WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розрахунок, розподіл і використання загального та чистого прибутку - Реферат

Розрахунок, розподіл і використання загального та чистого прибутку - Реферат

Прибуток між державою і підприємством як суб'єктом господарювання має розподілятися з урахуванням інтересів держави
Згідно із Господарським кодексом України порядок використання прибутку (доходу) визначає власник (власники) підприємства або уповноважений ним орган відповідно достатуту підприємства і чинного законодавства. Виходячи з цього отриманий суб'єктами господарювання загальний прибуток використовується насамперед для сплати в бюджет встановлених законами України податків і платежів - податку на прибуток, розрахованого згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", а також інших платежів до бюджету, які сплачуються за рахунок прибутку. Прибуток, що залишився після цього, вважається чистим прибутком підприємства і розподіляється на його розсуд.
Суб'єкт господарювання самостійно визначає напрямок використання частини прибутку, яка залишилася в його розпорядженні. При цьому порядок розподілу і використання прибутку на підприємстві фіксується в його статуті, визначається положенням, яке розроблюють відповідні економічні служби підприємства і затверджує його керівництво.
Згідно із статутом підприємства можуть використовувати прибуток, який залишився в їх розпорядженні, на поповнення статутного капіталу, утворення та поповнення резервного капіталу, а також спрямовувати його на виплату дивідендів та інші цілі. Відрахування на формування фондів підприємство здійснює лише в тому разі, якщо їх створення передбачене установчими документами. Частина прибутку може залишатися нерозподіленою. Крім того, частина чистого прибутку в 2004 р. має спрямовуватися до бюджету:
а) державними і казенними підприємствами та їх об'єднаннями у розмірі, встановленому Кабміном України, - 15 % від суми чистого прибутку;
б) акціонерними, холдинговими і лізинговими компаніями та іншими суб'єктами господарювання - у розмірі 15 % частки чистого прибутку, що відповідає державній частці акцій.
Прибуток, спрямований на поповнення статутного капіталу, може використовуватися для збільшення майна підприємства за рахунок фінансування об'єктів виробничого та невиробничого призначення, що вводяться в експлуатацію, придбання техніки, обладнання та інших основних засобів, фінансування приросту оборотних активів тощо.
За рахунок резервного капіталу покриваються невідшкодовані збитки від стихійного лиха, нестача власних оборотних активів, погашається безнадійна дебіторська заборгованість, виплачуються дивіденди за привілейованими акціями у разі відсутності прибутку тощо.
При спрямуванні прибутку на розвиток виробництва за його рахунок фінансуються витрати на технічне переозброєння виробництва, освоєння нових технологій, здійснення природоохоронних заходів, нове будівництво виробничих потужностей, вдосконалення технологій і організації виробництва, поповнення власних оборотних активів, робляться внески на створення статутних капіталів інших підприємств і утримання союзів, концернів, асоціацій, до складу яких входить підприємство, погашаються довгострокові кредити, взяті на виробничий розвиток, і відсотки за ними тощо.
При спрямуванні прибутку на соціальний розвиток фінансуються витрати на будівництво житла і об'єктів культурно-побутового обслуговування, утримання будівель і споруд, призначених для культурно-освітньої і фізкультурно-оздоровчої роботи серед працівників підприємства, утримання дитячих дошкільних установ, таборів відпочинку для дітей, які перебувають на балансі підприємства, подання допомоги школам, притулкам для старих і інвалідів, відшкодування збитків житлово-комунального господарства, яке перебуває на балансі підприємства, придбання путівок у будинки відпочинку і санаторії працівникам, проведення культурно-масових і оздоровчих заходів для працівників підприємства тощо.
За рахунок коштів, відраховуваних від прибутку на матеріальне заохочення, виплачується винагорода працівникам за підсумками роботи за рік, одноразове заохочення працівників за якісне і своєчасне виконання особливо важливих виробничих завдань (робіт), видається матеріальна допомога робітникам і службовцям, оплачуються додаткові відпустки, виплачується допомога працівникам, що виходять на пенсію, і надбавки до пенсій пенсіонерам, що працюють, дивіденди за акціями і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства, оплачується зменшення тривалості робочого дня для окремих категорій працівників (матерів, які годують дітей грудьми) тощо.
За рахунок прибутку, який спрямовується на інші цілі, покриваються суми штрафів і пені, які сплачуються підприємствами за порушення нормативних актів про охорону праці, навколишнього середовища, податкового законодавства за платежами до бюджету, позабюджетних і державних цільових фондів, проценти за прострочені кредити тощо.
Розподiл чистого прибутку в акцiонерних товариствах може мати певні особливостi. Зокрема, частина прибутку може спрямовуватись у фонд дивідендів для розподiлу мiж засновниками, акцiонерами.
Розрахунок прибутку від продажу продукції, виконання робіт (на-дання послуг), загального та чистого прибутку і їх розподіл наведений у табл. 3.3.
Список використаної літератури:
1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997.
2. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. - М., 1998.
3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
4. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995.
5. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997.
6. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. - К., 2000.
7. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1995.
8. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. - К.: Либідь, 1995.
9. Маркс К, Энгельс Ф. Капитал: Критика политической экономики. Т. 1. Кн. I. Процесс производства капитала // Соч. - 2-е изд. - Т. 23.
10. Маркс К, Энгельс Ф. Капитал. Кн. П. Процесс обращения капитала// Соч. - 2-е изд. - Т. 24.
11. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
12. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
13. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. - К.: Либідь, 1993.
14. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2003.
15. Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. - К: МАУП, 2003.
16. Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 1996.
17. Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. - К.:Либідь, 2002.
18. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К: Вид-во КНЕУ, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...