WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - Дипломна робота

С.7.
Система оплати праці буде реформоване // Уряд. Кур'єр - 2000 -21грудня. С.9.
20. Стрибок через прірву : Г. Проблеми заробітної плати України // Дем . Україна . 2005.- 6 квіт. С. 7.
21. Теліщук Л.
Заробітна плата і питання її трансформації // Фінанси України .- 2003. №6. с. 98-102.
22. Череп А.В.
Стимулювання праці - необхідний елемент , що впливає на витрати виробництва // Економіка . Фінанси. Право.- 2005. №2. .с. 7-10.
23. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку . Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 " Облік і аудит " Ф.Ф. Бутинець , С. В. Івахненков , Т.В. Давидюк , Т. В. Шахрайчук ; За ред. Проф. Ф.Ф . Бутинця .- 2-е вид. , перероб. та доп. - Житомир , П.П . " Рута" , 2002.- 544 с.
24. . Бутинець Т.А. Документування господарських операцій : теорія , методологія . комп'ютеризація : Наукове видання .- Житомир : ЖИТІ . 1992- 412.
25. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник для студентів спеціальнсту " Облік і аудит " вищих навчальних закладів . / За ред.. проф.. Ф.Ф. Бутинця .- 6-те вид. доп. І перероб.- Житомир : ПП "Рута", 2005.- 756с.
26. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік : Підручник для студентів спеціальності " Облік і аудит " вищих навч . закладів./ Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк , З.Ф. Канурна , Н.М.Малюга , Л.В. Чижевські; За ред. Проф. Ф.Ф Бутинця .- 3-тє вид. доп .і перероб. - Житомир : ПП . " Рута" , 2005.- 480 с.
27.Бухгалтерський фінансовий облік . Підручник / За ред..проф. Ф. Ф. Бутинця.- 3-є вид. перероб. і доп. - Житомир : ЖІТІ- 672 с.
28. Богиня Д. П. , ГрішноваО.А.
Основи економіки праці : Навч . посіб.- 2-ге вид .- стер. - К.: Знання - Прес. 2001.- 313с. (Вища освіта ХХІ століття) .
29. Буряк П. Ю. , Карпінський Б. А. , Григорєва М.І.
Економіка праці й соціально- економічні відносини : Навчальний посібник .- Київ : Центр навчальної літератури , 2004.- 440с.
30. Гарасим П.М ., Кізима А. Я. , Забчук В.Д. , Кушніри І.П., Хомин П.Я. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей : Навчальний посібник . / За ред.. П. Я. Хомина . - Тернопіль : Астон , 2000.- 288с.
31.Гура П.О .
Облік видів економічної діяльності : Навч. Посіб. - К. : Знання , 2004.- 541с.- ( Вища освіта ХХІ століття).
32. Економічний аналіз : Навчальний посібник / М.А . Болюх , В.З. Бурчевський , М.І.Горбаток ; За ред. , акад. НАНУ проф.. М.Г . Чумаченка .- К.: КНЕУ .2001.- 540с.
33. Є.В. Мних
Економічний аналіз : Підручник .- Київ: Центр навчальної літератури , 2003.- 412с.
34. Іваненко В.М.
Курс економічного аналізу : Навч. Посібник- 4-те вид. , випр. і доп. - К.- Знання , 2004.- 190с.-( Вища освіта ХХІ століття ).
35. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку : історія, теорія, перспективи : Наукове видання .- Житомир : АСА, 2001.- 416 с.
36. Коваленко О.В. Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах : Автореф. Дис. Канд.. екон. Наук:08.06.04. - Східноукраїнський університет ім. Володимира Даля МОН України .- Луганськ, 2003.
37. Малюга Н.М.
Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку : теорія . практика, перспективи : Монографія .- Житомир : ЖІТІ , 1998.- 384 с.
38. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально- трудові відносини : Навчальний посібник . К. : Атака, 2005.- 304 с.
39. Малюга Н.М. Наукові дослідження в Бухгалтерському обліку : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ./ За ред. Проф..Ф.Ф. Бутинця .- Житомир : ПП " Рута" , 2003.- 476 с.
40. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті . курс лекцій ./ За ред.. проф. Ф.Ф. Бутинця , к.е.н. , доц. М.М.Шигун .- Житомир : ПП " Рута" , 2004.- 352 с.
41. Облік в галузях економічної діяльності : автотранспорт , будівництво. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7. 050106 " Облік і аудит" Малюга Н.М. , Лебедзевич Я.В. , Горецька Л.Л. , Дави дюк Т.В. ; За ред.. проф.. Ф.Ф. Бутинця .- Житомир : ЖІТІ , 2000.- 480 с.
42. Олійник О.В. Економічний аналіз : Практикум для студентів спеціальності 7. 050106 " Облік і аудит"./ За ред.. проф. Ф.Ф. Бутинця.- Житомир : ПП " Рута", 20003.- 496 с.
43. Організація бухгалтерського обліку . Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності "Облік і аудит "./ Ф.Ф. Бутинець , О.В. Олійник , М.М. Шигун , С.М. Шумлова ; 2-ге вид. , доп. і перероб.- Житомир : ЖІТІ , 2001.- 576с.
44.Організація Бухгалтерського обліку . Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит " вищих навчальних закладів . / За редакцією проф.. Ф.Ф.Бутинця.- 3-є вид. , доп. і перероб. - Житомир : ПП " Рута" , 2002.- 592 с.
45. Писаревська Т.А.
Інформаційні системи обліку та аудиту: Навчальний посібник .- К.: КНСУ, 2004.-369с.
46. Пушкар М.С. Фінансовий облік : Підручник .- Тернопіль : Карт - бланш , 2002.- 628 с.
47. Сопко В.В. Бухгалтерський облік : Навч. Посібник - К.: КНЕУ , 2000. -578 с.
48. Словник обліково економічних термінів ./ За ред.. проф.. Ф.Ф. Бутинця , проф..М. Добії . проф. Т.Б. Трифонова.- Житомир : ЖДТУ, 2004.- 384 с.
49. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підруч. Для студ. Екон. Спец . вищ. Навч. Закл. - 6-те вид . - К.: А.С.К.,2001.- 784 с.
50. Тарасенко Н.В.
Економічний аналіз . Навчальний посібник .- 3-тє вид . перероблене .- Львів : " Новий світ -2000 " , 2004.- 344с.
51.Чебан Т.Н. Фінансовий облік .Навчально - методичний посібник .- 2001.- 130 с.
52. Чабанова Н.В. , Василенко Ю. А. БФО: Посібник .- К.: Видавничий центр "Академія" , 2004.- 476 с.
53. Череп А.В.
Економічний аналіз : Навчальний посібник .- К.: Кондор, 2005.-160 с.
54. Шквір В.Д. та ін .
Інформаційні системи і технології в обліку:Навчальний посібник / Шквір В.Д. , Загородній А.Г. , Височан О.С. - Львів: Видавництво національного університету "Львівська політехніка" , 2003- 369 с .
Таблиця 2,1,5
Якісний склад трудових ресурсів
За віком років Чисель- ність праців- ників
чол Питома вага% За
статтю Чисель- ність праців-ників
чол Пи то ма вага% За рів-
нем осві-ти Чи-сель- ність пра- ців-ників чол Пи- тома вага% За трудо- вим ста- жем років Чи-сель- ність праців- ників чол Пи- то-ма ва- га
%
до 18 --- 0 Чо- ло- віки 78 72 Неза- вер-шена се-редня 17 16 До 3 ---
Від 18 до 30 2 1 8 Середня 41 38 Від 3 до 6 1 1
Продовження табл. 2.1.5
Від 30 до 40
70 64 Жін- ки 31 28 Се-редня спеці- альна 38 34 Від 6 до 8 12 11
Від 40 до 50 20 18 вища 13 12 Від 8 до15 35 32
Від 50 до 60 12 11
Стар шi 60 5 5 2 Біль ше 15 61 56
Ра-
зом 109 100 Ра -зом 109 100 разом 109 100 разом 109 100

 
 

Цікаве

Загрузка...