WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Показники стану та використання основних фондів і їх розрахунок самохідних машин і механізмів - Реферат

Показники стану та використання основних фондів і їх розрахунок самохідних машин і механізмів - Реферат

як інвестиції, спрямовані на створення нових, розширення, реконструкцію та модернізацію діючих основних фондів.
В умовах ринкової економіки розрізняють інвестиції реальні та фінансові.
Реальні (прямі) інвестиції - це вкладення капіталу у створення засобів виробництва.
Фінансові інвестиції- це вкладення капіталу в цінні папери, а також його розміщення в банках або це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку, вартості капіталу або інших вигод для інвестора.
Найбільш прогресивною формою інвестицій є реальні (прямі) інвестиції, пов'язані з відновленням основних фондів у формі нового будівництва, реконструкції, розширення та технічного переозброєння діючих підприємств та об'єктів невиробничої сфери, придбання транспортних засобів, земельних ділянок, об'єктів природокористування тощо.
Залежно від джерел фінансування розрізняють такі капітальні вкладення:
o державні - інвестиції, спрямовані на створення і відновлення основних фондів, джерелом фінансування яких є кошти державного бюджету, державних підприємств і організацій, а також місцевих бюджетів;
o державні централізовані - інвестиції, спрямовані на створення та відновлення основних фондів і фінансуються за рахунок коштів державного бюджету й бюджетних кредитів;
o недержавні - інвестиції, що фінансуються за рахунок коштів інвесторів з недержавними формамивласності, до яких належать:
- власні фінансові ресурси інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, грошові нагромадження і заощадження громадян, юридичних осіб тощо);
- позикові фінансові кошти інвестора;
- залучені фінансові кошти інвестора (кошти, отримані від продажу акцій, облігацій, пайові та інші внески громадян, юридичних осіб);
- безкоштовні і добродійні внески, пожертвування громадян, підприємств та організацій;
- кошти іноземних інвесторів (іноземні інвестиції як прямі, так і портфельні, капітальні трансферти, кредити);
- капітальні трансферти - інвестування капітальних вкладень шляхом переказу іноземної валюти в Україну і передавання права володіння іноземними цінними паперами;
- змішані - інвестиції, спрямовані на створення і відновлення основних фондів, у загальному обсязі яких є частка державних коштів.
Розширення основних фондів виробничого призначення може здійснюватися за рахунок нового будівництва виробничих об'єктів, розширення, реконструкції та технічного переозброєння діючих підприємств.
До нового будівництва належить будівництво комплексу об'єктів основного, підсобного й обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будівель, споруд, а також філій і окремих виробництв, які після введення в експлуатацію перебуватимуть на самостійному балансі, що здійснюється на нових площах з метою створення нової виробничої потужності.
До розширення діючих підприємств належить будівництво додаткових виробництв на діючому підприємстві, а також будівництво нових і розширення діючих окремих цехів і об'єктів основного, підсобного й обслуговуючого призначення на території діючих підприємств або на площах, що до них прилягають, з метою створення додаткових або нових виробничих потужностей.
До реконструкції діючих підприємств належить переобладнання діючих цехів і об'єктів основного, підсобного й обслуговуючого призначення, як правило, без розширення діючих будівель і споруд основного призначення.
До технічного переозброєння діючих підприємств належить комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової техніки і технології, механізації й автоматизації виробництва, модернізації і заміни застарілого та фізично зношеного устаткування на нове, більш продуктивне, а також щодо вдосконалення загальнозаводського господарства і допоміжних служб.
Технічне переозброєння діючих підприємств здійснюється, як правило, без розширення виробничих площ за проектами і кошторисами на окремі об'єкти або види робіт, що розробляються на основі техніко-економічного обґрунтування.
Обсяги капітальних вкладень (інвестицій) загалом і за видами підприємства визначаються щорічно виходячи з потреби в них і наявних джерел фінансування.
Список використаної літератури:
1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997.
2. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. - М., 1998.
3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
4. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995.
5. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997.
6. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. - К., 2000.
7. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1995.
8. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. - К.: Либідь, 1995.
9. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
10. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
11. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. - К.: Либідь, 1993.
12. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2003.
13. Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. - К: МАУП, 2003.
14. Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 1996.
15. Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. - К.:Либідь, 2002.
16. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К: Вид-во КНЕУ, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...