WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Порядок проведення санації підприємств - Реферат

Порядок проведення санації підприємств - Реферат

підтримка, пов'язана з лізинговою формою фінансування підприємств, а також участь у ній найбільших кредиторів, які мають можливість пролонгувати терміни виплати заборгованості.
Використання того чи іншого методу санації залежить від конкретних характеристик підприємств, їх народногосподарського та регіонального значення.
Ефективність санації оцінюється за такими основними показниками:
o прибутковістю, платоспроможністю та ліквідністю;
o приростом вартості активів внаслідок здійснення санації.
Успішною санацію можна вважати в тому разі, якщо після її здійснення підприємство виходить з фінансової кризи і забезпечує платоспроможність та прибутковість.
Фінансові джерела санації підприємств та їх використання
Здійснення санації передбачає наявність відповідних джерел фінансування.
Основними джерелами фінансування санації можуть бути власні кошти підприємств (самофінансування) кошти власників; кредиторів та державні.
Крім того, в окремих випадках держава може застосовувати непрямі методи сприяння санації суб'єктів господарювання, надаючи їм податкові пільги, створюючи особливі умови діяльності.
Власні фінансові ресурси спрямовуються переважно на поліпшення або відновлення платоспроможності та ліквідності суб'єктів господарювання. Ця процедура здійснюється, як правило, за такими напрямками: реструктуризація активів; зменшення витрат; збільшення виручки від реалізації.
Реструктуризацію активів здійснюють, вживаючи таких санаційних заходів:
o мобілізації фінансових резервів за рахунок реалізації окремих об'єктів основних засобів та обігових коштів, які безпосередньо не пов'язані з процесом виробництва та реалізації продукції (будівлі та споруди невиробничого призначення, нематеріальні активи, наднормативні запаси сировини й матеріалів, боргові цінні папери тощо);
o лізингу основних фондів;
o здачі в оренду основних фондів, які не використовуються у виробничому процесі;
o продажу окремих нерентабельних або низькорентабельних структурних підрозділів;
o удосконалення структури оборотного капіталу за рахунок зменшення частки низьколіквідних оборотних активів;
o рефінансування дебіторської заборгованості шляхом переведення її в інші, ліквідні форми оборотних активів (гроші, короткострокові фінансові вкладення).
Зменшення витрат здійснюється за рахунок таких заходів:
o заморожування інвестиційних вкладів з довготривалим строком окупності;
o зниження валових витрат шляхом визначення їх оптимального рівня.
Збільшення виручки від реалізації продукції за рахунок стимулювання збуту шляхом надання знижок покупцеві, масової реклами тощо.
Санаційні заходи можуть бути спрямовані й на реструктуризацію пасивів підприємства, у результаті якої змінюються розміри та структура фінансових джерел формування активів. У цьому разі йдеться насамперед про зменшення статутного фонду за рахунок зменшення номінальної вартості акцій та їх кількості в таких цілях:
o одержання санаційного прибутку з наступним використанням його на покриття балансових збитків;
o приведення у відповідність розміру основних засобів та оборотних коштів підприємства з розміром його власного капіталу та ін.
Значний тягар фінансування санаційних заходів підприємства несуть, як правило, його власники - акціонери, пайовики та ін. Вони можуть фінансувати санацію, збільшуючи (зменшуючи) статутний фонд, надаючи позики, цільові внески на безповоротній основі та ін.
При цьому збільшуватися статутний фонд може шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості, номінальної вартості існуючих акцій, обміну облігацій на акції. Основною метою збільшення статутного фонду для санації є мобілізація додаткових внесків інвесторів.
Участь кредиторів у фінансовій санації боржника може здійснюватися шляхом:
o надання додаткових кредитних ресурсів;
o пролонгації та реструктуризації наявної заборгованості;
o надання кредитного забезпечення (поручництва, гарантії);
o трансформації боргу у власність тощо.
Крім того, однією з форм санації кредиторів може бути погашення боргу за рахунок цільового банківського кредиту, що надається комерційним банком, який обслуговує підприємство-боржника. Надається такий кредит на умовах підвищеної відсоткової ставки, оскільки це пов'язано з великим ризиком.
Крім кредиторів у фінансовій санації підприємства може брати участь і його персонал. Це зумовлено необхідністю збереження робочих місць на підприємстві.
Основними формами фінансування санації персоналом можуть бути:
o купівля підприємства працівниками акцій;
o відмова від дивідендів та винагороди за виробничі результати;
o надання працівниками позик підприємству.
Фінансову підтримку санації підприємств може надавати і держава, якщо, мобілізованих з децентралізованих джерел фінансових ресурсів не вистачило для проведення санації державного підприємства, а продукція, що виробляється, суспільно необхідна. У цьому разі на рівні відповідних державних структур може бути прийняте рішення про надання фінансової підтримки збитковим підприємствам.
Державна фінансова підтримка санації підприємств може здійснюватися різними шляхами:
o прямим бюджетним фінансуванням у вигляді надання субсидій, дотацій, повного або часткового викупу державою акцій підприємства, яке перебуває на межі банкрутства. Пряме бюджетне фінансування санації державних підприємств здійснюється у випадках, коли підприємство зазнало збитків від стихійного лиха і вони не відшкодовані органами страхування;
o надання бюджетних позик тощо.
Крім прямого бюджетного фінансування санації держава може використовувати й непрямі методи фінансової підтримки підприємств:
o надання антимонопольним комітетом дозволу на інтеграцію підприємств-конкурентів або поєднання їх інтересів;
o надання державних гарантій і державне страхування кредитів;
o регулювання механізму ціноутворення;
o зниження податкового тиску, списанняподаткових зобов'язань;
o відстрочення і розстрочення за платежами у бюджет на умовах податкового кредиту;
o стимулювання лізингової форми фінансування виробничо-технічних санаційних заходів;
o активізація участі в санації кредиторів з найбільшою заборгованістю;
o проведення цільових кредитних аукціонів НБУ під програми фінансування санації виробництва.
Державна підтримка санації підприємств тим чи іншим методом залежить від їх конкретних характеристик народногосподарського та регіонального значення, глибини фінансової кризи. Найбільш економічними методами державної підтримки санації підприємства вважаються такі, як надання державних гарантій різного рівня та різних форм підтримки фіскального характеру, зокрема стимулювання лізингу та активізації участі в санації кредиторів з найбільшою заборгованістю.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995.
2. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997.
3. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. - К., 2000.
4. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1995.
5. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. - К.: Либідь, 1995.
6. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
7. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
8. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. - К.: Либідь, 1993.
9. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2003.
10. Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. - К: МАУП, 2003.
11. Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 1996.
12. Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. - К.:Либідь, 2002.
13. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К: Вид-во КНЕУ, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...