WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово - господарської діяльності. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.
Неритмічність виробничих процесів, погіршення якості продукції, труднощі з її реалізацієюпризводить до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність.
Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.
Основними завданнями аналізу фінансового стану є:
- дослідження рентабельності і фінансової стійкості підприємства;
- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;
- об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;
- оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;
- визначення ефективності використання фінансових ресурсів;
Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані:
- балансу (форма №1);
- звіту про фінансові результати (форма №2);
- звіту про рух грошових коштів (форма №3);
- звіту про власний капітал (форма №4);
- дані статистичної звітності та оперативні дані.
Інформацію, яка використовується для аналізу фінансового стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту (бухгалтерська та статистична звітність) та закриту (комерційна таємниця).
Фінансова звітність повинна надати дохідливу, доречну, достовірну порівняну інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності підприємства, руху його грошових коштів, змін у складі власного капіталу.
Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, П(С)БО передбачає наявність у ній даних про:
- підприємство;
- відповідні, статистичні за звітний попередній час;
- облікову політику підприємства та її зміни;
- аналітичну інформацію щодо статей фінансових звітів;
- припинення окремих видів діяльності;
- обмеження щодо володіння активами;
- участь у спільних підприємствах;
- іншу інформацію.
Дані фінансової звітності є підставою не тільки для оцінки результатів звітного періоду, а й для їх прогнозування.
Аналіз складу майна і джерел його утворення
Стабільність фінансового стану підприємства залежить від правильності і доцільності вкладення фінансових ресурсів в активи, тому для його оцінки необхідно передусім вивчити структуру майна і джерела його утворення, причини зміни складових майна і джерел.
Перший етап - загальна оцінка стану майна підприємства та його складових частин. Порівнюючи питому вагу окремих складових майна, можна зробити висновки щодо змін його структури.
За даним балансу (форма 1) визначається усього майна вартість (підсумок активу балансу (валюта балансу) і сума джерел утворення його майна (підсумок пасиву балансу) на певну звітну дату.
В таблиці 2.5 подана загальна оцінка майна СТОВ "Лука" на 2001рік.
Аналіз структури майна підприємства може проводитися і при іншому згрупуванні майна.
Таблиця 2.5.
Загальна оцінка стану майна підприємства, тис. грн..
Показник на 1.01. 2003р. на 1.01. 2005р. Модифікації за звіт. період.
Усього майна, в т.ч. 4 431 4 376 -55
1. Основні кошти і позаоборот. активи 3141 2864 -277
в % до майна 70,8 65,4 -5,5
2. Оборотні кошти 1290 1512 222
в % до майна 29,1 34,6 5,5
з них:
2.1 Матеріальні оборотні кошти 984 1109 125
в % до оборотних коштів 76,3 73,3 -3,0
2.2 Грошові кошти і цінні короткострокові папери 306 403 97
в % до оборотних коштів 23,7 26,7 3,0
За звітний період вартість усього майна зменшилась, зокрема, зменшилась вартість необхідних коштів. Вартість оборотних активів зросла, так само як, і зросла їх частина у загальній структурі активів підприємства (на5.5%).
Виробничі запаси зросли на 125тис.грн. Нині ця структура модифікація майна може розглядатися як явище, що, з одного боку, згубно позначається на фінансовому стані підприємства, оскільки заморожуються кошти, які могли б бути задіяними в обороті, але з іншого боку (при дефіциті сировини і високих темпах зростання цін). Створення запасів є доцільними. Крім того у загальній структурі оборотних активів частка виробничих запасів зменшилась на 3%.
Так як у грошових коштах зросла дебіторська заборгованість, що говорить про неефективне замороження коштів, то збільшення цієї статті балансу не є позитивною тенденцією в зміні майнового стану.
Другий етап - розрахунок і аналіз основних показників оцінки майнового стану підприємства.
1. Сума господарських засобів, які знаходяться в розпорядженні підприємства:
Підсумок балансу:
а) на початок року - 4431тис. грн.
б) на кінець року - 4376 тис. Грн.
2. Частка активної частини основних засобів визначається за формою 3 - вартість активної частини основних засобів / вартість основних засобів.
В звітному періоді цей показник зріс від попереднього періоду на 0.04 і склав 0.58.
3. Коефіцієнт зносу основних засобів визначається за формою 1:
- знос / балансова вартість основних засобів за первісною вартістю
На початок року коефіцієнт зносу складав 0.41, на кінець року він становив 0.45. що є ознакою погіршення стану матеріально - технічної бази підприємства. Проте цей коефіцієнт не відображає фактичного зносу основних засобів з низки причин. Наприклад, законсервоване обладнання і транспортні засоби нараховується амортизація на повне відновлення, тобто фізично ці значення не зношуються, але загальна оцінка зносу цих основних засобів змінюється.
4. Коефіцієнт відновлення визначають за формою 3:
- балансова вартість основних засобів, що надійшли за період звіту /балансова вартість основних засобів на кінець періоду.
В 2001році коефіцієнт відновлення склав 0.07. Тобто, нові основні засоби складають 7% від загальної вартості основних засобів.
5. Коефіцієнт вибуття. Визначається за формою 3:
- балансова вартість основних засобів, що вибули за цей період / балансова вартість основних засобів на початок року.
Цей коефіцієнт показує що частина основних засобів, з якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибуло через знос та з інших причин.
Коефіцієнт вибуття в звітному періоді склав 0.001 і є набагато меншим за коефіцієнт оновлення, що є позитивною тенденцією в майновому стані.
Третій етап в характеристиці змін у майновому стані господарства є аналіз складу і динаміки мобільних (оборотних) коштів. Цей аналіз буде проведено і описано в подальших розділах.
Аналіз ліквідності і платоспроможності
Фінансовий стан

 
 

Цікаве

Загрузка...