстві. Поділ економічної науки на "мікроекономіку" і "макроекономіку " пов'язаний насамперед з розглядом різних рівнів, на яких ухвалюються рішення. Так, якщо макроекономіка має справу з вищим рівнем - економікою в цілому - і оперує низкою агреґованих показників (детально див. частину II), то мікроекономіка аналізує поведінку на рівні окремих суб'єктів ринку (або економічних агентів) - фірм і домогосподарств. Мікроекономіку цікавить, наприклад, як фірма визначає кількість товару, що його збирається виробити; якою є мета функціонування фірми; чим керується споживач, вибираючи той чи інший товар, і т.ін. Ще один важливий аспект мікроекономіки - аналіз процесу утворення ринків у різних галузях і їхня взаємодія. Аналізуючи різні ринки, мікроекономіка, зокрема, концентрує увагу на закономірностях визначення цін в залежності від типу ринкової структури. Тому мікроекономіку називають ще теорією цін. Як і будь-яка інша наука, мікроекономіка використовує певну систему понять і концепцій для опису явищ, які вивчаються. Нижче будуть розглянуті найважливіші поняття, котрі є не тільки базовими для проведення мікроекономічного аналізу, але й корисні для формування цілісного економічного мислення.
- Макроекономіка
Макроэкономика як одна із складових частин економічної теорії є наукою про поведінку економіки як єдиного цілого. Вона вивчає причини циклічних коливань і взаємозв'язок динаміки обсягів виробництва, рівня інфляції та безробіття.
В основі макроекономіки лежать мікроекономічні явища та процеси. А
це означає, що:
o макроекономічні показники є результатом зведення показників економічної діяльності окремих домогосподарств та фірм;
o макроекономічні закономірності відображають тенденції масової поведінки на мікрорівні;
o при побудові макроекономічних моделей виходять із припущення про те, що домогосподарства та фірми приймають оптимальні мікроеко-номічні рішення;
o макроекономічні процеси є результатом взаємодії економічних агентів та економічної політики держави.
- Фінанси
За останні десять років фінансова справа зазнала докорінних змін. для людей практичного бізнесу знання фінансів стало тепер конче потрібним. Зі свого боку, науковці переглянули свої теорії, щоб виявити реальну ситуацію. Фінансові ринки підштовхнули розвиток різноманітних інвестиційних прийомів і методів мобілізації капіталу. Лізингові контракти, злиття та придбання компаній, акційні та валютні опціони (і це лише кілька прикладів) глибоко змінили саме поняття фінансів - вони стали складнями. І з той же час на них зріс попит. Феноменальне збільшення кількості бажаючих вивчати фінанси призвело до того, що у школах бізнесу Америки не вистачає кваліфікованих викладачів. Це очевидно свідчить, що фінанси будуть найпопулярнішою дисципліною ще протягом багатьох років.
- Аудит
Реформування бухгалтерського обліку та Фінансової звітності, затвердження нового плану рахунків і національних положень (стандартів) обліку та аудиторських нормативів вимагають реформування й удосконалення організації і методології аудиту.
В умовах розвитку ринкової інфраструктури відбувається процес формування розгалуженої мережі акціонерних, спільних, орендних підприємств, концернів, страхових компаній та інших підприємницьких структур, які не мають вищих органів управління. Тому виникає необхідність впровадження нової форми фінансово-господарського контролю - аудиту.
Аудит - це перевірка стану обліку і звітності, їх достовірності та відповідності чинному законодавству.
4. Де я маю намір працювати після закінчення коледжу
Після закінчення коледжу на початок я маю намір працювати по спеціальності у любій галузі, для того щоб накопичити невелику суму коштів, які я вкладу для створення власної справи. Але не тільки кошти я накопичу для створення власної справи, бо відомо, що їх так і не вистачить. Я візьму позику у банку. Для створення власного підприємства мені буде допомагати моя старша сестра, яка вже здобула освіту і має невеличкий досвід.
Я надіюся, що моя мрія здійсниться, і з маленького підприємства виросте велика економічно корисна для держави.
5.Що я знаю про свою майбутню спеціальність. Які проблеми я вбачаю в ній, що я можу змінити.
Економіка є найважливішою сферою суспільного життя, в якій

 
 

Цікаве

Загрузка...