WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

працівників, які його обслуговують (наладчиків, настроювачів, ремонтних робітників, помічників майстрів та ін).
3. Відрядно-преміальна, коли працівник, крім основного заробітку за прямими відрядними розцінками, додатково отримує премію за досягнення певних кількісних та якісних показників.
4.Відрядно - прогресивна, яка дає змогу працю робітника в межах норми оплачувати за прямими відрядними розцінками, а при виробітку понад норму - за підвищеними .
5. Акордно-відрядна дає змогу встановити розцінку на весь обсяг робіт, а не на окрему операцію.
Відрядна оплата праці залежно від застосування видів відрядних розцінок може бути як колективною, так і індивідуальною. Відмінність полягає в тому, що при колективній формі оплати праці застосовуються колективні розцінки, які розраховуються здебільшого на весь обсяг робіт або на весь колектив працівників (бригаду, ланку), які беруть участь у виготовленні певного виду продукції, а при індивідуальній формі оплати праці застосовуються індивідуальні відрядні розцінки на окремого працівника певного розряду.[25 с. 181]
1.3 Показники праці та її оплати.
Діяльність підприємств, організацій ,фірм оцінюють за допомогою великої кількості показників , які характеризують різні аспекти процесу виробництва.Усі вони зведені в єдину групу оцінних показників - техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності підприємств, фірм Один з розділів системи техніко - економічних показників становлять показники з праці та заробітної плати ,тобто трудові показники.
Під системою трудових показників слід розуміти сукупність кількісних і якісних вимірників ступеня ефективності застосування живої праці в процесі виробництва .До основних трудових показників належать : трудомісткість виробництва продукції (виробничої програми); продуктивність праці (середньoмісячний ,середньорічний виробіток на одного працівника персоналу або робітника); чисельність персоналу ( середньомісячна середньорічна в т. ч .за категоріями працівників фонд заробітної плати підприємства в т ч за категоріями персоналу і структурними підрозділами ;середня заробітна плата (середньомісячна ,седньорічна по підприємству в т.ч .за категоріями персоналу і структурними підрозділами; загальний фонд робочого часу фонд робочого часу одного середньоспискового робітника, середня тривалість робочого дня( зміни), кількість відпрацьованих днів (змін), годин одним працівником , робітником тощо. [28 с.267]
Роль і значення трудових показників необхідно розглядати з двох сторін - економічної і соціальної. Економічний аспект полягає у тому, що зміна абсолютних і відносних значень трудових показників безпосередньо впливає на кінцеві результати роботи підприємства, фірми, а саме на обсяг виробництва ,собівартість ,прибуток і рентабельність. Соціальне значення трудових показників визначається їх впливом на мотивацію праці, рівень заінтересованості працівників у підвищенні ефективності праці, їх соціальний захист. Крім цього трудові показники тісно пов'язані з іншими оцінними показниками ,зокрема товарної продукції , собівартості ,вартості основних виробничих фондів, прибутку тощо. Вони обов язково враховуються при розробці бізнес- плану підприємства, фірми ,розрахунках інвестицій і капітальних вкладень у виробництво.
Основними джерелами інформації для планування і аналізу трудових показників є: звіт з праці( форма №1 - ПВ місячна); звіт з праці (форма № 2 - ПВ річна); звіт про використання робочого часу( форма № 3 - ПВ квартальна); звіт про виконання норм виробітку і стан нормування праці (форма №4 - ПВ річна); чисельність окремих категорій працівників і підготовка кадрів( форма №6 - ПВ річна); звіт простан умов праці пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах(форма № 1 - ПВ умови праці, річна); звіт про собівартість продукції.( див. дод. 2.3.4.)
Крім вказаних форм звітності джерелами інформації для планування і аналізу трудових показників можуть бути розрахункові відомості по заробітній праці на підприємстві ,розрахунок фонду заробітної плати, наряди на виконання робіт, табель обліку робочого часу, інші документи.
Продуктивність праці - показник економічної ефективності трудової діяльності робітників, що вимірюється кількістю продукції створеної у матеріальному виробництві за одиницю часу. У рамках класичного розуміння продуктивність праці вираховується діленням загального обсягу продукції чи послуг на кількість витраченої на їх виробництво праці або реального годинного виробітку на одного працюючого. Виходячи із сучасного розуміння продуктивність праці - це співвідношення усіх ресурсів праці, капіталу , матеріалів, обладнання, енергії, землі, техніки, технології, інформації до обсягу виготовленої продукції, робіт, послуг ( їх кількості вартості ,доданої вартості). [29 c. 272].
''Як підтверджують фахівці продуктивність праці в наш час зростає . На один долар заробітної плати український працівник виробляє продукції більше ,ніж у будь-якій іншій країні.А рівень, якість його життя самі знаєте які.Дехто не може відійти від старого міфу про те, що висока заробітна плата може спровокувати інфляцію та високий рівень безробіття…'' [ 12 c. 6 ].
При плануванні продуктивності праці використовують показник темпів зростання продуктивності праці (Тпп ) як відношення планового рівня продуктивності праці до базисного.
Тпп = ППпл / ППбаз* 100%.
Працівники підприємства поділяються на дві категорії: промислово виробничий персонал (ПВП) , зайнятий виробництвом та його обслуговуванням і персоналу непромислових організацій .Усі зайняті на підприємстві відповідно до класифікатора професій і посад поділяються на категорії: робітники, спеціалісти ,службовці, охорона ,учні.
У практиці обліку персоналу підприємства розрізняють списковий склад ,явочний склад, середньоспискову чисельність і структуру кадрів . До спискового складу працівників підприємствавключаються усі працівники прийняті на постійну сезонну і тимчасову роботу на термін один день і біль ше з дня зарахування їх на роботу.
Чисельність на дату - це показник чисельності працівників спискового складу підприємства на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця включаючи прийнятих і не враховуючи вибулих у цей день працівників.
Від спискового складу працівників слід відрізняти явочний склад, який показує скільки робітників ,що є у списку зявились на роботу. Число фактично працюючих показує чисельність персоналу не лише того, що зявився ,а й того, що фактично розпочав роботу .Різниця між явочним числом і числом фактично працюючих показує кількість осіб, які перебувають у цілоденних простоях (наприклад, через відсутність електроенергії, матеріалів, тощо).
Для визначення чисельності працівників за звітний період розраховують середньоспискову чисельність ,яка використовується для обчислення продуктивності праці ,середньої заробітної плати, коефіцієнтів обороту ,плинності кадрів та

 
 

Цікаве

Загрузка...