WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

та інших кредиторів.
В сучасних умовах основну форму позикових коштів представляють короткострокові кредити банку, що покривають тимчасову додаткову потребу підприємства в засобах. Позикові засоби у вигляді кредитів використовуються більш ефективно, ніж власні оборотні активи, тому що збільшують більш швидкісний кругообіг, мають цільове призначення, видаються на обумовлений термін та супроводжуються стягнення банківського відсотку. На кінець року господарство не мало короткострокових кредитів взятих у банку, що івідображено в балансі Ф.1, проте на початку звітного періоду СТОВ "Лука" використовувало позикові кошти банку в розмірі 80тис.грн під заставу майбутнього врожаю.
Господарство використовує і таке джерело фінансування оборотних активів, як кредиторська заборгованість постачальником за товари (роботи, послуги).
На кінець звітного періоду це джерело фінансування склало 143тис.грн. Кредиторська заборгованість за аналізуємі роки зросла на 134тис.грн, так як в 1998 році була в розмірі лише 9 тис. грн. Це не є негативною тенденцією, так як мала кредиторська заборгованість в 1998році означала не фінансову незалежність господарства і його забезпечення власними оборотними коштами, а тяжкий економічний стан підприємства і напружені стосунки з постачальниками.
По мірі зростання виробничої програми потреба в оборотних активах зростає, що також потребує відповідного фінансування зростання оборотних активів. В такому випадку джерелом їх поповнення є чистий прибуток підприємства.
Прибуток спрямовується на покриття приросту нормативу оборотних активів в процесі його розподілу. Ринкові умови господарювання визначають приоритетні напрями використання чистого прибутку, що залишився в розпорядження підприємства. Розвиток конкуренції викликає необхідність спрямовувати чистий прибуток передусім на розвиток виробництва. В плані цих заходів частини чистого прибутку спрямовується на приріст нормативу власних оборотних активів. Конкретна величина цього прибутку визначається в процесі фінансового планування в господарстві і залежить від ряду факторів: розміру приросту нормативу оборотних активів, загального обсягу прибутку в майбутньому періоді, можливість залучення позикових коштів, необхідність першочергового спрямування прибутку на інвестиційні процеси тощо.
В 1998році господарство було дуже збитковим, тому не могло бути мови про приріст нормативу власних оборотних коштів за рахунок прибутку.
В 2001році господарство отримало прибуток в розмірі 272тис.грн., проте в процесі фінансового планування на підприємстві приріст нормативу оборотних коштів при розподілі чистого прибутку не був визнаний як першочерговий напрямок розвитку виробництва його модернізації та удосконалення.
Отже, за аналізуємий період це джерело фінансування оборотних коштів в господарстві не використовувалось.
До засобів, які прирівнюють до власних, належать сталі пасиви. Ці засоби не можна відносити до власних, однак вони постійно знаходяться в обігу господарства та сумі мінімального залишку використовуються в якості джерела формування власних оборотних активів. На кінець звітного року сталі пасиви складали 153тис.грн., що становило лише 24.5% сталих пасивів 1998році.
До сталих пасивів належать: мінімальна заборгованість по заробітній платі, резерв майбутніх платежів, мінімальна заборгованість бюджету і позабюджетним фондам, мінімальна заборгованість кредиторам по оплаті продукції.
Отже, у господарському обігу підприємства використано власних оборотних кошів у розмірі, що покриває нормативну потребу в них, а також господарство залучає кредитні та інші позичені ресурси.
Проте це не є гарантією створення умов для нормального господарювання. Господарство має забезпечити раціональне розміщення цих ресурсів за призначенням, і це однією з найважливіших ділянок роботи фінансової служби.
3.4 Економічна ефективність використання оборотних засобів та шляхи їх підвищення
Методологія дослідження та розрахунку основних фінансових показників використання та стану оборотних засобів описана в першому розділі роботи.
Стан оборотних коштів характеризується насамперед наявністю їх на певну дату. Для виявлення змін в оборотних засобах порівняємо показники звітного року - 2005 - з показниками базового року - 2002р. Наявність власних оборотних коштів підприємства визначається як різниця між сумою підсумку І розділу пасиву балансу Ф.1 та рядка 480 і підсумком І розділу активу балансу Ф.1. Тобто величина власного капіталу + довгострокові кредити банків + довгострокові позики - необоротні активи.
В 2002році вартість власних оборотних коштів була 1043тис.грн (4139 + 0 - 3096).
В 2001році вартість власних оборотних коштів склала 1225тис.грн (1263 + 2826 - 2864).
Власні оборотні кошти зросли за аналізуємий період на 182тис.грн. Слід розрізняти поняття "оборотні кошти" і "власні оборотні кошти". Оборотні засоби характеризують активи підприємства (ІІ і ІІІ розділи активу балансу). Власні оборотні кошти - це джерела коштів, а саме - частина власного капіталу підприємства, що розглядається як джерело покриття поточних активів. Величина власних оборотних коштів дорівнює перевищенню поточних активів над зобов'язаннями.
До показників, що характеризують стан оборотних коштів, можна віднести коефіцієнт реальної власності оборотних коштів у майні підприємства (Кр.в). Цей показник визначається як відношення вартості оборотних коштів до вартості майна підприємства:
Цей коефіцієнт показує, яку частину у майні підприємства займають оборотні засоби. В звітному році ця частина зросла на 3% і склали 34%. цей коефіцієнт може зростати чи знижуватись залежно від конкретних обставин, але бажано, щоб частина оборотних коштів у майні господарства забезпечувала можливість ритмічного, безперебійного виробництва і у разі необхідності, швидкої ліквідності оборотних коштів.
Для характеристики ефективності використання оборотних коштів в господарстві використовують показники оборотності цих засобів.
З усіх фінансових ресурсів тільки невелика частина вільна - грошові кошти в касі або на розрахунковому рахунку. Інші знаходяться в обігу: вкладені в основні і бігові кошти, причому оборотні засоби є найбільш мобільною частиною господарських засобів. Вони безперервно поновлюються, минаючи всі стадії виробничого процесу.
Прискорення обертання обігових коштів має велике значення для стабільності фінансового стану підприємства, виходячи з наступних основних причин:
По - перше, від швидкості обертання коштів залежить розмір річного обороту, бо господарство, що має невеликий обсяг коштів, але більш ефективно їх використовує, може робити такий оборот, як і господарство з більшим обсягом коштів.
По - друге, з оборотністю пов'язана відносна величина витрат, що знижує собівартість одиниці продукції.
По - третє, прискорення обороту та тій або іншій стадії кругообороту коштів (наприклад, скорочення

 
 

Цікаве

Загрузка...