WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

см):
Крозфл.= 100 * 10 *0,5 = 500,0 тис.арк. 60х90
Розрізка картону на аркуші 45 х 60 :
Крозр = 500,0 тис.арк. 60х90 ;
Програма на операції (висікання):
Кприл = 100;
Карк.прог. = 100 * 10 = 1000 арк.прог.
Розрахунок і пакування в пачки 500,0 примірників:
Кпак = (100 * 10 ) : 0,5 = 2000 пачок.
Таблиця
Розрахунок трудомісткості
Операція Обл. Одиниця продукції Кільксть обл.одиниць Норма часу на обл. Одиницю, хв Трудоміст
кість
1 2 3 4 5
1.Виготовлення
офсетних форм
1 форма 200 20,0 67,0
2.Розрізка рулонног
картону на аркуші 1,0 тис.
Арк. 60х90
500,0 16,0 133,0
2. Розрізка картону на
аркуші для
друкування 1 тис. Арк
60х 90
500,0 5,6 46,6
4.Друкування:
приладка,
друкування 1маш/
прил
1 тис.
а/прог 200
2000,0 40
27 133,0
900,0
5.Висікання
пакувальної тари:
- приладка
- висікання
1маш/пр.
1тис.
прим.
45х60
100
1000
60
42
100,0
700,0
6. Рахунок і пакування 1пачка(500 примірн.)
2000,0 2,5 83,0
Трудомісткість :
Т люд/год = 67 + 133,0 + 46,6 + 1033 * 2 + 800 + 83,0 = = 3195,6 л/год
Таблиця
Розрахунок витрат на оплату праці
при виготовленні пакувальної продукції
Назва операції
Трудомісткість маш/год Тарифна ставка бригади,грн Основна
зарплата Додаткова,
Доплати
Премії (70% ) Всього зарп
лата,
Відраху
вання на зарплату (37,5%)
1 2 3 4 5 6 7
1.Виготов
лення офсетних форм 67,0 0,95 64,0 44,8 108,8 40,41
2.Розфлатування картону 133,0 0,95 126,0 88,2 214,2 80,32
3. Розрізка картону на аркуші 46,6 0,95 44,0 30,8 74,8 28,05
4. Приладка і друкування 1033,0 1,95 2014,0 1409,8 3423,4 1283,8
5. Приладка штампів і висікання 800,0 0,95 760,0 532,0 1292,0 484,5
6. Рахунок і пакування продукції 83,0 0,68 56,4 39,4 95,8 35,92
Разом 3064,0 2145,0 5210,0 1953,0
Таблиця
Витрати на матеріали
Вид матеріалу Обл.один. продукції К-сть обл.одиниць Обл.один.
матеріалу К-сть
обл.
Одиниць Ціна за обл.одини
цю Витрати на матеріали, грн
1 2 3 4 5 6 7
1.Форми офсетні
монометалеві 1 форма 45х60 200 1пласти
на 45х60 1 3,24 648,0
3. Штампи
висікальні 1 штамп 45х60 100 1 штамп 1 10,0 1000,0
3. Фарба офсетна 1000 ф-відб.
45х60 2000,0 кг 0,042 45,0 378,0
4. Додаток до фарб 1000 ф
відб.45х60 2000,0 кг 0,0021 15,0 63,0
5. Марля медична 1000 ф
відб. 45х60 2000,0 м 0,04
6. Пластини
гумотканні офсетні 1 маш/міс 10 шт 0,1 37,0 370
7. Чохли
запасні 1 маш-сек./міс 10 шт 0,08 50,0 40,0
8. Сукно
шинельне 1000 ф
відб.45х60 2000,0 м 0,001 26,0 52,0
9. Тканина
бавовн.офсетна 1000 ф
відб.45х60 2000,0 м 0,01 4,0 80,0
Всього 6033,0
10.Неврахо
вані матеріали (10%)
600
Разом 6633,0
Витрати на картон визначаються з урахуванням друкування 50% продукції на матеріалі друкарні.
Вкат = 1000,0 * (0,45 * 0,60) * 300 * (1 + 0,05 ) * 0,5 = 40702,0 кг (300 г/м2)
Ціна за 1 кг картону - 3,0 грн.
Вартість картону для 25% продукції:
Вкат = 40702,0 * 3,0 = 122106,0 грн.
Таблиця
Витрати на електроенергію
для технологічних потреб
Марка
обладнання Фонд
Часу
Роботи
ел/дви
гуна,год Потужність
струмо
приймачів Коефіцієнт
Витрат
на електро
енерію Ціна
1-го Квт-год
ел
енергії Витрати
на
електроенергію, грн.
1. 2ЛР-120 133 5,8 0,73 0,18 190,2
2. БР - 82 46,6 2,3 0,81 0,18 23,8
3.Domi
nant - 725 1033.0 2.5 0.81 0.18 573.4
4. ПЛ- А3 800,0 4,2 0,73 0,18 828,5
Разом 1615,9
Інші
невраховані
витрати
(15%)
81,0
Всього 1696,9
Таблиця
Собівартість пакувальної продукції
Назва витрат
1. Матеріальні витрати
в т.ч. електроенергія
нафтохім.пром.
паперово-целюлозн.
0,75
1,5
1,95
0,95
5,1
120,45
4,2 126,5
2. Амортизація основних фондів - -
3. Витрати на оплату праці 2,45 2,75
4. Відрахування на соціальні заходи 0,65 1,25
5. Інші витрати (46 % до ФОП) 0,2 0,2
Всього 7,5 130,7
Вартість в гуртови цінах (без ПДВ) - 186,5 тис. грн. Обсяг продукції - 1000 аркушевідбитків пакуальної чотирьохфарбової продукції формату А2.
Цо1= 7,5 * 1,32 = 9,9
Цо2= 130,7 * 1,32 = 172,5
Література.
1. Закон України "Про підприємство в Україні" // Галицькі контракти, березень 1998 р.
2. Ведень кий П.Е., Ландина Г.М., Машталер Р.М. Повышение качества
организации промышленного производства - Львів: Світ, 1990 р.
3. Балабанов И.Т Анализ и планированиє финансово-хозяйствинного субьекта - М. Финансы и статистика.
4. Бланк І.О. Стоянова Є.С. Бикова Є.В. Фінансовий менеджмент розділ 3 М.: "Перспектива " 1998.
5.Бандурна О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Птрева К.Я. Фінансова
діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 1998 р.
5. Бойчук М.І. Харів П.С. Хопчан М.І.
Піча Ю.В. Економіка підприємства .Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІІ ступенів акредитації. К.: "Каравелла", 2001 рік
6. Бородина О. Й. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995 р.
4. Бойчик М.І., Харів П.С., Хопчан М.І., Економіка підприємств. Навч.
Посібник. - Львів: Сполом, 1998 р.
5. Галкин Ю.И. Организация и подготовка производства. -М.: Книга,
1988р.
6. Белобжецкий Й. А. Себестоимость, цены, финансы // Финансы, 1991,
№ 1.
7. Горемьїкин В. А.БогомоловА.Ю Планирование
предпринимательской деятельность предприятия. Методическое
пособие. -М.: ИНФРА-М, 1997 р.
8. Экономика предприятия, Учебник / под ред. Волкова О. Й./ - М.:
ИНФРА-М, 1997 р.
10. Економіка підприємства. Підручник (за редакцією Покропивного
С.Ф.) - К.: Хвиля - Прес, 1995 р.
11 .Иванов Н.И., Левина Е. В. и др. Производственный потенциал: обновление, использование. - К.: Наукова думка, 1989 р.
12. Жидецький В.Ц., Джигарей В.С., Мельников О. В. Основи
охорони праці. - Львів: Афіша, 1999 р.
13. Житна І. В., Нефеба АИ, Економічний аналіз господарської
діяльності підприємств. Навч. Посібник. - К.: Вища школа, 1992 р.
14. Зайцев Н.Л. "Экономика промышленного предприятия. Учебник.
2-ое издание. -М.: ИНФРА-М, 1998 р.
15. Зельдович Б.,Сафонова В.Организация, планирование
полиграфического производства. Управление предприятием. - М.:
Книга, 1990р.
16. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. -
Тернопіль: Економічна думка, 1999 р.
17. Ковалев В.В. Управление финансами. Учебное пособие. - М.:
ФПК-ПРЕСС, 1998р.
18. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. Підручник. -
К.: Либідь, 1995р.
19. Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві.
Навчальний посібник. - К.: ЇЗМН, 1996 р.
20. Охрана труда в полиграфии. Нормативные материалы. - М.:
Книга, 1985 г.
21. Петрович І.М., Будіщева І.О., Устінова 1.1. Економіка
виробничого підприємництва. Навчальний

 
 

Цікаве

Загрузка...