WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

вiдповiдно до виду продукцiї.
Друкарськi процеси здiйснюються для оригiналiв, що потребують складання, iз застосуванням комп'ютерних комплексiв на базi персональних комп'ютерiв PС/АТ ОХ та Pentium - 133. Встановленi i використовуються сканери для сканування зображень, в т.ч. кольорових.
Кольороподiл у друкарнi не проводиться, однак є устаткування для фотовиводу кольороподiльних фотоформ, яке використовується при виготовленнi замовлень кольорової газетної та iншої друкованої продукцiї.
Друкування кольорової малоформатної продукцiї здiйснюється на двох офсетних аркушевих машинах "Dоminant-7" i "Dominant-725". В основному це обкладинки, календарi, буклети банкової продукцiї. Друкування з одночасним фальцюванням книжкової продукцiї проводиться на рулоннiй машинi Ро-62.
Друкування газетної продукцiї здiйснюється на Ро-66 та на Ро-62.
Бланкова продукцiя друкується на аркушевiй машинi "Dominant-715"
Книжкова продукцiя мало об'ємна, полiтурнi процеси вiдсутнi. Брошурування i криття м'якою обкладинкою проходить на лiнiї клейового скрiплення "Rotor-Binder".
Устаткування для обробних процесiв представлене ниткошвейними, дротошвейними машинами, агрегатом для клейового безшвейного скрiплення бланкiв. Встановлений також позолотний прес ПЗ-1.
Обрiзка книжкових блокiв з 3-х сторiн проводиться на 1-ножовiй рiзальнiй машинi. Пакування здiйснюється вручну.
Устаткування в друкарнi встановлене i функцiонує у 1994-2001 роках, оскiльки Коломийська мiська друкарня утворилась у 1994 роцi, i великим рiвнем зношеності устаткування не характеризується.
Виробничо-господарська дiяльнiсть друкарнi у 2000-2001 роках представлена показниками таблицi.
Таблиця.
Основнi технiко-економiчнi показники
ВАТ "Коломийська друкарня iм. Шухевича" за 2000-2001 роки.
Показники Облікова одиниця Фактично 2001р.у% до 2000 р.
2000 рік 2001 рік
1. 2. 3. 4. 5.
1.Продукція
1.1.Товарна продукція в діючих цінах без ПДВ Тис.грн. 999,5 1268,9 126,9
1.2. Вироблено продукції за видами: - газетна-
бланкова-
книжкова-
кольорова-
інша друкована
Тис.грн.А2-4пол. т.арк.А1Т.2стор,
арк. А 1 Тис.арк.
А1 Тис.арк. А 1
1541,4
89,25
471,2
342,0
158,0
2600,1
460,4
564,7
412,7
147,2
168,70
510,0
119,8
120,7
93,2
2. Праця
2.1.Чисельність ПВП в еквіваленті повної зайнятості Чол. 47 44 93,6
2.2. Фонд оплати праці, всього ПВП Тис.грн 211,8 258,2 121,9
2.3. Середньорічна продуктивність праці 1-го працюючого Тис.грн. 21,26 28,84 135,6
2.4. Середньорічна заробітна плата 1-го працюючого Тис.грн.. 4,5 5,87 130,0
3. Виробничі фонди
3.1. Середньорічна вартість ОВФ Тис.грн. 1010,0 1143,0 113,2
3.2. Фондовіддача Грн. 0,99 1,11 112,1
3.3. Фондоємність Грн. 1,01 0,9 89,2
4. Фінансові результати
4.1. Обсяг реалізації (без ПДВ) Тис.грн.. 1069,5 1289,8 120,6
4.2.Повна собівартість
реалізованоїпродукції Тис.грн.. 1024,2 1246,10 121,7
4.3. Прибуток (від
звичайної діяльності) Тис.грн. 45,3 43,7 96,5
4.4. Витрати на 1 грн.
реалізованої продукції Грн. 0,958 0,966 100,8
4.5. Рентабельність
основних виробничих фондів % 4,5 3,8 - 0,7
Зведенi технiко-економiчнi показники ВАТ "Коломийська друкарня iм. Шухевича" за 2000-2001 роки, наведенi в таблицi, показують, що вiдбувся значний рiст випуску товарної продукцiї, який складає 26,9 %. Збiльшення випуску має мiсце по всiх видах продукцiї як в грошовому, так i в натуральному виразi. Виробництво газет зросло на 68,7%,кольорової продукції - на 20,7%, книжкової - на 19,8 %. Найвищий рiст спостерiгається по бланковiй продукції - у 5,1 рази.
Чисельнiсть промислово-виробничого персоналу зменшилась на 4 чол. i складає 44 чол. Середньорiчна продуктивнiсть 1-го працюючого збiльшилась на 35,6 % i становить 28,84 тис. грн. Середньорiчна заробiтна плата збiльшилась на 30,6 % i становить 5,87 тис. грн., що вiдповiдає середньомiсячнiй платi на рiвнi 490 грн.
Покращилось використання основних виробничих фондiв. Фондовiддача зросла на12,1 % i становить 1,11 грн. на 1 грн. ОВФ.
Зменшились фiнансовi результати роботи пiдприємства. При збiльшеннi обсягу реалiзацiї на 20,6 % валовi витрати збiльшились на 32,4 %, що привело до зменшення валового прибутку, а також прибутку операцiйного та чистого.
Зросли витрати на 1 грн. реалiзованої продукцiї. За валовими витратами (без урахування адмiнiстративних i збутових витрат) вони складають 69,74 коп. проти 63,66 коп.у 2000 роцi.
Витрати на 1 грн. реалiзованої продукцiї за повною собiвартiстю у 2001 роцi 1246,1 / 1289,8 = 0,965грн, у 2000роцi 1024,2 / 1069,5 = 0,958 грн. Зменшилась рентабельнiсть основних виробничих фондiв i за операцiйним результатом вона складає 3,8 % проти 4,5 % у 2000 роцi.
2. Аналіз собівартості продукції
Аналіз собівартості продукції з метою пошуку резервів економії усіх витрат на виробництво і реалізацію продукції являє собою один з обов'язкових напрямків фінансово-економічного аналізу діяльності підприємтсв.
Аналіз собівартості виконується на основі таких форм статистичної звітності : "Звіт про витрати виробництва, робіт, послуг", "Звіт про фінансові результати", "Рентабельність окремих видів продукції".
Для проведення поглибленого внутрішнього аналізу використову.ться планові і нормативні документи, калькуляції окремих видівпродукції, матеріали синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку.
На першому етапі аналізу собівартості продукції необхідно дати загальну оцінку роботи підприємства щодо зниження витрат на виробництво і реалізауію продукції за аналізований період. Така найбільше відображається через систему показників, серед яких першочергове значення має показник витрат підприємства на одну гривню виробленої товарної продукції.
Таблиця
Динаміка витрат на 1 грн., товарної продукції за 2000 - 2001 роки
Показники 2000 рік 2001 рік Абс. Відхилення,%
Вартість виробленої продукції 999,5 1268,9 +269,4
Повна собіварстість виробленої продукції 940,5 1229,5 +289,0
Витрати на 1 грн., виробленої продукції, коп. 94,10 96,89 +23,79
Дані, що наведені у таблиці свідчать про те, що Коломийська друкарня ім.Шухевича у звітному 2001 році має значно нижчий показник витрат на
1 грн., виготовленої продукції - 96,89 коп., ніж у базовому (2000 )році - 94,10 , витрати на 1 грн., збільшилися на 2,79 коп. Ця обставина орієнтуе керівництво друкарні на розв'язання аналітичних задач, які пов'язані з розкриттям причин становища, що склалося, з пошуком резервів зменшення витрат на вирбництво і оптимізацію асортименту продукції . Витрати підприємства від збільшення у 2001 році витрат на 1 грн., виробленої продукції проти 2000 року становили:
(96,89-94,10) * 999,5 : 100 = 27,89 тис.грн
і відповідно на цю суму скоротився прибуток підприємтсва.
Для вивчення змін у структурі витрат на виробництво проводиться аналіз собівартості за елементами витрат.
Таблиця
Аналіз витрат на виробництво (тис.грн.)
Показники 2000 рік 2001 рік В % до 2000 року Відхилення від 2000 року
абсолютне В % до рядка В % до повної

 
 

Цікаве

Загрузка...