WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва - Дипломна робота

господарства за останній рік становить - 1.05.
Трудовий потенціал підприємства являє собою кількість і якість праці на яку може розраховувати підприємство. До трудових ресурсів відносять населення працездатного віку, підлітків і людей пенсійного віку, які беруть участь у виробництві.
Таблиця 2.13 - Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, чоловік
Показники Рік Відхилення
2001 2002 2003 2004 2005
Усього персоналу 271 183 206 184 116 -155
У т. ч.:
- працівники основної діяльності 258 165 200 168 103 -155
З них:
1. робітники 230 133 174 147 84 -146
2. службовці 28 32 26 21 19 -9
З них:
керівники 5 7 9 6 5 0
спеціалісти 23 25 17 15 14 -9
-невиробничий персонал 13 18 6 16 13 0
Аналізуючи забезпеченість підприємства трудовими ресурсами відразу можна сказати, що відбулося скорочення персоналу на 155 чоловік, що призвело до зниження валової продукції. За аналізуємий період спостерігається нерівномірність використання трудових ресурсів, плинність кадрів, що в свою чергу здійснює прямий вплив на валову продукцію.
Передумовою зростання продуктивності праці та ефективності виробництва є стабільність складу працівників.
Таблиця 2.14 - Рух трудових ресурсів на підприємстві
Показники Рік Відхилення
2001 2002 2003 2004 2005
1.Прийнято на підприємство, чол. 15 5 33 7 3 -12
2. Вибуло з підприємства, чол. 23 83 10 15 65 42
3. Середньоспискова чисельність працюючих, чол. 271 183 286 184 116 -155
4. Коефіцієнти:
- обороту з прийняття 0.06 0.03 0.16 0.04 0.03 -0.03
- обороту зі звільнення 0.08 0.45 0.05 0.08 0.56 0.48
- постійності кадрів 0.97 0.57 1.11 0.96 0.47 -0.5
Дані таблиці свідчать про постійні зміни персоналу підприємства. В динаміці чисельність працівників скоротилася на 155 чоловік, при цьому прийнято було на 12 осіб менше, а звільнено на 42 особи більше. Коефіцієнт постійності кадрів скоротився на 0.5.
Таблиця 2.15 - Використання трудових ресурсів підприємством
Показники Рік Відхилення
( + , - )
2001 2002 2003 2004 2005
1.Вироблено продукції, тис. грн. 3273 3135 2671 1585 1724 -1549
2.Середньоспискова чисельність робітників, чол 271 183 206 184 116 -155
3. Загальна кількість відпрацьованих людино- днів 75429 50833 56500 52667 33333 -42096
4.Середнє число днів роботи одного робітника 278 278 274 286 287 +9
5.Загальна кількість відпрацьованих тис. людино-годин 264 305 339 237 100 -164
6.Середня тривалість робочого дня, год. 3.5 6.0 6.0 4.5 3.0 -0.5
7.Виробіток одного робітника:
середньогодинний, грн. 12.4 10.28 7.88 6.69 17.24 4.84
З таблиці видно, що при скороченні виробництва продукції в динаміці на 1549 тисяч гривень, чисельності робітників на 155 чоловік, загальної кількості відпрацьованих людино-днів на 42096, середнє число днів роботи одного робітника зросло на 9 днів, при цьому відбулося зростання середньогодинного виробітку на 4.84 гривні. Відбулося також скорочення кількості відпраціованих тисяч людино-годин на 164, тривалості робочого дня на 0.5 годин.
Результати господарської діяльності аграрних підприємств, зокрема якість, повнота і своєчасність виконання комплексу сільськогосподарських робіт значною мірою залежить від наявності, якісного складу, руху, стану та рівня забезпеченості підприємства основними виробничими засобами.
Таблиця 2.16 - Рух, стан і економічна ефективність використання основних засобів
Показники Рік 2005 в % до 2001
2001 2002 2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6 7
Рух основних засобів:
1. Наявність на початок року, тис. грн. 11417 9063 8986 8642 5665 49.62
2. Надходження, тис. грн. 250 117 185 131 148 59.2
3. Вибуло, тис. грн. 2604 194 129 3108 149 5.72
4. Наявність на кінець року, тис. грн. 9063 8986 8642 5665 5664 62.50
5. Річний приріст, тис. грн. -2354 -77 -344 -2977 -1 0.04
6. Процент приросту, % -10.62 -0.85 -3.83 -34.45 -0.02 -
7. Коефіцієнт вибуття, % 22.81 2.14 5.89 35.96 2.63 -
8. Коефіцієнт обновлення, % 2.76 1.3 2.14 2.37 2.61 -
Стан основних засобів:
1. Сума зносу за рік, тис. грн 3359.5 4749.5 6701.5 5570.5 4635 137.97
2. Коефіцієнт зносу за рік, % 32.41 52.73 76.03 78.49 81.83 -
3. . Коефіцієнт придатності за рік, % 37.59 42.27 23.98 21.53 18.18 -
1 2 3 4 5 6 7
Показники ефективності використання фондів:
1. На 1 грн. ОВФ с/г призначення, грн.:
- валової продукції 0.29 0.35 0.29 0.18 0.3 103.45
- валового доходу 0.04 0.13 0.06 0.06 0.1 250
- чистого доходу 0.07 0.08 0.02 -0.09 0.0004 4
2. На 1 грн. Валової продукції ОВФ, грн. 3.49 2.89 3.36 5.45 3.29 94.27
Норма прибутку, % 4.79 3.65 -0.006 -0.11 -0.003 -
Матеріаломісткість продукції 0.45 0.57 0.76 0.68 0.66 146.67
Рух основних засобів в динаміці свідчить про їх скорочення майже в два рази.
Наявність основних засобів знаходиться на межі 50%, при цьому надходження і вибуття знаходиться майже на цьому ж рівні. Річний приріст зріс на 0.04%, при цьому процент приросту зріс на 20.6%. Стан основних засобів показує, що постійно відбувається збільшення зносу основних засобів. В динаміці даний показник збільшився майже на 20%. Придатність основних засобів становить менше ніж 50%. Ефективність показує, що на 1 гривню основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення в динаміці припадає валової продукції на 3.45% більше, валового доходу на 1501% більше, чистого доходу на 96% менше.
Показник фондоємкості скоротився майже на 6%. Норма прибутку поступово перейшла в збитки. Зросла матеріаломісткість продукції на 46.67. Отже, наведені дані свідчать, що скорочення основних виробничих фондів призвело до збитковості виробництва продукції.
Таблиця 2.17 - Оцінка фінансового стану підприємства
Показники Рік Зміни
( + , - )
2001 2002 2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6 7
Розподіл активів:
- нерухоме майно, % 73.56 60.16 45.69 46.82 43.94 -29.62
- поточні активи, % 22.27 39.84 54.31 53.18 56.06 +33.79
1 2 3 4 5 6 7
Розподіл джерел коштів:
- власні, % 86.73 80.67 77.16 68.24 52.13 -34.6
- залучені, % 1.70 2.20 0.79 0.58 0.13 -1.57
Платоспроможність, % 110.31 493.22 414.79 295.86 193.58 +83.27
Ліквідність, % 88.43 82.86 77.95 68.83 52.26 -36.17
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 404 288.5 132 182.5 163 -241
Рентабельність:
- реалізованої продукції, % 29.50 15.60 -3.12 -80.36 0.12 -29.38
- власного капіталу, % 6.54 5.72 -1.43 -32.93 0.16 -6.38
- поточних активів, % 25.46 11.59 -2.03 -41.99 0.15 -25.31
Дані таблиці дозволяють зробити аналітичний висновок про фінансовий стан підприємства. Структура майнахарактеризується поступовим зниженням частки нерухомого майна з 73.56% до 43.94%, що призвело до перетворення поточних активів. У структурі джерел коштів значно переважають власні кошти, хоча їх частка в динаміці скоротилася з 86.73% до 52.13%. Ліквідність активів

 
 

Цікаве

Загрузка...