WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

собівартості
1 2 3 4 5 6 7
1. Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості відходів , що повертаються)
589,9
825,6
139,9
235,7
39,9
62,7
2. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 35,9 45,9 127,8 10,0 27,9 3,8
3. Витрати на оплату праці 201,8 248,3 123,04 46,5 23,04 21,05
4. Відрахування на соціальні заходи 73,4 92,6 126,2 19,2 26,2 7,8
5. Інші витрати 39,6 18,8 47,5 -20,8 -52,5 -4,2
6. Всього
витрат (собівартість продукції)
940,6
1231,2
131,0
2903,6
30,9
100
7. Товарна продукція в оптових цінах 999,5 1268,9 127,0 269,4 26,9
8. Витрати на 1 грн., товарної продукції 94,10 96,89 102,96 2,79 2,96
Аналіз витрат на виробництво свідчить про те, що витрати на виробництво у порівнанні з 2000 роком збільшились на 290,6 тис.грн., або у 1,3 рази . Не всі види витрат в однаковій мірі вплинули на абсолютне відхилення від минулого року .
При збільшенні випуску товарної продукції в оптових цінах у 1,27 рази, таке збільшення собівартості зумовило збільшення витрат на 2,79 коп., або на 2,96 % . Збільшення собівартості в більшій мірі залежить від збільшення витрат на матеріали , які порівняно з 2000 роком зросли у 1,4 рази, що призвело до збільшення собівартості у 1,31 рази або 290,6 тис.грн.
Амортизаційні витрати у 2001 році збільшилися проти 2000 року на 27,9% або 10 тис.грн., що також суттєво вплинуло на підвищення собівартості .
Підвищення витрат на оплату праці призвело відповідно і до збільшення витрат на соціальні заходи.
Суттєво знизились інші витрати - на 52,5% або на 20,8 тис. Грн, але їх зниження не вплинуло на ріст витрат на виробництво продукції.
Отже, собівартість продукції порівняно з 2000 роком збільшилась на 31% або 290,6 тис.грн., що призвело до збільшення витрат на 1 грн., на 2,98% або 2,79 коп.
Таблиця
Аналіз витрат на 1 грн.товарної продукції
Показники Витрат на 1 грн. Відхилення від 2000 року
2000 рік 2001 рік абсолютне В % В % до суми
1. Матері
альні вирати 59,0 64,9 5,9 110 62,70
2. Аморти
зація 3,58 3,58 - 100 3,8
3. Витрати на оплату праці 20,23 19,57 -0,59 96,7 21,5
4. Витрати на соціальні заходи 7,34 7,26 -0,07 98,95 7,8
5. Інші витрати 3,9 1,45 -2,45 37,8 4,2
6. Всього витрати на 1 грн., товарної продукції 94,4 96,89 2,79 102,9 100
У витратах на 1 грн. ,товарної продукції витрати на матеріали збільшились у порівнянні з 2000 роком на 10%, що і вплинуло на збільшення витрат на 1 грн., на 5,9 коп. Це єдина стаття, яка зумовила зростання вират на 1 грн. Незважаючи на те, що витрати по і ниших статтях зменшились в цілому у порівнянні з 2000 роком на 3,11 коп., а відрахування на амортизацію залишились на рівні 2000 року витрати на 1 грн., збільшились на 2,79 коп., або 2,9% тільки за рахунок матеріальних витрат. Інші статті витрат на збільшення витрат на 1 грн., не вплинули.
Отже, така ситуація спонукає керівництво друкарні шукати постачальників матеріалів, які б могли забезпечити друкарню більш дешевими матеріалами для зниження витрат на матеріали, завдяки чому знизились загальні витрати на виробництво продукції.
3. Аналіз виробничо-господарської діяльності
ВАТ "Коломийська друкарня ім. Шухевича"
3.1. Аналiз виробництва i реалiзацiї продукцiї.
Виробнича дiяльнiсть пiдприємства жорстко зумовлюється загально- економічною ситуацiєю, галузевими пропорцiями i платоспроможним попитом населення.
Для виконання аналiтичних дослiджень використана статистична звітність про виробництво продукцiї, форма № 1-П, а також бухгалтерськi данi про випуск, вiдвантаження i реалiзацiю продукцiї, залишки нереалiзованої продукцiї на складi на початок i на кiнець року.
Аналiз випуску продукцiї розпочинається з оцiнки рiвня виробництва в цілому на друкарнi у порiвняннi з минулим роком. Для цього розглянемо динамiку обсягiв випуску продукцiї
Таблиця.
Динаміка виробництва продукції на
ВАТ "Коломийська друкарня ім. Шухевича"
№ п/п Показник 2000рік 2001 рік
1. 2. 3. 4.
1. Товарна продукція
в діючих цінах (без
ПДВ) тис.грн.. 999,5 1268,9
2. Відсоток до
попереднього року 110,1 126,9
Наведенi данi показують рiст облiку виробництва продукцiї. Порiвнюючи з показником випуску продукцiї у 2000 роцi на 26,9 %.
Одним важливих напрямкiв деталiзацiї обсягу випуску продукцiї є вивчення його в асортиментно-структурному розрiзi.
Таблиця.
Динаміка випуску продукції за видами в натуральних показниках
Вироби Випуск продукції у 2000 році Випуск продукції у 2001 році 2001р. до 2000 р. у %
1. 2. 3. 4.
1. Бланки 89,25 460,4 5,1
2. Газети 3082,9 5200,2 168,7
3. Книжки 471,2 564,7 119,8
4.Кольорова продукція 342,0 412,7 120,7
5.Інша продукція 158,0 147,2 93,2
Всього 4143,3 6785,3 163,8
Отже, прослiдковується значний рiст випуску продукцiї. Так, значно зросли натуральнi показники випуску газетної продукцiї на 68,7 у 2001 р. вiдносно 2000 року, кольорової продукцї на 20,7 % i загальний обсяг продукцiї змiнився на 63,8 %.
У найбiльшiй мiрi спостерiгається рiст випускубланкової продукцiї у 5,1 рази.
Щодо виручки вiд реалiзацiї продукцiї, використано данi для зiставлення дiяльностi друкарнi за 2000-2001 рр. i зведено в таблицю.
Таблиця.
Дані для зіставлення обсягів виробництва і реалізації продукції
за 2000-2001 роки
Показники 2000 рік 2001 рік Відхиле
ння +,- Вплив на
обсяг
і реалізації
1. 2. 3. 4. 5.
1.Залишки нереалізованої продукції на початок року. 129,8 138,9 +9,1 + 9,1
2. Випуск товарної продукції 999,5 1268,9 +269,4 +269,4
3.Залишки нереалізованої продукції на кінець року. 59,8 118,0 +58,2 - 58,2
4. Обсяг реалізованої продукції 1069,5 1289,8 + 220,3 -220,3
Аналiзуючи таблицю, можна прослiдкувати змiну обсягiв виробництва, вiдвантаження та реалiзацiї продукцiї. Так, залишок нереалiзованої продукцiї на початок року на складi 2001 роцi збiльшився на 9,1 тис. грн., а залишки на кiнець року зросли на 58,2 тис. грн.
Тобто у 2001 роцi присутня негативна тенденцiя до збiльшення залишкiв нереалiзованої продукцiї на кiнець року i що негативно впливає на обсяги реалiзацiї. Показники реалiзацiї у 2001 роцi зросли вiдповiдно 330,3 тис. грн., у 2001 роцi порiвняно з 2000 роком. Це вiдбулося за рахунок таких факторiв: товарна продукцiя у 2001 роцi зросла на 269,4 тис. грн., змiна залишкiв нереалiзованої продукцiї на початок року склала + 9,1 тис. грн., що збiльшило обсяг реалiзацiї на цю ж суму, змiна залишкiв на кiнець року також збільшилась на 58,2 тис. грн., однак це зменшило обсяг реалiзацiї у 2001 роцi на 57,2 тис. грн.
Таблиця.
Структура товарної продукції
Види продукції Випуск продукції тис. грн.. Структура, %
1 2 3 4 5 6
1. Бланкова 37,7 45,53 3,7 3,6 - 0,1
2. Газетна 389,6 719,53 39,0 56,7 +17,7
3. Книжкова 228,7 225,5 22,9 17,8 - 5,1
4. Кольорова 323,5 256,7 32,4 20,2 - 12,2
5.Інша друкована продукція 20,7 21,64 2,0 1,7 - 0,3
Всього 999,5 1268,9 100,0 100,0 -
Дослiдження структури товарної продукцiї показує, що друкарня спеціалізується на

 
 

Цікаве

Загрузка...