WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

вiдображенi в облiку методом суцiльного i безперервного документування. Основнi засоби вiдображення облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку встановлення, спорудження або виготовлення.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України.
З 01.07.1997р. амортизацiя нараховувалась методом зменшенням залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду.
Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, готову продукцiю, малоцiннi та швидкозношуючi продукти на складi. Запаси облiкуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання, доставку.
Грошовi кошти друкарнi включають суму грошей в касi та розрахункового рахунку в банку. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто завирахуванням оцiнених сумнiвних боргiв.
Виробнича структура пiдприємства органiзована за безцеховим принципом (схема № 1).
Виробнича частина дiлиться на такi пiдроздiли:
- дiльниця пiдготовки до друку;
- дiльниця друку;
- полiтурна дiльниця.
Формування прибутку.
Валовий результат вiд господарської дiяльностi визначається як рiзниця мiж вартiстю реалiзованої продукцiї та їїсобiвартiстю.До валового прибутку вiд реалізації додається прибуток позареалiзацiйних операцiй та результат вiд iнших операцiй (реалізація матерiалiв, реалiзацiя основних засобiв) i вiднiмається сума адмiнiстративних витрат та збутових.
Сума всього вищеперелiченого складає прибуток підприємства вiд звичайної дiяльностi до оподаткування.
Пiсля сплати податку з прибутку в бюджет ( 30 % залишається чистий прибуток пiдприємства, який розпредiляється наступним чином:
1.Фонд соцiального захисту.
2.Фонд розвитку виробництва.
3. Iншi напрями.
Взаємовідносини з бюджетом
Податки, якi зобов'язанi сплачувати до бюджету, визначенi законом України "Про систему оподаткування" вiд 25 червня 1991 року №1251-XIІ та законом України "Про порядок встановлення ставок податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв iнших елементiв податкових баз, а також пiльг з оподаткуванням)" вiд 14 жовтня 1998р № 171-XIV.
Згiдно з вимогами вищеприведених законiв сплачує наступнi податки:
1. Податок (тариф) на землю визначається мiською адмiнiстрацiєю. Податок нараховується один раз на рiк. Сплачується щомiсячно 1/12 частина вiд загальної суми рiчного податку до 15 числа наступного мiсяця.
2. Податок з власникiв транспортних засобiв (сума податку визначається, як добуток об'єму двигуна в кiнських силах на вартiсть 1 екю станом на останнiй мiсяць першого кварталу).
3. Податок на використання водних ресурсiв. Податок нараховується i сплачується щоквартально до 15 числа наступного мiсяця.
4. Податок на додану вартiсть (ставка податку 20%). Податок нараховується кожен мiсяць i сплачується до 19 числа наступного мiсяця. Базою оподаткування є подiя, що сталася ранiше: вiдвантаження продукцiї або попередня оплата ( це є податкове зобов'язання). ПДВ, сплачене при розрахунках з постачальниками називається податковим кредитом i вiднiмається вiд податкого зобов'язання. Рiзниця являє собою обов'язок, який друкарня повинна сплатити до бюджету.
5. Податок з прибутку пiдприємства сплачується вiдповiдно до закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", який дiє з 1 липня 1997 року.
Податок, що підлягає сплатi до бюджету визначається як добуток балансового прибутку на ставку податку - 30%. За кожен квартал в податкову адміністрацію подаються декларацiї про прибуток пiдприємства. Податок повинен бути сплачений до 25 числа наступного мiсяця.
6. Вiдрахування в пенсiйний фонд (сплачується 32 % вiд нарахованої заробiтної плати).
7. Вiдрахування в фонд зайнятостi (сплачується 1,5 % вiд нарахованої заробiтної плати).
8. Вiдрахування у фонд соцiального страхування ( сплачується 4% від нарахованої заробiтної плати).
9. Прибутковий податок з доходiв громадян визначається згiдно розробленої шкали податку. Сума податку залежить вiд розмiру заробiтної плати фiзичної особи.
10. Гербовий збiр сплачується шляхом придбання в установах ощадного банку марок гербового збору.
11. Вiдрахування в iнновацiйний фонд. Справляється вiд суми реалізованої продукцiї в розмiрi 1%. Нараховується i сплачується кожен мiсяць. Термiн сплати до бюджету не пiзнiше 15 числа наступного мiсяця.
12. Податок з прибутку отриманого в результатi понижуючого коефiцiєнту на амортизацiю (вiд 0,7 до 0,6). Ставка 30 % вiд рiзницi. Податок оплачується щоквартально. Декларацiї по ПДВ подаються щомiсячно в державну податкову адмiнiстрацiю, декларацiя про прибуток пiдприємства i всi iншi подаються у складi квартального звiту один раз у три мiсяцi. За результатами року подається в державну податкову адміністрацію рiчний звiт пiдприємства. ДПА надає пiдприємству допомогу у виглядi консультацій та семiнарiв, якi проводять робiтники податкової адмiнiстрацiї.
Взаємовідносини з банком
З другої половини 1998 року пiдприємствам дозволено мати бiльше нiж один рахунок у банку, або у кiлькох банках. Банки за дорученнями проводять розрахунки з бюджетом та постачальниками в термiни подання платiжних документiв. На залишки коштiв на розрахунковому рахунку нараховуються вiдсотки. За надання послуг банк бере плату за послуги (наприклад : за видачу готiвки 1% вiд суми, що отримується).
Валютного рахунку підприємство не має.
ВАТ " Коломийська друкарня iм. Р.Шухевича" здiйснює такi основнi види дiяльностi:
- випуск газет, книжково-журнальної, етикетної, платкатної i буклетної продукцiї;
- додрукарськапiдготовка видань у виглядi фотовиводу.
Збут продукцiї здійснюється переважно на територiї захiдних областей України, зокрема, в таких областях: Iвано-Франкiвська, Чернiвецька, Хмельницька та Тернопiльська.
ВАТ "Коломийська друкарня iм. Шухевича" рекламу як таку не використовує, оскiльки їхня полiграфiчна продукцiя i є своєрiдною рекламою. На будь-якiй полiграфiчнiй продукцiї пiдприємства знаходяться реквiзитиорганiзацiї, де ця продукція надрукована. Таким чином потенцiйний клiєнт друкарнi оцiнивши якiсть продукції може зв'язатися з керiвництвом пiдприємства для з'ясування цiни послуг та термiнiв виконання замовлення.
Основними проблемами ВАТ "Коломийська друкарня iм. Шухевича" є несвоєчаснiсть розрахункiв за отриману продукцiю, недосконалiсть законодавства, високий податковий тиск.
ВАТ "Коломийська друкарня iм. Шухевича" оснащена устаткуванням для формування друкарських процесiв та деяким обробним устаткуванням.
Для виготовлення продукцiї застосовується тiльки технологiя офсетного друку.
Пiсля вибору зовнiшнього вигляду продукцiї, набору тексту та виведення на монiтор комп'ютера, зображення переноситься на прозору плiвку, з якої згодом копiюється на алюмiнiєву формну пластину.
Формну пластину вiдправляють в цех, де i безпосередньо здiйснюється процес друкування продукцiї iз застосуванням рiзних друкарських машин.
Пiсля перенесення зображення з алюмiнiєвої формної пластини на папiр продукція передається у полiтурний цех, де здiйснюється подальша обробка

 
 

Цікаве

Загрузка...