WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

випуску газетної i кольорової продукцiї. Частка цих видiв у структурi товарної продукцiї найбiльша i становить у 2000 роцi 39,0 % i 32,4% , а у 2001 роцi 56,7% i 20,2 вiдповiдно. Провiдне мiсце зберiгається за видами продукцiї впродовж обох дослiджуваних рокiв. Однак у 2001 роцi вiдбулися структурнi зрушення в сторону збльшення частки газетної продукції на 17,7 пунктiв i зменшення частки кольорової продукцiї на 12,2 пункти та книжкової на 5,1 %. Частка бланкової та iншої друкованої залишилася без суттєвих змiн.
Структура випуску продукцiї в натуральному виразi не вiдповiдає структурi товарної продукцiї. Це є наслідком рiзницi в цiнах за облiкову одиницю продукцiї, що пояснюється рiзною фарбовiстю, складнiстю технологiчних процесiв, матерiаломiсткiстю та кон'юнктурою ринку.
Дальший аналiз проводиться з метою вияву впливу середнiх гуртових цін на випуск товарної продукції.
Таблиця.
Аналіз впливу зміни середніх гуртових цін на
випуск товарної продукції
Види продукції Облікова одиниця продукції Випуск продукції Ціна за облікову одиницю продукції (грн.) (без ПДВ) Зміна ціни за облікову одиницю + , -
В натуральному виразі по роках в грошовому виразі (тис.грн.)
2000 2001 2000 2001 2000 2001
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Бланкова Тис.арк..відб
ф А 2 178,5 460,4 37,7 45,53 211,2 98,9
112,3
2. Газетна Тис.прим.ф
А 2 ,4 полоси 1541,4 2600,1 389,6 719,53 252,7 276,7 +24,0
3.Книжкова Тис. 2-стор.
арк.від., ф А1 471,1 564,7 228,7 225,5 485,5 399,3 - 86,1
4.Кольорова Тис.арк.відб.,
ф А 1 342,0 412,7 323,5 256,7 945,9 622,0
-
323,9
5Інша
друкована
продукція Тис.арк.відб.,
ф А 1 158,0 147,2 20,7 21,64 131,0 147,0 +16,0
Всього 999,5 1268,9
Як показують розрахунки, збiльшення середньої гуртової цiни вiдбулося по газетнiй продукції ( + 24.0 грн. / 1000 газет А2- 4полоси, що складає 9,5%) та по iншiй друкованiй продукції (+16.0 грн./1000 арк. вiдб. Ф А1, що складає 12,2%).
З усiх iнших видiв продукцї змiншились. Так, по бланковiй продукції зменшення цiни складає 112,3 грн/ 1 тис. арк.-вiдб. ФА1 або 53.2%, по книжковiй - 86.1 грн./ 1 тис. арк.-вiдб. ФА1 або 17.7%, по кольоровiй продукцiї - 323.9/1 тис.арк.-вiдб. ФА1 або 34.2%.
Така змiна цiн справила вплив на обсяг продуцiї в грошовому виразi.
Вплив змiни цiн складає:
Бланкова продукцiя - - 112.3 * 460.4 = - 51702.9 грн.
Газетна продукцiя - + 24.0 * 2600.1 = + 62402.4 грн.
Книжкова продукцiя- - 86.1 * 564.4 = - 48569.0 грн.
Кольорова продукцiя- - 323.9 * 412.7 = 133673.5 грн.
Iнша друкована - + 16.0 * 147.2 = + 2355.2 грн.
ВСЬОГО - 169187.8 грн., або - 169.2 тис. грн.
У 2001 роцi порiвняно з 2000 роком вiдбулося збiльшення випуску товарної продукцiї на 269.4 тис. грн. Це сталося за рахунок збiльшення обсягiв в натуральному виразi, оскiльки змiна цiн згiдно з проведеними розрахунками негативно вплинула на випуск товарної продукцiї, зменшивши його на 169.2 тис. грн.
3.3. Аналiз фiнансових результатiв.
У ринковiй економiцi фiнансовi ресурси вкладаються у будь-якi види діяльності виключно за критерiєм максиму прибутку. Прибуток - це фiнансовий результат для здійснення нових вкладень i одержання нових прибуткiв. Прибуток є основним господарським показником роботи пiдприємства.
Основним показником рентабельностi капiталу пiдприємства є вiдношення балансового прибутку до всього авансованого капiталу - рентабельнiсть дiяльностi пiдприємства:
Rg = П / К * 100%
Rg 2000 = ( 79.2 / 250.4) * 100% = 31.6 %
Rg 2001 = (43.7 / 704.3 ) * 100% = 6.2 %
Даний показник визначає, який прибуток одержує пiдприємство на кожну грошову одиницю вкладеного капiталу, тобто характеризує ефективнiсть використання наявних ресурсiв пiдприємства.
Зробивши вищенаведенi розрахунки, видно, що в порiвняннi з 2000 роком значно зменшилася частка прибутку на одиницю вкладеного капiталу.
Для бiльш детального аналiзу використовують такi ресурснi показники рентабельностi діяльності пiдприємства:
Rg? = ( ЧП / К) * 100%
Rg? 2000 = ( 45.3 / 250.4 ) * 100% = 18.1 %
Rg? 2001 = ( 30.6 / 704.3 ) * 100 % = 4.3 %
Rвк = ( П / ВК ) * 100 %
Rвк 2000 = (79.2 / 107.6 ) * 100 % = 73.6 %
Rвк 2001 = ( 43.7 / 460.5 ) * 100 % = 9.5 %
R?вк = ( ЧП / ВК ) * 100 %
R?вк 2000 = ( 45.3 / 107.6 ) * 100 % = 42.1 %
R?вк 2001 = ( 30.6/ 460.5 ) * 100 % = 6.6 %
Iнший економiчний змiст має показник рентабельностi товарної продукцiї:
Rn = Пр / С
Rn 2000 = ( 405.5 / 974.0 ) * 100 % = 41.6 %
Rn 2001 = ( 390.5 / 1246.1 ) * 100 % = 31.3 %
На вiдмiну вiд ресурсних показникiв рентабельностi, рентабельнiсть продукції характеризує прибутковiсть поточних витрат.
На ВАТ " Коломийська друкарня iм. Шухевича прибутковiсть поточних витрат зменшилася, у порiвняннi з 2000 роком на 29 % (( 0.43 / 0.61 )* 100 %)
У фiнансово-економiчному аналiзi досить широкого застосування набув показник рентабельностi продажiв:
Rпр = ( Пр / Р ) * 100 %
Rпр 2000 = ( 405.5 / 1069.5 ) * 100 % = 37.9 %
Rпр 2001 = ( 390.3 / 1289.8 ) * 100 % = 30.3 %
Вiн показує, скiльки прибутку припадає на одну гривню реалiзованої продукції.
На ВАТ " Коломийська друкарня iм. Шухевича" прибуток на одну гривню реалізованої продукцiї зменшився порiвняно з 2000 роком на 7.4 пункти.
Нижче приводиться таблиця, яка характеризує показники рентабельностi
ВАТ " Коломийська друкарня iм. Шухевича" за 2000 - 2001 роки.
Таблиця.
Показники рентабельності
Показник Позначення 2000 рік 2001 рік Темп зростання
1 2 3 4 5
1. Звітні показники, тис.грн.,
1.1.Середньорічний
залишок капіталу
всього (тис.грн.) К 250,4 704,3 281,9
У т.ч.Власний капітал ВК 107,6 460,5 428,0
1.2. Балансовий
прибуток П 79,2 43,7 55,2
У т.ч."чистий
прибуток" ЧП 45,3 30,7 67,5
1.3. Прибуток від
реалізації продукції
(тис.грн.) Пр 405,5 390,3 96,3
1.4. Собівартість
реалізованої продукції
(тис.грн.) С 1024,2 1246,1 121,7
1.5. Виручка від
реалізації (без ПДВ,
акцизного збору)
(тис.грн.) Р 1069,5 1289,8 120,6
2. Розрахункові показники , %
2.1. Рентабельність
діяльності, % Rg 31,6 6,2 25,4
2.2.Рентабельність
діяльності з ураху
ванням "чистого
прибутку", % R?g 18,1 4,3 - 13,8
2.3.Рентабельність
власного капіталу,% Rвк 73,6 9,5 - 64,1
2.4.Рентабельність
власного капіталу за
"чистим" прибутком, % R?вк 42,1 6,6 - 35,5
2.5.Рентабельність
продукції Rn 41,6 31,3 - 10,3
2.6.Рентабельність
продажів Rnp 37,9 30,3 - 7,6
Показники таблицi свiдчать про спад рентабельностi дiяльностi діяльності ВАТ " Коломийська друкарня iм. Шухевича" у 2001 роцi проти 2000 року за всiма параметрами. Загальна рентабельнiсть дiяльностi підприємства ( показник Rg ) становить 6,2 %, що на 25,4 пункти нижче рiвня попереднього року.
Таблиця.
Рентабельність окремих видів продукції за 2000 рік
Вид продукції Одиниця
виміру за СПОВ Фактично
вироблено, шт.. Сума по фактичній собівартості Сума у
Відпускних
цінах ( без ПДВ

 
 

Цікаве

Загрузка...