WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

фiнансової стiйкостi, спостерiгається спад дiлової активностi, рентабельностi i вiддачi наявних активiв. Збитковiсть фінансово-господарської дiяльностi свiдчить про те, що будь-яке збиткове пiдприємство перебуває перед загрозою банкрутства.
Однак це не означає, що будь-яке збиткове пiдприємство негайно збанкрутує. Збитковiсть може бути тимчасовою i не виключено, що керiвництво i менеджери пiдприємства знайдуть ефективнi рiшення i виведуть пiдприємство з фiнансової кризи.
Для функцiонування i розвитку в умовах внутрiшнього i зовнiшнього
середовища, якi iстотно змiнюються, пiдприємство повинно володiти гнучкою структурою фiнансових ресурсiв i при необхiдностi мати можливiсть залучати позичковi кошти, тобто бути кредитоспроможними.
Кредитоспроможним є пiдприємство, що має передумови для одержання кредитних ресурсiв i здатне своєчасно повернути одержану позику з виплатою належних вiдсоткiв за рахунок прибутку та iнших фiнансових ресурсiв.
Збiльшення обсягу прибутку i позитивна динамiка рентабельності сприятливо впливають на фiнансовий стан пiдприємства, пiдвищують його фiнансову стiйкiсть i кредитоспроможнiсть.
Результатом екномiчного процесу є певний дохід: валовий, чистий, кiнцевий тощо.
За новими стандартами iз дiяльнстю пiдприємства як сукупнiстю звичайної (операційної, фiнансової, iнвестицiйної) i надзвичайної дiяльностi з точки зору формування й розподiлу доходiв можна розрізняти певнi складовi економiчнi процеси:
1/ формування чистого доходу вiд основної дiяльностi;
2/ формування валового прибутку (збитку ) вiд основної дiяльностi;
3/ формування прибутку ( збитку ) вiд операцiйної дiяльностi;
4/ формування прибутку ( збитку ) вiд звичайної дiяльностi до оподаткування ;
5/ формування прибутку ( збитку ) вiд звичайної діяльності (після оподаткування);
6/ формування чистого прибутку ( збитку ) вiд дiяльностi пiдприємства;
7/ формування чистої продукцiї основної дiяльностi;
8/ розподiл валового прибутку вiд основної дiяльностi;
9/ розподiл чистої продукцiї основної дiяльностi;
10/ розподiл чистого прибутку вiд основної дiяльностi;
11/ розподiл чистого прибутку вiд дiяльностi пiдприємства;
12/ спрямування нерозподiленого чистого прибутку вiд дiяльностi пiдприємства;
13/ спрямування нерозподiленого чистого прибутку вiд дiяльностi пiдприємства.
Кожному з цих процесiв вiдповiдають певнi валова продукцiя, матерiальнi затрати чиста продукцiя, кiнцева продукцiя.
Уточнення та обгрунтування основних понять пов'язаних iз вивченням кінцевих результатiв будь-якого iз зазначених процесiв, як економiчного процесу, визначається за схемою:
валовий продукт ? кiнцевий продукт ? продуктивність ? ефективнiсть ? результативнiсть економiчного процесу. (17)
Функцiонування підприємства супроводжується безперервним кругооборотом коштiв, який здiйснюється у виглядi витрат ресурсiв i одержання доходiв, їхнього розподiлу i використання.
При цьому визначаються джерела коштiв, напрямки та форми фiнансування, оптимiзується структура капiталу, проводяться розрахунки з постачальниками матерiально-технiчних ресурсiв, покупцями продукцiї, державними органами / сплата податкiв /, персоналом пiдприємства тощо. Усi цi грошовi вiдносини становлять змiст фiнансової дiяльностi.
Основнi завдання фiнансової дiяльностi такi: вибiр оптимальних форм фiнансування, напрямки використання фiнансових ресурсiв з метою забезпечення стабiльно високої прибутковостi.
Вiдповiдно до джерел коштiв фiнансування подiляється на внутрішнє i зовнiшнє. Внутрiшнє фiнансування здiйснюється за рахунок коштiв одержаних вiд дiяльностi самого пiдприємства: прибуток, амортизацiйнi вiдрахування, виручка вiд продажу чи здавання в оренду майна. Зовнiшнє фiнансування використовує кошти, не пов'язанi з дiяльнiстю пiдпримєства: внески власникiв у статутний капiтал / безпосередньо чи у формi купiвлi акцiй/, кредит, зобов'язання боржникiв, державнi субсидiї тощо.
Розрiзняють також фiнансування за рахунок власних i залучених коштiв. До залучених коштiв належать тi, якi треба повернути, тобто кредит або iншi боргові зобов'язання. Решта коштiв виступає як власний капiтал. При цьому кожна фiрма, що намагається ефективно господарювати, об'єктивно повинна забезпечувати оптимальне / економiчно доцільне / спiввiдношення власного і залученого капiталу.
Важливою формою фiнансування є кредит - платне надання грошей або iнших цiнностей у борг на певний час. Залучення кредитних коштiв розширює фiнансовi можливостi пiдприємтва, але одночасно створює ризик, пов'язаний iз необхiднiстю повернення боргiв у майбутньому i сплати вiдсоткiв за користування позиченими коштами. Вiдтак нинi широко застосовуються кредити в негрошових формах: товарний кредит, оренда та його рiзновид - лiзинг.
Товарний кредит - це короткостроковий кредит, який одне пiдприємство надає iншому в товарнiй формi через вiдстрочку платежу за поставлену продукцiю. За товарний кредит боржник може оформляти свої зобов'язання у виглядi векселя - документа, який дає право його власнику на зазначену у векселi суму в установлений термiн. Товарний кредит застосовується переважно як засiб розширення сфери ринку та збiльшення обсягу продажу продукцiї.
Оптимальною формою довгострокового кредиту є оренда - договiрне строкове платне володiння i користування майном. Орендодавець надає в розпорядження орендаря певне майно на обумовлений термiн за прийнятну для обох сторiн орендну плату.
Поширеним у свiтовiй практицi є лiзинг, коли орендодавець - лiзингова компанiя / лiзингодавець / купує об'єкти оренди / передусiм устаткування / у пiдприємств-виробникiв i передає їх у оренду на певних умовах. По закiнченнi термiну оренди її об'єкти / залежно вiд умов договору / або повертаються лiзингодвцю або орендуються нановий термiн чи викупаються орендарем.
Техніко-економічна характеристика
"ВАТ Коломийська друкарня ім. Шухевича"
Вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Iвано-Франкiвськiй областi вiд 28.04.1995 року вiдбулося перетворення державного пiдприємства "Коломийська друкарня iм. Шухевича" у вiдкрите акцiонерне товариство.
Управлiння друкарнею здiйснюється адмiнiстрацiєю на чолi з головою правлiння. Керiвництво виробничо-господарською дiяльнiстю проводиться вiддiлами технiчного та експлуатацiйного забезпечення i адмiнiстративно-господарською групою.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена шляхом трансформацiї бухгалтерських звiтiв, що складенi за 2000 рiк вiдповiдно до Наказу Міністерства фiнансiв України щодо складу та порядку заповнення рiчного звiту підприємства з дотриманням схвалених ДКЦПФР Методичних рекомендацiй з трансформацiї бухгалтерської звiтностi ВАТ та пiдприємств-емiтентiв облiгацiй у фінансову звiтнiсть. Бухгалтерський облiк органiзований i ведеться журнально-ордернiй формi вiдповiдно до Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України від 03.04.1994р. № 250 з наступними змiнами i доповненнями.
Господарськi операцiї

 
 

Цікаве

Загрузка...