WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

) Рент
Бель
ність, %
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Бланки 1 прим.,
ф А 2 178495 26,8 37,7 +37,7
2. Газети 1 прим.,
ф А 2 6165718 431,2 389,6 - 9,6
3.Книжки 1 відб.,ф
А 2 942312 195,4 228,7 + 17,0
4.Кольорова
продукція 1 прим.,
ф А 2 684080 254,1 323,5 - 27,3
5. Інша 1 прим.,
ф А 2 316046 33,0 22,7 - 45,4
Таблиця
Рентабельність товарної продукції за видами 2001 рік.
Види
продукції Одиниця вимір виміру за СПО
СПОВ Фактично вировироблено,
шт.
Сума по
Фактичній
собівартості Сума
Відпускн
цінах
Сума у
Відпуск
них
цінах
безПДВ Рента
Бель
Ність
продукції
в %
Бланки 1прим.,
фА2 921648 22107 55135 4594 107,6
Газети 1 прим.,
фА2 10400460 713077 863438 719532 0,9
Книжки 1 відб. Ф А2 1138023 283107 271460 22621 - 20,1
Кольоро
ва продукція
1 прим. Ф А А" А 2 827023 181062 311436 259530 + 43,3
Інша
продукція 1 прим.,
фА 2 290981 31910 26103 21753 - 31,8
Всього 13578136 1231264,9 1527575 1272979 3,4
Таблиця
Рентабельність продукції за 2000 - 2001 рр.
№ п/п Показники 2000 р. 2001 р. Абсолютне відхилення
1. Балансовий прибуток (прибуток від операційної діяльності) 79,2 43,7 - 35,5
2. Середньорічна величина виробничих фондів (тис. грн.) 1010,00 1143,30 + 133,3
3. Обсяг реалізації продукції
(тис. грн.) 1069,50 1289,80 + 220,3
4. Рентабельність ОВФ 7,8 3,8 - 4,0
5. Реалізація на 1 грн. виробничих фондів (грн.) 1,06 1,13 + 0,07
6. Рентабельність реалізації (продажу),% 7,4 3,4 - 4,0
7. Валовий прибуток від реалізації товарної продукції 378,9 390,3 + 11,4
8. Витрати на реалізовану продукцію (тис.грн.) 679,4 899,5 + 220,1
9. Рентабельність реалізації (про-дажу) за валовим прибутком, % 37,9 30,26 - 7,6
10. Валові витрати на 1 грн. реалізованої продукції (грн.) 0,635 0,697 + 0,062
Iз вище приведеної таблицi можна спостерiгати, що виручка вiд реалізації у порiвняннi з минулим роком зросла на 20.6 %, що в грошовому виразi склала 220.3 тис.грн., одночасно зросли реалiзацiйнi витрати на 32.4.(220,1 тис.грн.)
Прибуток від реалізації у 2001 році збільшився у порівнянні з 2000 роком на 15,2 тис. грн. Це зумовлено випереджуючим ростом реалізованої продукції (132,4 %) ніж ріст виручки від реалізації (120,8 %) . Це пояснюється ростом витрат на сировину та матеріали.
Таблиця
Розрахунок впливу факторів на прибуток
від реалізації газетної продукції.
№ п/п Показники 2000 рік 2001 рік Абсолютне
відхилення(+,-) Відносне
відхилення(%)
1. Реалізація продукції
а) тис. грн.
б) штук
616,0
6160
782,3
6519
+ 166,3
+ 359
127,0
105,8
2. Ціна за одиницю продукції (грн..) 0,10 0,12 + 0,02 120,0
3. Собівартість одиниці продукції (грн) 0,07 0,08 + 0,01 114,2
4. Прибуток за оди-ницю продукції (грн.) 0,03 0,04 + 0,01 113,3
5. Прибуток від реалізації всієї товарної продукції (тис. грн.) 184,8 260,8 + 76,0 141,1
Розрахунок впливу факторів на прибуток від реалізації газет, показує, що в порівнянні з 2000 роком найбільше зросла собівартість продукції (42,9 %) за рахунок збільшення витрат на матеріали, утримання та експлуатацію обладнання.
Збільшивши обсяг вкладеного капіталу (власного і позикового) підприємство неефективно використовувало його, внаслідок чого балансовий прибуток зменшився майже на половину. У 2001 році ВАТ "Коломийська друкарня ім. Шухевича" закупила нове обладнання , яке не було введене в дію. Внаслідок цього має місце зниження рентабельності власного капіталу на 64,1%. Показники спаду рівня рентабельності , розраховані за "чистим" прибутком, дещо нижчі через зменшення частки прибутку, внесеного до державного бюджету.
Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції починається з розрахунку впливу основних факторів, за даними фінансового звіту (форма 2). При цьому дається оцінка виконання прибутку вцілому і по окремих його видах, вивчається динаміка відповідних сум і зміни порівняно з минулим періодом.
Абсолютний ріст прибутку від реалізації склав 1770,9 грн. Відносний показник прибутку від реалізації газет показує, що прибуток від реалізації у порівнянні з 2000 роком зріс лише на 5,8%. Прибуток на одиницю продукції в 2001 році не збільшився, а навпаки зменшився.
Проаналізувавши дані таблиці видно що ріст прибутку від реалізації пройшов за рахунок обсягу реалізації продукції.
Розрахунок впливу факторів на величину прибутку від реалізації товарної продукції.
1. Вплив обсягу реалізаціїпродукції в натуральному виразі
359 * 0,04 = + 14,36 тис. грн.
2. Вплив зміни собівартості продукції
- (0,01) * 6519 = - 65,19 тис. грн.
3. Вплив зміни цін
0,02 * 6519 = 130,4 тис. грн.
Разом: 14,36 + (- 65,19) + 130,4 = +76,0 тис. грн.
Через зміну собівартості у бік збільшення (збільшення витрат на сировину і матеріали, утримання та експлуатацію обладнання), негативно вплинули на прибуток, однак збільшення прибутку на одиницю продукції внаслідок збільшення ціни (0,12 грн. замість 0,1 грн. у 2000 році) та збільшення випуску продукції в натуральному виразі зумовило збільшення прибутку на суму 76,0 тис.грн.
Якщо сума від прибутку показує абсолютний ефект від діяльності, то рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тобто відносний ступінь прибутковості.
Розрахунок економічної ефективності
від освоєння випуску пакувальної продукції
У Коломийській друкарні ім.Шухевича є виробничі можливості для освоєння і випуску пакувальної тари для підприємств харчової промисловості місцевого регіону . Для друкування цієї продукції у 2-4 фарби буде використовуватись 2-фарбова офсетна машина Dominant-725 на якій в даний час друкується різна друкована продукція з коефіцієнтом використання виробничої потужності на рівні 7%. Висікання пакувальної тари буде здійснюватись на модернізованій для такого призначення плоскодрукарській машині ПС - А3. Модернізація цих машин для здійснення висікання не є складна і непотребує значних капіталовкладень.
Характеристика продукції
Тиражність продукції для друкування - 10000 примірників;
Коефіцієнт фарбовості Кф - 2;
Назв - 100;
Формат для друкуванння - 45 х 60;
Картон - 300гр/м2
Розрахунок собівартості проводиться за статтями витрат :
Матеріали
Електроенергія та на технологічні потреби;
1. Заробітна плата (основна і додаткова);
2. Відрахування на заробітну плату (37,5 %)
3. Інші витрати.
Трудомісткість визначається за такими операціями:
- виговлення офсетних форм;
- розфлатування рулонного картону (на аркуші 60х90)
- розрізка картону на аркуші для друкування (на формат 45х60см);
друкування ;
висікання;
рахунок і пакування.
Розрахунок виробничої програми в натуральному виразі
Кількість офсетних форм :
Кформ = 100 * 2 = 200 форм 45х60 см;
Кількість штампів для висікання :
Кшт = 100;
Приладки і друкування :
Кмаш/прил = (100 * 2 ) : 1 = 200 маш/прил
Карк/прог = (100*2) : 1 * 10 = 2000 тис.арк. прог. Ф А2
Розфлатування рулонного картону (ширина рулону 90

 
 

Цікаве

Загрузка...