WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

продукції рослинництва були об'єктивними, необхідно встановити, наскільки їх зміна зумовлена зовнішніми факторами - зміною природних умов, недопоставкою мінеральних добрив та інших матеріальних ресурсів, добрив та інших матеріальних ресурсів, низькою якістю закупленого насіння і технологічних робіт, і на скільки внутрішніми факторами - низькою якістю і несвоєчасністю виконання робіт, недоотриманням норм внесення добрив і висіву насіння та інших вимог агротехніки.[30]
Для оцінки виконання плану виробництва продукції за асортиментом порівнюють обсяг продукції, яку можна зарахувати у виконання плану за асортиментом з плановим їх обсягом. При цьому в рахунок планового асортименту відносять: за перевиконання плану виробництва - плановий обсяг, при невиконанні - фактичний обсяг продукції.
Виконання плану за асортиментом оцінюють за коефіцієнтом, який обчислюють відношенням обсягу виробленої продукції занесеної в рахунок планового асортименту до обсягу продукції передбаченої планом.
Виконання плану за асортиментом по однорідних культурах визначають за натуральними показниками, а по різних видах продукції - у вартісних.
Дуже важливим показником, що характеризує виробництво сільськогосподарської продукції є її якість, тобто сукупність властивостей, здатних задовольнити певні вимоги споживача. Важливим є цей показник і тому, що він по суті є визначальним для підвищення конкурентоспроможності продукції. Тому основне завдання аналізу - встановити на скільки продукція підприємства за якісними характеристиками задовольняє споживача. Така оцінка робиться на підставі опитування споживачів, аналізу тенденції попиту на продукцію, порівняння фактичних параметрів якості продукції з нормативами.
Якість насіння характеризується сортом, репродукцією, класом, який враховує схожість, чистоту, енергію проростання, абсолютну масу 1000 зерен.
Отже, оцінка виробництва продукції за обсягом, асортиментом, якістю і строками дає змогу зробити аргументовані висновки про її потенційну конкурентоспроможність і ефективність.
Третім і заключним етапом аналізу є визначення ефективності галузей рослинництва, яка включає також вивчення показників прибутковості і рентабельності.[39]
Ефективність - це економічна категорія, що відображає співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення ресурсами, при чому при вимірюванні ефективності ресурси можуть бути представлені або в повному обсязі за їх первісною вартістю або у формі виробничих витрат. Ефективність може бути технологічна, економічна, соціальна, екологічна.[2]
Рис. 1.5 - Ефективність галузей рослинництва
Проведення комплексного аналізу дає можливість проаналізувати стан підприємства і виявити резерви підвищення ефективності. Тому доцільно проводити його на кожному підприємстві. Це дасть змогу запобігти втратам.
У велечині фінансових результатів безпосередньо віддзеркалюються усі аспекти діяльності господарюючого суб'єкта: технологія і організація виробництва, система внутрішнього і зовнішнього управління, особливості діяльності.
Результатом господарської діяльності є економічний її підсумок у грошовій формі, який має два '' полюси '' прояву: позитивний і негативний, тобто прибуток і збиток.
Позитивний фінансовий результат - прибуток - є метою, заради якої працює або, принаймі повинно працювати підприємство.
Прибуток - це абсолютний показник ефективності діяльності підприємства, позитивна форма фінансових результатів у випадку перевищення суми доходів над сумою витрат, які були понесені, отримання цих доходів, що в майбутньому формує фінансові результати підприємства та держави.
У сучасних умовах не слід віддавати перевагу одному тлумаченню прибутку. Необхідно розглянути різні ситуації його походження, які взаємно не виключають, а доповнюють одна одну.
Він є рушійною силою ринкового механізму господарювання, основним джерелом економічного та соціального розвитку підприємства й держави в цілому. Така важлива роль прибутку зумовлена його функціями:
- оціночною: прибуток - критерій і показник ефективності діяльності, сама наявність прибутку свідчить про ефективність діяльності підприємства;
- стимулюючою: прибуток - мета, яка визначає поведінку суб'єктів господарювання, їх кінцевий добробут;
- фондоутворюючою:1). На макрорівні - прибуток є базою економічного розвитку держави, так як через систему оподаткування мобілізуються необхідні грошові ресурси до державного бюджету; 2). На мікрорівні - прибуток є джерелом зростання ринкової вартості підприємства;
- соціальною: на основі розподілу та перерозподілу прибутку задовольняються різноманітні потреби колективу підприємства, держави, суспільства в цілому.[21]
З огляду на це, в отриманні прибутку зацікавлені насамперед підприємства, а також банки, власники, держава, суспільство, що свідчить про значимість прибутку в умовах ринкової економіки на макро- і мікрорівні.
У реальній практичній дійсності підприємства не завжди мають змогу отримати прибуток. Існує також така негативна форма фінансових результатів як збиток. Збиток - це певні витрати, шкоди, упущені вигоди підприємства у вигляді перевищення суми витрат, здійснюваних для отримання доходів над сумою цих доходів. Наявність збитків свідчить, що підприємство не враховує або ігнорує об'єктивні закони ринкової економіки. Іншими причинами отримання збитків можуть бути порушення прав господарюючого суб'єкта, недоцільність господарської діяльності стихійні лиха. Це негативно впливає на фінансовий стан підприємства і може призвести до банкрутства.
Перед аналітиком стоїть завдання спрогнозувати і розробити рекомендації щодо попередження появи та усунення збитків. Необхідно враховувати, що будь - які збитки є реальним резервом підвищення прибутку.
Основними рекомендаціями щодо недопущення збитків є наступні:
- формування цінової політики, адекватної ринкової кон'юнктури;
- дотримання платіжної дисципліни;
- впровадження новітніх технологій або перелаштування технологічного процесу на випуск нової продукції.
Формування результатів господарської діяльності формується поступово протягом звітного періоду. Розмір і характер прибутків і збитків за кожен період діяльності підприємства є найважливішими підсумковими показниками його роботи.
Визначення фінансових результатів полягає у визначенні чистого прибутку ( збитку ) звітного періоду.
Кінцеві результати діяльності характеризуються не лише абсолютними показниками прибутку або збитку. Сіб'єкти господарювання, які зацікавлені у віддачі від використаних ресурсів і вкладеного капіталу, аналізують співвідношення отриманого ефекту з понесеними витратами. Для цього обчислюють відносні показники ефективності: рентабельність та покриття.
Рентабельність - це відносний показник прибутку, який відображає відношення отриманого ефекту ( доходу, прибутку ) з витратами або використаними ресурсами. Рентабельним є такий стандіяльності, за який протягом певного періоду грошові надходження

 
 

Цікаве

Загрузка...