WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методика аналізу відносних показників фінансової стійкості. Аналіз валюти бухгалтерського балансу - Контрольна робота

Методика аналізу відносних показників фінансової стійкості. Аналіз валюти бухгалтерського балансу - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Методика аналізу відносних показників фінансової стійкості. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
ПЛАН
1. Методика аналізу відносних показників фінансової стійкості.
2. Аналіз валюти бухгалтерського балансу.
1. Методика аналізу відносних показників фінансової стійкості
Однією з ключових задач аналізу фінансового стану підприємства є вивчення показників, що характеризують його фінансову стійкість, яка являється головною умовою життєздатності підприємства. Визначення межі фінансової стійкості підприємств має істотне практичне значення і належить до найважливіших економічних проблем в умовах переходу до ринку, тому що, недостатня стійкість суб'єктів господарювання в Україні багато в чому є причиною неплатежів, обсяг яких постійно зростає.
Фінансова стійкість підприємства - це більш узагальнена характеристика фінансового стану підприємства, яка в певній мірі включає показники ліквідності та платоспроможності. Разом із тим, існує своя система критеріїв оцінки фінансової стійкості, яку підприємства використовують для оцінки надійності партнерів в господарських стосунках.
Під фінансовою стійкістю розуміється такий стан фінансових ресурсів підприємства і такий ступінь їх використання, за яких підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне через ефективне їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг, а також здійснювати витрати для його розширення й оновлення.
Фінансова стійкість характеризується стабільним перевищенням доходів над витратами, вільним маневруванням грошовими коштами та ефективним їх використанням в процесі поточної діяльності.
Аналіз фінансової стійкості на певну дату дозволяє встановити, на скільки раціонально підприємство керує власними та запозиченими коштами на протязі періоду, який передував цій даті. Важливо, щоб стан джерел власних та запозичених засобів відповідав стратегічним цілям розвитку підприємства, так як недостатня фінансова стійкість може призвести до його неплатоспроможності, тобто відсутності грошових коштів, що необхідні для розрахунків з внутрішніми та зовнішніми партнерами, а також державою. Одночасно наявність значних залишків вільних грошових коштів ускладнює діяльність підприємства за рахунок іммобілізації в надлишкові матеріально-виробничі запаси та витрати.
Відповідно, зміст фінансової стійкості характеризується ефективним формуванням та використанням грошових ресурсів, необхідних для нормальної господарської діяльності.
Практична робота щодо аналізу фінансової стійкості підприємства здійснюється саме на основі даних фінансової звітності - головним чином за даними бухгалтерського балансу.
Усі показники, що характеризують фінансову стійкість можна розділити на абсолютні та відносні (рис. 1)
Рис. 1. Показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства
Оцінка фінансової стійкості за відносними показниками:
Фінансова стійкість підприємства характеризується станом власних і залучених засобів і оцінюється за допомогою системи фінансових коефіцієнтів. Інформаційною базою для розрахунку є статі активу і пасиву бухгалтерського балансу.
Аналіз здійснюється шляхом розрахунку і порівняння окремих показників з базовими, а також вивчення динаміки їх змін за певний період.Базовими показниками можуть бути :
-значення показників за попередній період;
-значення показників аналогічних фірм;
-середньогалузеві значення показників.
Відносні показники можна об'єднати в три основні групи:
1 група - показники рівня використання необоротних активів;
2 група - показники стану оборотних засобів та їх забезпечення джерелами фінансування;
3 група - показники фінансової незалежності.
Методика розрахунку цих груп показників приведена в таблиці 2.
Таблиця 2. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства
Показники Що характеризує Спосіб розрахунку Інтерпритація показника
Коефіцієнт маневреності Км Частка власних оборотних коштів у власному капіталу Км = ВОК/ВК Значення 0,2-0,5
Чим вище значення показника до верхньої межі, тим більше в підприємства фінансових можливостей для маневру
Коефіцієнт фінансової напругиКф.напр. Частка запозичених коштів в валюті балансу Кф.напр. = ЗК/ВБ Не більше 0,5
Перевищення верхньої межі свідчить про велику залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих активів К м/імм Скільки необоротних активів приходиться на кожну гривню оборотних активів Км/імм = ОА/НЕОА,
НЕА - необоротні (іммобілізовані) активи Є індивідуальним для кожного підприємства. Чим вище значення показника, тим більше коштів авансується в оборотні (мобілізовані) активи
Коефіцієнт майна виробничого призначення Кмвп Частку майна виробничого призначення в активах підприємства Кмвп = (НЕОА + З)/ А
З - запаси,
А - загальна величина активів Значення ? 0,5. При пониженні показника нижче ніж 0,5 необхідно залучення запозичених коштів для поповнення майна
Коефіцієнт покриття запасів і витрат Кпзів Співвідношення власних оборотних коштів до величини запасів і витрат підприємства Кпз = ВОК/ЗіВ,
ЗіВ - запаси і витрати Індивідуально
Коефіцієнт поточних зобов'язань Кпз Частку поточних зобов'язань у загальній сумі зобов'язань підприємства Кпз = ПЗ/З,
ПЗ - поточні зобов'язання,
З - загальна сума зобов'язань Індивідуально
Коефіцієнт довгострокового залучення позичкових коштів Кдз Частку довгострокових зобов'язань в сумі власних джерел фінансування тадовгострокових зобов'язань Кдз = ДЗ/(ВК+ДЗ),
ДЗ - довгострокові зобов'язання Індивідуально
Індекс постійного активу Частку необоротних активів у сумі власних джерел фінансування Іпа = НЕОА/ВК Індивідуально
Коефіцієнт співвідношення запозичених та власних коштів Частку запозиченого капіталу у сумі власного капіталу Кзп/вк = ЗК/ВК Нормативне значення?1
Коефіцієнт співвідношення оборотних та необоротних активів Частку оборотних активів у вартості необоротних активів Коа/неоа = ОА/НЕОА Нормативне співвідношення
Коб/неа >Кзп/вк
На основі такої всебічної і ретельної оцінки за зазначеним комплексом показників можна не тільки здійснити оцінку стану і тенденцій фінансової стійкості, а й визначити вузькі місця, за рахунок яких можливо підвищити ці показники. Тобто результатом такого аналізу має стати виявлення потенційних можливостей поліпшення ліквідності підприємства, підвищення його платоспроможності й конкурентноздатності.
2. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
Про здоровий фінансовий стан свідчать залишки за такими статтями: "Грошові кошти", "Поточні фінансові інвестиції", "Незавершене будівництво", "Довгострокова дебіторська заборгованість". Таким чином , тільки поглянувши на статті балансу, вже можна дійти певних висновків про фінансовий стан господарства, не вдаючись до розрахунку показників.
Далі проводять оцінку зміни валюти балансу, порівнюючи в абсолютному вираженні зміну підсумків активу і пасиву балансу на початок та кінець звітного періоду.
Позитивним вважається збільшення валюти балансу, що, як правило, свідчить про зростання виробничих можливостей підприємства, інтенсивності виробництва. Але при цьому необхідно враховувати фактор інфляції, факти проведення дооцінки та індексації активів.
Зменшення валюти балансу оцінюється негативно, оскільки скорочуються обсяги господарської діяльності, зменшується попит на продукцію, можлива недостача сировини і матеріалів, згортання будівництва тощо. Доповнюючи аналіз валюти балансу, необхідно зіставити його з плановим балансом, балансами минулих років і даними конкурентів.
Для одержання загальної оцінки динаміки фінансового стану господарства доцільно зіставити зміни валюти балансу зі змінами фінансових результатів господарської діяльності: виручкою від реалізації продукції, прибутком підприємства, залучаючи дані ф. № 2 "Звіт про фінансові результати". При цьому коефіцієнт зростання валюти балансу розраховують як відношення абсолютної величини відхилення до середньої величини підсумку балансу за попередній період:
Кб = (Б1 - Б0) / Б0
де Кб - коефіцієнт зростання валюти балансу;
Б1 - середня величина

 
 

Цікаве

Загрузка...