WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Ринки робочої сили - Реферат

Ринки робочої сили - Реферат

окремих чинників і визначенням орієнтирів зміни окремих джерел формування попиту і пропозиції робочої сили.
ІІІ стадія - прогнозування обсягів пропозиції робочої сили, попиту на неї, визначення кількості незайнятих і рівня безробіття.
Прогнозування показників попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці базується передусім на економіко-статистичному аналізі існуючих тенденцій розвитку ринку праці та врахуванні прогнозних макроекономічних показників:
o валового внутрішнього продукту;
o трудових ресурсів;
o загального обсягу інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування;
oосновних фондів та їх структури за формами власності. Прогнозування попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці здійснюється в межах окремих джерел їх формування.
Пропозиція робочої сили визначається за сукупністю таких показників:
o зареєстровані громадяни, не зайняті трудовою діяльністю на початок року;
o вивільнені з галузей народного господарства;
o випускники навчальних закладів;
o раніше зайняті в домашньому господарстві;
o інші категорії незайнятого населення. Попит на робочу силу розраховується як сума:
o потреб в працівниках для заміщення вільних робочих місць, вакантних посад;
o потреб в працівниках для комплектування новостворених робочих місць.
При прогнозуванні джерел формування ринку робочої сили значна увага приділяється показнику вивільнення робочої сили із галузей економіки за умов прискорення процесу реформування економіки, який може значною мірою перевищити темпи розвитку сфери прикладання праці.
Вивільнення працівників із галузей економіки здійснюється під впливом комплексу чинників, характерних для конкретного етапу розвитку на даному етапі вивільнення робочої сили, і обумовлених в основному структурними зрушеннями в економіці за рахунок:
o ліквідації підприємств, установ;
o реорганізації;
o перепрофілювання;
o скорочення чисельності персоналу;
o вивільнення за власним бажанням;
o вивільнення за порушення трудової дисципліни.
При прогнозуванні пропозиції робочої сили головним є визначення очікуваної кількості незайнятих трудовою діяльністю громадян, які мають звернутися до біржі праці (звертаються не всі незайняті).
Враховуючи особливості періоду реформувань і започаткування економічного зростання в прогнозному періоді, можна передбачати підвищення частки незайнятих.
Структура пропозиції робочої сили прогнозується з урахуванням тенденції розвитку її окремих джерел і чинників, що діятимуть у прогнозному періоді.
Дещо складнішим є прогнозування попиту на робочу силу, що узагальнює потребу у працівниках для заміщення вільних робочих місць, вакантних посад і новостворених робочих місць. Ця потреба визначається з урахуванням чинників ринкових перетворень, структурної перебудови, приватизації, реструктуризації, що пов'язані з такими макроекономічними показниками, як ВВП, загальний обсяг інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, стан та структура основних фондів за формами власності.
У розрахунковому балансі ринку праці попит на робочу силу відображається як показник працевлаштування, що уособлює задоволений попит. Цей показник враховує як потребу в працівниках для заміщення вільних і новостворених робочих місць, так і інші напрями працевлаштування. Оскільки не всім, хто звертається до служби зайнятості, надається допомога з працевлаштування, певна частка незайнятих громадян знімається з обліку. Ця кількість осіб визначається з урахуванням тенденцій зміни їх співвідношення з пропозицією робочої сили. У перспективі питома вага цієї категорії громадян знижуватиметься.
Рівень безробіття визначається як відношення чисельності безробітних на кінець періоду до чисельності працездатного населення у працездатному віці.
Інформаційне забезпечення розрахунків ринку праці здійснюється за допомогою даних статистичної звітності: форм 1-ПН, 2-ПН (працевлаштування) "Звіт про працевлаштування і зайнятість населення, що звернулося до служби зайнятості". Перелік основних вхідних та розрахункових показників, необхідних для складання балансу ринку праці, наведено в табл. 2 та 3 (с. 56), алгоритми розрахунку показників балансу ринку праці викладено в табл. 4 (с. 57), зразки форми балансу ринку праці наведені в табл. 5 (с. 58).
Баланс ринку праці
Показники Базовий рік Плановий рік Прогнозний
рік
Згідно з програмою Очікуване
Пропозиція робочої сили, всього
Кількість незайнятих осіб, для яких вирішується питання працевлаштування, на початок року
Надійде до ринку праці протягом року, всього
у т ч
o вивільнені з галузей економіки
o звільнені з причин плинності кадрів
o випускники навчальних закладів
o Інші категорії незайнятого працездатного населення
Попит на робочу силу
Знімаються з обліку для самостійного вирішення участі у трудовій діяльності та з Інших причин
Кількість незайнятих осіб, для яких вирішується питання працевлаштування, на кінець року у т.ч.
безробітні
Рівень зареєстрованого безробіття (у відсотках до працездатного населення у працездатному віці)
Список використаної літератури:
1. Економіка праці. Посібник. -Львів, 1999.
2. Журавлев ? В , Карташов С А , Маусов Н К, Одегов Ю Г Персонал, словарь понятий и определений. - М.. Экзамен, 1999.
3. Завелъский М Г Экономика и социология труда. Курс лекций. - М., 1998.
4. Завиновская Г Т Организация заработной платы в промышленности. - К..Выщашк., 1985.
5. Завтовсъка Г Т Економіка праці. - К.. Вища шк., 2000.
6. Захожай В Б, Калина А В Статистика труда и занятости.- К.. МАУП, 2000.
7. Заяцъ Т А Регіональне відтворення робочої сили (методологія І практика регулювання). Автореф. дис. к. е. н. - К., 1997.
8. Казановський А В, Колот А М Соціальне партнерство на ринку праці. - Краматорськ. Нац. центр продуктивності, 1995.
9. Калина А В Организация и оплата труда в условиях рынка. - К.. МАУП, 2001.
10. Калина А В Справочное пособие по вопросам организации и оплаты труда (для студентов бакалаврата, магистратуры). - К.. МАУП, 2000.
11. Киреев В И Международная экономика. - М.. ИНФРА-М, 2000.
12. Колот А М Оплата праці на підприємстві, організація та вдосконалення.-К.. Праця, 1997.
13. Костішина Т А Оплата праці на підприємствах торгівлі різних форм власності. Автореф. дис. к. е. н. - К., 1998.
14. Кощеев А А , Крищук Т А , Украинец С Я Рынок и социальная защита населения. - К.. УкрНИИТИ, 1991.
15. Лебедев О Т, Канъковская А Р, Филиппова Т Ю Основы экономики. -СПб.. ИД "МиМ", 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...