WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Прямі податки (пошукова робота) - Реферат

Прямі податки (пошукова робота) - Реферат

(робіт, послуг):
o вартість відвантажених товарів, а по роботах (послугах) - вартість фактично наданих результатів робіт (послуг) платником податку або сума коштів, що надійшла нарахунок в банку від покупця (замовника) в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, або в касу платника податку. При цьому сума від продажу товарів, виконаних робіт, наданих послуг враховується без сум податку на додану вартість і акцизного збору. Доходи, отримані (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, перераховуються в гривні за офіційним валютним курсом Національного банку України, який діяв на дату отримання валюти, і перерахунок в подальшому у зв'язку зі змінами курсу обміну гривні не відбувається;
o вартість здійснення товарообмінних (бартерних) операцій в обсязі вартості відвантажених товарів, а для робіт (послуг) - в обсязі вартості фактично наданих результатів робіт (послуг) в оцінці за договірними цінами або вартості оприбуткованих товарів (робіт, послуг), а для робіт (послуг) - вартість фактично отриманих результатів робіт (послуг) платником податку;
o вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які були виключені з валового доходу в попередньому податковому періоді у зв'язку з затримкою оплати їх вартості більш як ЗО днів і незадоволенням судом позову платника податку в звітному періоді з його вини, а також сума пені на цю заборгованість;
б) до складу приросту балансової вартості запасів - сума приросту балансової вартості товарно-матеріальних цінностей, що перебувають на складах, в незавершеному виробництві, в запасах готової продукції, у складі малоцінних та швидкозношуваних предметів, в роздрібній торгівлі тощо. Сума приросту вказаних запасів визначається в спеціальному додатку (К 1/1) до декларації з податку на прибуток у вигляді різниці між балансовою вартістю відповідних видів товарно-матеріальних цінностей на кінець і початок звітного періоду;
в) до складу доходів від операцій з цінними паперами, валютними цінностями і борговими зобов'язаннями:
o прибуток, отриманий від торгівлі цінними паперами;
o прибуток, отриманий від торгівлі деривативами;
o дохід від операцій з валютними цінностями, отриманий у вигляді виручки (доходу) від продажу іноземної валюти;
o дохід, отриманий у результаті перерахунку іноземної валюти, що числиться в обліку платника податку на кінець звітного періоду, в гривні у разі збільшення офіційного валютного (обмінного) курсу Національного банку України;
o сума коштів, отримана платником податку від продажу (розміщення) випущених ним облігацій, ощадних сертифікатів та інших цінних паперів (крім цінних паперів, які посвідчують корпоративні права) з обмеженим строком дії. У разі ж придбання платником податку вказаних цінних паперів витрати на ці цілі відносяться до валових витрат і відображаються у складі витрат за операціями з борговими зобов'язаннями і валютними цінностями;
o кошти, отримані платником податку від погашення відповідних цінних паперів емітентом і одержання за ними відсотків;
o доходи заставодавця від відчуження його майна як об'єкта застави в розмірі вартості відчуженого об'єкта застави (майна) в
рахунок погашення кредитору (гаранту) боргового зобов'язання з нарахованою сумою відсотків;
o доходи заставоутримувачів від продажу майна, що відчужене як об'єкт застави, у сумі коштів, отриманих від продажу придбаного у власність майна в результаті відчуження його в рахунок погашення боргових зобов'язань, та інше.
Розрахунок суми прибутку від операцій з цінними паперами, деривативами, що відображається в декларації з податку на прибуток, розраховується у спеціальному додатку (КЗ) до декларації у вигляді різниці між доходами, отриманими від продажу відповідних видів цінних паперів, і витратами на їх придбання. При цьому під витратами слід розуміти суму коштів або вартість майна, оплаченого платником податку продавцю цінних паперів і деривативів як компенсацію їх вартості;
г) до складу доходів від операцій з основними фондами, нематеріальними активами і капітального доходу, пов'язаного з видобутком корисних копалин:
o прибуток від продажу основних фондів групи 1 або нематеріальних активів, які підлягають амортизації, визначається у вигляді різниці між виручкою (доходом) від їх продажу та їх балансовою вартістю;
o сума перевищення вартості основних фондів груп 2 і 3 у разі їх продажу (товарообміном) над балансовою їх вартістю;
o сума різниці в балансовій вартості проіндексованих у звітному періоді відповідних груп основних фондів і нематеріальних активів та їх вартості до проведення індексації (капітальний дохід);
o сума компенсації за основні фонди групи 1 у зв'язку з їх вимушеною заміною, отримана від страхових організацій чи винних у заподіянні збитків юридичних і фізичних осіб, тощо;
д) до складу доходів від виконання довгострокових договорів - сума доходу, нарахованого у зв'язку з виконанням довгострокових договорів, а також сума збільшення (зменшення) валових доходів у зв'язку з перерахунком податкових зобов'язань за закінченими довгостроковими договорами.
При цьому під довгостроковими договорами слід розуміти будь-який договір на виготовлення, будівництво, встановлення чи монтаж обладнання, що входить до складу основних фондів замовника.
Розрахунок суми доходу від виконання довгострокових договорів здійснюється виконавцями цих договорів у спеціальному додатку (К2) до декларації шляхом множення договірної ціни договору (контракту) на оцінний коефіцієнт виконання довгострокового договору (контракту). Оцінний коефіцієнт виконання довгострокового договору визначається як відношення суми фактичних витрат, виконаних за договором у звітному періоді, до суми загальних витрат, що плануються виконавцем до виконання довгострокового договору;
є) до складу доходів від безповоротної фінансової допомоги і безкоштовно наданих товарів:
o сума коштів, переданих платнику податку у вигляді безповоротної фінансової допомоги, що визначається на основі укладених договорів дарування та інших подібних договорів, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за виключенням бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод;
o сума безнадійної до відрахування дебіторської заборгованості, поверненої кредитору (платнику податку) позичальником після її списання кредитором у попередні податкові періоди на витрати виробництва;
o сума кредиторської заборгованості платника податку іншим юридичним і фізичним особам, за якою закінчився термін позовної давності у відповідному податковому періоді;
o вартість товарів, які надаються платником податку іншим юридичним і фізичним

 
 

Цікаве

Загрузка...