WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

- 620 1090 -1250
Матеріали:
- насіння 200 - 250 180 - 200 180 - 200 220 - 260 180 - 200 60 - 80 30 - 60 180 - 190
- мінеральні добрива 350 - 400 80 - 100 80 - 100 80 - 100 80 - 100 350 - 400 80 - 100 450 - 500
- засоби захисту рослин 120 - 130 60 - 70 40 - 50 40 - 50 30 - 40 150 - 180 100 - 120 300 - 350
Транспортні витрати 70 - 90 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 50 60 - 80 40 - 50 350 - 400
Інші витрати 50 - 70 40 - 50 30 - 40 40 - 50 40 - 50 70 - 80 40 - 50 110 - 140
Витрати від реалізації 60 - 70 30 - 40 40 - 50 35 - 40 30 - 40 60 - 70 35 - 45 100 - 110
Усього витрат 1360 - 1620 870 - 1040 820 - 990 915 - 1100 810 - 980 1340 - 1600 815 - 1015 2580 - 2940
Таким чином витрати на основні види продукції достатньо високі, але підприємству потрібно використовувати всі можливі способи щоб виконувати технологічні операції.[43]
У процесі аграрної реформи у підприємствах аграрної сфери відбулися зміни у формах власності та господарювання, але методи управління на мікрорівні не відповідають вимогам ринкової економіки. Внаслідок цього спостерігається тенденція невикористання внутрішніх резервів та неадекватна реакція на зміну зовнішнього середовища.
Одним із важливих факторів раціонального ведення сільськогосподарського виробництва є формування розмірів підприємств відповідно до умов господарювання. При всіх організаційно - правових формах розміри підприємства повинні бути такими, щоб ефективно використовувалася земля, основні виробничі і оборотні засоби. Однак, встановленню оптимальних розмірів підприємств не приділялась належна увага. Розміри підприємства вважаються тоді оптимальними, коли забезпечується ефективне використання наявного виробничого потенціалу і досягаються кращі результати виробничої діяльності.[31]
Підвищення економічної ефективності галузей рослинництва зумовлює необхідність розширення та удосконалення матеріально - технічної бази аграрного сектора економіки, введення в дію нових і реконструкцію існуючих виробничих потужностей, встановлення оптимальних розмірів технічної оснащеності підприємств, впровадження новітніх технологій. Аналіз стану основних виробничих засобів свідчить про звужений тип їх відтворення. За балансовою вартістю на кінець року їх вартість зменшилась з 118.3 до 57.6 млрд грн.., а їхня частка в структурі основних засобів зменшилась з 85.4 до 80.3%.
За 1992 - 2003 роки тракторний парк скоротився на 40.4%, зернозбиральні комбайни на 41.7%, картоплезбиральні на 67.4%, бурякозбиральні машини на 39.7%. Основними машинами галузь забезпечина на 48 - 66%. Спрацьованість машино - тракторного парку досягає 75%, а окремих видів машин - знаходиться на критичній межі. Готовність тракторів до виконання робіт на 1 березня 2005 року становила 75%. Вичерпання експлуатаційного ресурсу більшості сільськогосподарських машин значно здорощує вартість їх ремонту, оскільки замість профілактичних і поточних необхідно проводити відновлювальні ремонти. Зношені основні засоби не забезпечують відповідного рівня і темпів збільшення обсягів виробництва продукції, а також підвищення продуктивності праці.
Внаслідок низького рівня забезпеченості підприємства засобами виробництва не виконуються окремі технологічні операції. Загальні втрати господарств становлять за недобором урожаю понад 30%, за перевитратами пального близько 15%.
Наведена ефективність використання засобів виробництва свідчить, що рівень потенційних можливостей підприємств залежить не тільки від концентрації виробничих засобів на одиницю земельної площі, а й від збалансованості матеріальних ресурсів, їх раціонального кількісного і якісного співвідношення, відповідності вимогам новітніх технологій, які в свою чергу підвищують ефективність біологічних засобів виробництва.
Пряма залежність між забезпеченістю підприємства основними засобами виробництва і ефективністю господарювання унеможливлюється і таким чином, як невідповідність між кількісними, якісними і ціновими характеристиками виробничих засобів; нераціональне співвідношення основних і оборотних виробничих засобів, яке порушує принцип цілісності виробничої системи; неорганічне поєднання наявної матеріально - технічної бази з обраним напрямом спеціалізації, що характерно для більшості підприємств.[38]
Проведений аналіз дає можливість зробити слідуючи висновки: сучасному стану галузей рослинництва притаманний екстенсивний шлях розвитку, зменшення впровадження у виробництво досягнень науково - технічного прогресу, відсутність нормального машино - тракторного парку, зниження урожайності основних видів культур, без господарське ставлення до землі, втрати через недбалість. Виправлення наявних помилок є пріоритетом розвитку галузей рослинництва.
3.Сутність ефективності виробництва галузей рослинництва
Ефективність виробництва - це складне і багатогранне явище. Сільськогосподарське виробництво вимагає органічного поєднання і взаємодії чотирьох факторів - робочої сили, основних засобів, предметів праці і землі. В процесі виробництва здійснюється виробниче споживання вказаних ресурсів з метою отримання певних споживчих вартостей, спрямованих задовольнити відповідні потреби людей. Отже будь - яке виробництво передбачає витрати ресурсів і одержання певних результатів. Але на однакову кількість витрачених ресурсів підприємства можуть одержувати далеко не однакові за величиною результати. В такому випадку кажуть, що підприємства ведуть виробництво з різною ефективністю.[2]
Рис. 1. 4 - Формування ефективності виробництва
Щоб зрозуміти суть ефективності виробництва галузей рослинництва потрібно провести їх комплексний аналіз.
Завданням аналізу є вивчення додаткових можливостей збільшення виробництва продукції, поліпшення її асортименту і якості та зменшення втрат. За допомогою аналізу оцінюють досягнутий рівень виробництва продукції, виконання державних контрактів і замовлень, договорів з іншими покупцями і забезпечення продукцією потреб підприємства, виконання плану валового виробництва і фактори, які його зумовили. Аналізують також причини зміни розміру посівної площі та урожайності культур, вивчають передовий досвід щодо виробництва екологічно чистої продукції, розробляють заходи збільшення виробництва продукції, поліпшення її якості, оптимізації витрат на виробництво, нарощування обсягу конкурентоспроможної продукції, обґрунтовують стратегії розвитку галузі.
На першому етапі аналізу вивчають виробничий потенціал галузі рослинництва. Він включає грунтово - кліматичні умови і ресурси, які є в розпорядженні галузі (земля, трудові ресурси, матеріальні ресурси, технології вирощування тих чи інших культур ).
Одним із специфічних і незамінних факторів навколишнього середовища для сільськогосподарського виробництва є природні умови, які включають грунти, рельєф, клімат, водні ресурси. Їх характер зумовлюють: набір і врожайність культур, технологію і організацію робіт у рослинництві, формування парку сільськогосподарських машин і ефективність використання

 
 

Цікаве

Загрузка...