WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методика аналізу відносних показників фінансової стійкості. Аналіз валюти бухгалтерського балансу - Контрольна робота

Методика аналізу відносних показників фінансової стійкості. Аналіз валюти бухгалтерського балансу - Контрольна робота

підсумку балансу за звітний період;
Б0 - середня величина підсумку балансу за попередній період.
Коефіцієнт зростання виручки від реалізації продукції роз­раховують таким чином:
Кв = (В1 - В0) / В0
де Кв - коефіцієнт зростання виручки від реалізації;
В1 - виручка від реалізації у звітному періоді;
В0 - виручка від реалізації у базисному періоді. Аналогічно можна розрахувати коефіцієнти зростання прибутку від реалізації та збільшення чистого прибутку господарсько-фінансової діяльності в цілому.
Випереджання темпів зростання виручки від реалізації (прибутку від реалізації, чистого прибутку) свідчить про поліпшення використання засобів підприємства порівняно з попереднім періодом, і, навпаки, відставання характеризує погіршення використання коштів підприємства.
Під час проведення попереднього експрес-аналізу балансу необхідно вивчити і проаналізувати характер змін окремих Його статей і розділів. Такий аналіз проводять у двох напрямах: горизонтальному і вертикальному.
Метою горизонтального аналізу є виявлення абсолютних і відносних змін величини різних статей балансу, його розділів за певний період і критична оцінка виявлених, змін. Горизонтальний аналіз зводиться до побудови аналітичної таблиці, у якій абсолютні балансові показники доповнюються відносними показниками темпів зростання (зниження).
Зрозуміло, що факт збільшення залишків за "позитивними" статтями, названими вище, а також за статтями "Основні засоби", "Нематеріальні активи", окремими статтями розділу "Запаси" свідчить про поліпшення фінансового стану, зростання інтенсивності виробництва і зрештою розширення самого процесу виробництва. Зростання "хворих" статей, на-впаки, є негативним явищем у фінансовому плані.
В умовах інфляції не доцільно мати великі залишки грошових коштів |на рахунках у банках. По-перше, це призведе до їхнього знецінення, а по-друге, кошти повинні бути постійно в обороті. З особливою увагою необхідно розглядати причини збільшення залишку готової продукції. Це може, бути пов'язане із завищенням ціни, перевиробництвом, залишком браку, нестандарту тощо.
Варіантом горизонтального аналізу є трендовий аналіз, за якого кожну позицію звітності порівнюють з попередніми періодами і визначають тренд, тобто основну тенденцію динаміки показника, звільнену від випадкових впливів та індивідуальних особливостей періодів.
Далі в процесі аналізу визначають співвідношення, окремих статей активу і пасиву балансу, їхню частку в загальній сумі балансу, розраховують суми відхилень у структурі основних статей балансу порівняно з попередніми періодами і роблять висновок про характер змін у складі активів, джерела їхнього формування і взаємозумовленості. У цьому полягає суть вертикального аналізу балансу.
У формуванні висновків слід детальніше вивчати причини зростання сум за статтями "Незавершене будівництво", "Довгострокові фінансові вкладення", "Довгострокова дебіторська заборгованість", "Відстрочені податкові активи", оскільки названі активи не беруть участі у виробничому обороті, і за певних умов збільшення їхньої частки не вплине позитивно на результати господарсько-фінансової діяльності. і Крім цього, необхідно відстежити забезпеченість витрат на капітальні вкладення у будівництво відповідними джерелами фінансування, тому що іммобілізація коштів основної діяльності в капітальне будівництво і формування стада негативно вплине на фінансову діяльність підприємства. Горизонтальний аналіз балансу завжди доцільно доповнити вертикальним аналізом.
Позитивної оцінки заслуговує збільшення частки оборотних активів. Це може бути свідченням формування мобільнішої структури активів, яка сприяє прискоренню обігу оборотних засобів і тим самим поліпшує фінансовий стан підприємства за умови, що це не є наслідком згортання виробничої бази. При вивченні структури оборотних активів позитивним моментом може бути збільшення незавершеного виробництва (якщо це не є наслідком інфляційних процесів), готової продукції (за відсутності браку, нестандарту та неконкурентоспроможної продукції). За певних умов позитивним є збільшення виробничих запасів, тварин на вирощуванні та відгодівлі. За інших рівних умов скоріше негативним є збільшення дебіторської заборгованості.
Аналізуючи структуру пасиву, відзначають частку власних джерел (власний капітал, резерви)" і залучених. Збільшення чистки власних джерел оцінюють позитивно, а частки кредиторської заборгованості негативно.
Незалежно від перших висновків про якість структурних змін у балансі для підбиття підсумку аналізу необхідно оцінити причини та їхнє обґрунтування.
Позитивної оцінки заслуговує збільшення частки оборотних активів. Це може бути свідченням формування мобільнішої структури активів, яка сприяє прискоренню обігу оборотних засобів і тим самим поліпшує фінансовий стан підприємства за умови, що це не є наслідком згортання виробничої бази. При вивченні структури оборотних активів позитивним моментом може бути збільшення незавершеного виробництва (якщо це не є наслідком інфляційних процесів), готової продукції (за відсутності браку, нестандарту та неконкурентоспроможної продукції). За певних умов позитивним є збільшення виробничих запасів, тварин на вирощуванні та відгодівлі. За інших рівних умов скоріше негативним є збільшення дебіторської заборгованості.
Аналізуючи структуру пасиву, відзначають частку власних джерел (власний капітал, резерви)" і залучених. Збільшення чистки власних джерел оцінюють позитивно, а частки кредиторської заборгованості негативно.
Незалежно від перших висновків про якість структурних змін у балансі для підбиття підсумку аналізу необхідно оцінити причини та їхнєобґрунтування.
Горизонтальний і вертикальний аналізи балансу взаємодоповнюють один одного. На їхній основі може бути побудований аналітичний баланс, який формується шляхом усунення впливу на валюту балансу і його структуру регулюючих статей. При цьому можливе об'єднання однорідних за складом статей у групи й аналітичні розділи. Приклад аналітичного балансу наведено у таблиці 2. Усі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи:
- структури балансу (гр. 6);
- динаміки балансу (гр. 7);
- структурної динаміки (гр. 8).
Порівняння структури змін в активі і пасиві дає підстави дійти висновку про те, за рахунок яких джерел здійснювався приплив нових засобів і в які активи ці засоби в основному були вкладені.
Підсумовуючи попередній аналіз балансу, можна стверджувати , що основними позитивними фінансовими якостями балансу є:
- відсутність різких змін у значеннях окремих статей балансу;
- відносна рівновага дебіторської заборгованості з кредиторською;
- відсутність "критичних" статей у балансі;
- неперевищення запасами величини робочого капіталу;
- відсутність іммобілізації коштів основної діяльності в капітальні вкладення;
- зростання робочого капіталу;
- переважання частки власного капіталу в авансованому над часткою залученого.
Для деталізації картини зміни фінансового стану аналогічна порівняльна таблиця може бути побудована для кожного з розділів як активу, так і пасиву балансу.
Таблиця 1. Аналітичний баланс
Показники згрупованих статей активу (або пасиву) балансу Абсолютні величини Частка Зміни (+,-)
початок року кінець року початок року кінець року в абсол. величи-нах у част-ці у % до величини на поч. року у % до змін підсумку балансу
1 2 3 4 5 6=3-2 7=5-4 8=6/2*100 9=6/6*100
Використана література:
1. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ. - М.: ДИС, 1998. - 120 с.
2. Грачова Р. Аналіз фінансового стану підприємства. // Дебет-Кредит. Нова бухгалтерія.- С.212-224.
3. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібн. -К.: МАУП, 2000.-152с.
4. Мец О.В. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємств: Навч. посібн.: КНЕУ, 1999. - 53с.
5. Старовойтенко Л.И., Белозерский Л.С., Бордос С.Н. Экономический анализ хозяйственной деятельности -К.: Урожай, 1986.
6. Попович П.П. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. - Снятин: Прут Принт, 1998р.
7. Шкарабан С.І., Солочов М.І. Економічний аналіз діяльності промисловості підприємств та об'єднань. -Тернопіль: ТАНГ, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...