WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Вступ до фаху: економіка підприємства - Реферат

Вступ до фаху: економіка підприємства - Реферат

лише спеціалісти високої кваліфікації, а й свідомі працівники-патріоти, яким не байдужа доля Батьківщини.
Економіка підприємства охоплює широке коло проблемних питань, пов'язаних з управлінням численних взаємопов'язаних видів діяльності на основі процесного підходу. В результаті реалізації системи процесів повинен бути досягнутий якісний кінцевий резулътат у вигляді конкретного суспільна корисного продукту. В зв'язку з цим у підручнику чільне місце відведено визначенню сутності підприємства як суб'єкта підприємницької діяльності, грунтовно висвітлене його сучасне ринкове середовище.
Для реалізації стратегії та досягнення цілей підприємства повинні бути визначені та забезпечені необхідні ресурси. Серед них визначальне місце займають основні та оборотні засоби, трудові та інформаційні ресурси. Мова йде не тільки про вивчення її складу чи класифікування. Особливу увагу слід акцентувати на їх раціональному використанні в процесі виробництва, зокрема основних і оборотних засобів та нематеріальних ресурсів. При вивченні у підручнику відведено вивченню особливостейформування та використання трудових і інформаційних ресурсів. Так, поряд із системно-функціональною характеристикою, висвітлюються питання виробничої потужності підприємства, управління процесами виробництва та реалізації продукції, забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції, визначення систем та форм оплати праці працівників, формування собівартості продукції та цінової політики, а також обгрунтування економічного механізму регулювання діяльності підприємства.
Важливе місце при вивченні курсу "Економіка підприємства" відведено надзвичайно актуальним питанням обгрунтування та вибору методів і формування системи показників оцінювання економічних результатів, ефективності діяльності підприємства, його конкурентоспроможності.
Економічна теорія еволюціонує у напрямі розширення та ускладнення своєї тематичної проблематики, залучає до переліку наукових досліджень нові пласти суспільних відносин з урахуванням багатовимірності їхніх причинних взаємодій. При цьому головним об'єктом аналізу е людина як центр соціально-економічної системи, як вихідний пункт, міра та самоціль усіх процесів, що у ній відбуваються.
Формування економічних засад нової цивілізації, зорієнтованої на всебічний розвиток людини, кардинально змінює дослідницькі пріоритети, визначаючи серед них такі.
1. Науковий аналіз фундаментальної категорії сучасної економічної науки - "людське багатство". Накопичення, вдосконалення та всебічний розвиток саме цього виду багатства набуває найбільшої вартості у контексті джерел економічного зростання.
2. Відмова від технологічного та економічного детермінізму, послаблення детермінізму соціального на засадах переходу від епохи домінування соціального над природою та особистістю до епохи, коли соціальне стає лише засобом для найповнішої реалізації людиною всіх своїх здібностей, розширення сфери її соціально-економічної свободи та розвитку відносин вільного індивідуалізму.
3. Зміна парадигмальних уявлень про критерії соціально-економічного прогресу та ціннісні орієнтації економічного зростання, визнання соціальної значущості та економічної вигідності інвестицій у людський капітал.
4. Формування системи нетрадиційних поглядів на взаємодію локального і глобального, нового розуміння процесів міжнародного співробітництва на засадах синергії партнерства, безпосереднього залучення індивіда у світовий простір єдиної цивілізаційної системи, де домінуватимуть загальнолюдські цінності.
Ускладнення процесів взаємодії економіки з іншими сферами людської життєдіяльності та необхідність урахування соціальних, духовних і екологічних складових економічного розвитку переконує в обмеженості методологічних допущень стандартного економічного аналізу, зорієн-тованого на:
- атомізм, індивідуалізм та раціоналізм;
- рівноважний підхід;
- ігнорування інформаційного, інституціонального та еволюційного аспектів.
З розвитком альтернативних течій економічної думки відбуваються такі важливі трансформаційні процеси.
Поглиблення розуміння природи суб'єкта економічної діяльності і законів його діяльності поступово формує нову предметну сферу економічної теорії, зумовлену реальною тенденцією зміщення пріоритетів, - з багатства економічного до багатства соціального, гуманістичного. Провідною складовою цього багатства постає людина як особистість, як найвища цінність.
Усе це зумовлює розширення проблематики економічних досліджень на основі виокремлення людського капіталу як визначального фактора та результату розвитку соціально-економічних систем, а останнє, у свою чергу, визначає такі пріоритети економічних досліджень:
- духовні підвалини економічних змін;
- соціально-економічна роль культурного надбання та національних традицій;
- психологічний контекст економічної діяльності;
Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, де викладається такий предмет, як "Розміщення продуктивних сил". Ця галузь знань є органічною складовою частиною єдиної економічної науки: без неї неможливе цілісне розуміння процесів у світовому господарстві. Вивчення підвалин науки про розміщення продуктивних сил має не лише теоретичне, але й практичне значення, бо знання закономірностей та принципів їхнього регулювання дає змогу підвищувати ефективність економічних структур. Просторова організація продуктивних сил така ж важлива, як і технологічна або соціальна.
Ефективне розміщення продуктивних сил, їхня оптимальна територіальна організація є важливою передумовою зміцнення української економіки, подальшого її розвитку. Треба ще модернізувати структуру народного господарства, територіально перерозподілити виробничий по-тенціал, створити нові територіально-виробничі комплекси, розширити зовнішньоекономічні зв'язки, що супроводжуватиметься

 
 

Цікаве

Загрузка...