WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Сучасні форми і системи оплати праці персоналу на підприємстві - Курсова робота

Сучасні форми і системи оплати праці персоналу на підприємстві - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни "Економіка підприємства"
на тему: "Сучасні форми і системи оплати праці персоналу на підприємстві"
Зміст
Вступ
Теоретична частина
Розділ І. Економічна сутність оплати праці.
1.1. Організаційні основи оплати праці.
1.2. Механізм регулювання оплати праці.
1.3. Характеристика сучасних форм і систем заробітної плати.
Розділ ІІ. Економічний аналіз діяльності суб'єкта господарювання (на прикладі ПП "Омфал").
2.1. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства
2.2. Планування фонду заробітної плати працівників, вибір форм і систем заробітної плати ПП "Омфал"
2.3. Обґрунтування економічної доцільності застосування нових форм оплати праці на підприємствах недержавної форми власності.
Висновки.
Список використаної літератури.
Додатки.
Вступ
Персонал підприємства - це провідний мобілізуючий фактор виробництва. Його творчий талант і практична майстерність особливо проявляється в умовах ринкових відносин, де постійно присутня підприємницька конкуренція.
Мотивуючою, рушійною силою раціональної роботи колективу підприємства є особисті доходи його членів. Ці доходи забезпечуються через оплату праці, яка певною мірою гарантує продуктивну, цілеспрямовану роботу, досягнення поставленої виробничої мети. Відповідно питання організаційної оплати праці є актуальним і важливим і для роботодавців, і для найманих працівників. Саме за допомогою оплати праці здійснюється взаємозв'язок трудових та усіх інших показників господарської діяльності.
Правильна організація оплати праці не лише створює ефективні стимули до праці, підвищення її якості, продуктивності і підвищення на цій основі ефективності виробництва, а й безпосередньо впливає на соціально-економічний розвиток країни та значною мірою визначає рівень життя її населення.
Вдосконалення організацій оплати праці в умовах ринкових відносин нерозривно пов'язано також і нормування праці. Відсутність належного нормування праці призвело до втрати зв'язку заробітної плати з кінцевим результатом праці. Науково обґрунтовані прогресивні норми праці сприяють використанню наявних на підприємстві резервів виробництва і дальшому підвищенню продуктивності праці.
Зважаючи на актуальність та проблемність питань оплати праці на підприємстві, при написанні курсової роботи було визначено мету - розкрити специфіку оплати праці персоналу та проаналізувати економічний стан та форми і системи заробітної плати, використовувані на досліджуваному підприємстві.
Для досягнення зазначеної мети в ході дослідження даної проблеми були поставлені наступні завдання:
- розкрити організаційні основи оплати праці;
- обґрунтувати доцільність державного та договірного механізму регулювання оплати праці;
- охарактеризувати сучасні форми і системи заробітної плати;
- проаналізувати на основі розрахунку економічних показників економічний стан ПП "Омфал";
- провести дослідження форм і систем оплати праці, що використовуються ПП "Омфал" на основі даних статистичної звітності;
- обґрунтувати економічну доцільність практичного застосування нових форм оплати праці на підприємствах недержавних форм власності.
При написанні курсової роботи був також вивчений зарубіжний досвід формування та застосування тарифної системи, застосування прогресивних форм оплати праці та можливості його використання на досліджуваному приватному підприємстві.
Методичною базою при написанні курсової роботи були законодавчо-нормативні акти Верховної Ради України, нормативні документи ДПА, Кабміну.
В процесі вивчення проблеми оплати праці теоретичною базою були монографії, підручники, матеріали періодичних видань з даної проблематики. Для проведення практичних розрахунків використана статистична звітність ПП "Омфал".
Розділ І. Економічна сутність оплати праці.
1.1. Організаційні основи оплати праці.
Важливим елементом економіки підприємства, за допомогою якого здійснюється взаємозв'язок і взаємоув'язка трудових і усіх інших показників господарської діяльності, є оплата праці.
Заробітна плата, як соціально-економічна категорія, з одного боку, є основним джерелом доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншого боку, її правильна організація заінтересовує працівників підвищувати ефективність виробництва, а відтак безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни, значною мірою визначає рівень життя її населення.
Заробітна плата - це виражена в грошовій формі частина валового внутрішнього продукту, яка виплачується працівникові відповідно до затраченої ним праці.
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та результатів господарської діяльності підприємства.
Залежність заробітку від виконаного обсягу роботи створює умови для підвищення продуктивності праці, матеріально заінтересовує працівників у результатах праці.
Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а також статтею витрат на виробництво, що входить до собівартості продукції, робіт (послуг) на окремому підприємстві.
Визнаючи розмір заробітної плати як ціни робочої сили, необхідно враховувати єдину міру оплати праці, критерієм якої є реальна вартість життя працівника та його сім'ї. Як ціна робочої сили заробітна плата формується на ринку праці і є зовнішньою відносно підприємства.
Як елемент ціни виробництва заробітна плата має визначатися часткою у створеній підприємством вартості. При формуванні цієї частки важливо не допускати відшкодування надлишкових затрат праці і забезпечувати її підвищенню тільки у зв'язку із збільшенням кількості випущеної продукції, ефективнішим використанням ресурсів, зростанням продуктивності праці.
Заробітна плата є дійовим інструментом активізації людського фактора. Ефективність використання існуючого кваліфікаційного і творчого потенціалу працівників значною мірою залежить від наукової обґрунтованості застосування на підприємстві форм і методів оплати праці, відповідності заробітку працівників їх кваліфікації, змісту виконуваної роботи, умовам, в яких вона здійснюється.
Перехід від екстенсивних методів господарювання до інтенсивних означає підвищення ефективності виробництва, збільшення обсягів виробництва із залученням додаткових ресурсів.
Відповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором

 
 

Цікаве

Загрузка...