WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Сучасні форми і системи оплати праці персоналу на підприємстві - Курсова робота

Сучасні форми і системи оплати праці персоналу на підприємстві - Курсова робота

формі оплати праці застосовуються колективні розцінки, які розраховуються здебільшого на весь обсяг робіт або на весь колектив працівників, які беруть продукції участь у виготовленні певного виду продукції, а при індивідуальній формі оплати праці застосовуються індивідуальні відрядні розцінки на окремого працівника певного розряду.
При простій погодинній оплаті заробіток розраховується за формулою:
ЗПп = mст · t (1.5).
Погодинно-преміальна система дає змогу винагороджувати працівників з допомогою премію та доплат за досягнення певних кількісних або якісних показників:
ЗПпрем = mст · t + ПР (1.6)
Застосування такої системи оплати потребує правильної оцінки кваліфікації працівників, використання обґрунтованих норм обслуговування, нормативів чисельності та нормативних завдань, максимального врахування показників роботи працівника для обґрунтованої виплати премій та зарплат.
Різновидом погодинно-преміальної системи є система оплати праці за посадовими окладами. За цією системою оплачуються працівники, роботаяких має стабільних характер. Взагалі погодинна оплата застосовується у таких випадках, коли:
- часта зміна змісту і послідовності операцій не дозволяє встановити індивідуальну норми виробітку;
- немає необхідності заохочувати збільшення випуску продукції або якщо це може погіршувати якість виробів, має місце жорстка регламентація витрат робочого часу безпосередньо технікою, технологією або організацією виробництва (автоматичні і конвеєрні лінії). Сучасна тенденція - збільшення питомої ваги погодинної праці, поширення моделей безтарифної системи оплати. Розвивається колективні форми організації оплати праці.
В ринкових умовах господарювання знаходить поширення і безтарифна система оплати праці. За безтарифної системи заробітна плата всіх працівників (від директора до робітника) складає частку працівника у фонді оплати праці підприємства. Фактична величина заробітку кожного працівника залежить від ряду факторів:
- кваліфікаційного рівня працівника;
- коефіцієнта трудової участі;
- фактично відпрацьованого часу.
Кваліфікаційний рівень і коефіцієнт трудової участі працівника затверджується Радою трудового колективу з врахуванням індивідуальних характеристик працівника і можуть періодично переглядатися.
Заробіток працівника при безтарифній системі розраховується в такій послідовності:
1. Визначається кількість балів Бі, заробленим кожним працівником підрозділу:
Бі = Кр х Тф х КТУ, (1.7)
де Кр - кваліфікаційний рівень, балів;
Тф - кількість відпрацьованих людино-годин
КТУ - коефіцієнт трудової участі.
2. Визначається загальна сума балів Бзаг, зароблена всіма працівниками підрозділу:
, (1.8)
де п - загальна кількість працівників підрозділу.
3. Розраховується частка фонду оплати праці Чфоп, яка припадає на оплати одного балу:
(1.9)
4. Визначається заробіток і-го працівника Збі:
Збі = Чфоп · Зі (1.10)
З розвитком ринкових відносин на підприємстві знаходить оплата праці за контрактом. Така система передбачає укладення між підприємством і виконавцем на підставі чинного законодавства угоди (контракту), в якій обслуговуються умови та режим роботи, права та обов'язки сторін, рівень оплати праці, термін дії угоди. Одним із видів оплати праці за контрактом є комісійна форма.
Комісійна форма оплати праці встановлює залежність заробітку працівника від одного з основних показників роботи підприємства, на величину якого справляють вплив результати трудової діяльності працівника.
За основу при застосуванні комісійної форми оплати праці можуть бути прийняті : обсяг виробленої продукції, обсяг продажу, прибуток. Величина комісійного заробітку працівника визначається за встановленими на підприємстві нормативом у відсотках до прийнятого за основу показника.
Отже, в умовах ринкової економіки можуть використовуватись різноманітні форми і системи заробітної плати чи їх поєднання. Причому, кожне підприємство самостійно вирішує питання про вибір відповідних форм заробітної плати.
2.1. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства.
Приватне підприємство "Омфал" створене в 1998 році в процесі перетворення державного підприємства у колективне підприємство, а згодом у приватне підприємство. Воно створено для здійснення торгівельно-комерційної діяльності з метою одержання прибутку.
Економічні результати діяльності ПП "Омфал" відображаються у фінансовій і бухгалтерській звітності. Оскільки ПП "Омфал" є суб'єктом малого підприємства, то воно має скорочену за показниками фінансову звітність у складі Балансу підприємства (форма №1-М) і Звіту про фінансові результати (форми №2-М).
На основі фінансово-економічних даних даного підприємства проведемо його різнобічний економічний аналіз за чотири роки з 2002 по 2005 рр.
Спочатку проводимо аналіз динаміки складу і структури майна ПП "Омфал", що дозволяє встановити розмір абсолютного і відносного приросту (+) або зменшення (-) майна підприємства (табл. 2.1.).
Як видимо з даних таблиці 2.1. вартість необоротних активів за 4 роки зросла на 148,09%. Загальна вартість активів ПП "Омфал" зросла на 61,8%, але змінилася структура майна: зменшилась частка основних засобів на 7,4%, збільшилася вартість оборотного капіталу на 83,9%. Це можна пояснити тим, що темпи росту оборотного капіталу (183,9%) перевищувати темпи росту необоротного капіталу (148,09%). Така динаміка показників призвела до підвищення мобільності майна. Адже оборотний капітал має вищу швидкість обороту, а значить забезпечує більший приріст прибутку.
Табл. 2.4.
Структура майна ПП "Омфал"
№ п/п Стаття Роки Темп зміни
2002 2003 2004 2005* відносний абсолютний
1 Необоротні активи 26,2 27,6 32,4 38,8 12,6 148,09
1.1. Основні засоби 14,2 13,6 12,4 12,4 - 1,8 - 7,4
1.2. Незавершене будів-во 12,0 14,0 19,6 26,4 16,4 220,0
2 Оборотні активи 16,2 22,4 26,2 29,8 13,6 183,9
2.1. Дебіторська заборгован. 7,1 12,1 7,5 3,4 - 3,7 - 52,1
2.2. Грошові кошти 9,1 10,3 18,7 26,4 17,3 290,1
Всього майна 42,4 50,0 58,6 68,8 26,2 161,8
* - дані за 2005 р. взяті на 01.10.2005 р.
Коефіцієнт мобільності активів розраховується за формулою:
Кма = , (2.1)
де ОК - оборотний капітал;
А - підсумок активу.
Табл. 2.2.
Значення коефіцієнта мобільності активів ПП "Омфал"
Показник 2002 2003 2004 2005
Коефіцієнт мобільності активів 0,38 0,45 0,45 0,43
Отже, коефіцієнт мобільності активів відносно стабільний і підприємство має фінансові можливості для розширення своєї діяльності.
Якісний

 
 

Цікаве

Загрузка...