WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) - Дипломна робота

підприємства можна оцінювати з точки зору його короткострокової і довгострокової перспектив. У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану господарства є його ліквідність і платоспроможність, тобто спроможність своєчасно і в повному обсязі розрахуватися по короткострокових зобов'язаннях.
Термін "ліквідний"передбачає безперешкодне перетворення майна в гроші.
Ліквідність - це спроможність підприємства перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів у міру настання їх строку.
Найліквіднішою є готівка. Наступним за ступенем ліквідності активом є короткострокові інвестиції (цінні папери), оскільки на випадок необхідності вони можуть бути швидко реалізовані в гроші. Дебіторська заборгованість - теж ліквідний актив, оскільки передбачається, що дебітори оплатять рахунок у найближчому майбутньому.
Наймеш ліквідним поточним активом є запаси, тому що для перетворення їх в гроші спочатку необхідно їх продати. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованим за ступенем їх ліквідності з зобов'язаннями по пасиву, об'єднаними за строками їх погашення і в порядку зростання цих строків.
Інформація, що характеризує величину поточних активів, наведена в ІІ і ІІІ розділах активу балансу.
Відомості про короткострокові зобов'язання підприємства містяться в IVрозділі пасиву балансу.
Ліквідність підприємства можна оперативно визначити за допомогою коефіцієнтів ліквідності.
1. Загальний коефіцієнт покриття (або поточний коефіцієнт) визначається:
- поточні активи (підсумок ІІ розділу активу + підсумок ІІІ розділу активу) / поточні зобов'язання (підсумок IV розділу пасиву).
За цим коефіцієнтом одержують загальну оцінку ліквідності активів. Він показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань.
Логіка даного показника полягає в тому, що підприємство погашає короткострокові зобов'язання в основному за рахунок поточних активів. Отже, якщо поточні активи перевищують по величині поточні зобов'язання, підприємство вважається ліквідним. Визнано, що поточні активи повинні вдвічі перевищувати короткострокові зобов'язання.
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності визначається:
- грошові кошти, розрахунки та інші активи (підсумок ІІІ розділу активу) / поточні зобов'язання.
Цей коефіцієнт за смисловим значенням аналогічний коефіцієнту покриття, тільки він обчислюється по вужчому колу поточних активів, коли з розрахунку виключена найменш ліквідна їх частина - виробничі запаси.
Включаються запаси в основному через те, що грошові кошти, які можна одержати у випадку вилученої реалізації, можуть бути істотно нижчими за затрати на їх закупку (одержують 40% і менше від облікової вартості запасів. Хорошим значення коефіцієнту є 1 і вище.
3. коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається:
- грошові кошти (каса + роз.рах. + вал.рах. + інші кошти)/ поточні зобов'язання (підсумок IV розділу пасиву).
Цей коефіцієнт показує, що частина короткострокових зобов'язань може бути при необхідності погашена негайно. Теоретично достатнім значенням для коефіцієнта є співвідношення 0.2:1.
для оцінки ліквідності застосовуються і інші показники.
4. Величина власних оборотних коштів: власний капітал + довгострокові кредити банків + довгострокові позики - підсумок розділу І активу).
Характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів. Зростання цього показника в динаміці - позитивна тенденція. Основним і постійним джерелом збільшення власних оборотних коштів є прибуток. Не можна ототожнювати поняття "оборотні кошти" на "власні оборотні кошти".
5. Маневреність власних оборотних коштів визначається:
- грошові кошти / власний капітал.
Цей показник характеризує ту частину, власних обігових коштів, які знаходяться в формі грошових коштів, що мають абсолютну ліквідність. Прийнятне орієнтовне значення показника встановлюється підприємством самостійно і залежить від того, наскільки висока щоденна потреба підприємства у вільних грошових ресурсах.
Використовуючи данні показники оцінимо ліквідність СТОВ "Лука".
Таблиця 2.6.
Оцінка динаміки основних показників ліквідності
№ п/п Показники На початок 2005року На кінець 2005року Відхилення
1. Загальний коеф. покриття 4,0 5,3 1,3
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,95 1,4 0,45
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,06 0,25 0,19
4. Власні оборотні кошти, тис. грн. 968 1225 257
5. Маневреність грош. коштів 0,02 0,06 0,04
6. Частина власних оборотних коштів у покритті запасів 0,98 1,1 0,12
7. Частка запасів в оборотних активах 0,76 0,73 -0,03
Аналізуючи дані таблиці видно, що загальний коефіцієнт покриття є набагато вищим за нормативний і на протязі звітного року зріс на 1.3 пункту. Коефіцієнт швидкої ліквідності був дещо низьким, проте за 2001рік зріс до 1.4. ця величина показника є достатньою, так як теж перевищує загальноприйнятий норматив.
Частка запасів (швидколіквідні активи) в оборотних активах знизилась з 0.76 до 0.73, а власні оборотні кошти зросли на 257тис.грн, тому частина власних оборотних коштів у покритті запасів зросла на 0.12.
Коефіцієнт ліквідності на початок року був низьким, проте до кінці період він змінився і став оптимальною величиною 0.25. Можна зробити висновок, що ліквідність підприємства на достатньому рівні, крім того за звітний період становище щодо ліквідності покращилось.
Говорячи про ліквідність підприємства, часто ототожнюють це поняття з платоспроможністю. Однак ці поняття не тотожні.
Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів і еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості, що вимагає негайного погашення.
Ознаками платоспроможності є:
1) Наявність грошей у касі, на розрахунковому рахунку;
2) Відсутність простроченої кредиторської заборгованості .
Причому наявність незначних сум грошей на розрахунковому рахунку ще не означає неплатоспроможність, бо кошти можуть надійти впродовж кількох днів.
Оцінка рівня платоспроможності дається за даними балансу на основі характеристики ліквідності оборотних коштів, тобто з урахуванням часу, необхідного для перетворення їх у готівку. Отже, є три рівні платоспроможності підприємства, оцінку яких проводять за допомогою трьох коефіцієнтів: грошова, розрахункова і ліквідна.
Коефіцієнт грошової платоспроможності це є коефіцієнт абсолютної ліквідності площі. При розрахунку коефіцієнта розрахункової платоспроможності до засобів платежу по платіжних зобов'язаннях включаються не тільки грошові кошти, але і кошти в розрахунках, готову продукцію, відвантажені товари, дебіторську заборгованість та інші активи, які реально можна реалізувати, на певну дату.
Коефіцієнт ліквідної платоспроможності є найбільш обособлюючим показником. У чисельнику його відображаються всі

 
 

Цікаве

Загрузка...