WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оплата праці (пошукова робота) - Реферат

Оплата праці (пошукова робота) - Реферат

встановлена на рівні нижчому, ніж визначено галузевою угодою, що практично паралізує договірне регулювання оплати праці на відповідному рівні.
Однак з подальшим розвитком країни постає завдання - сформувати високоефективну систему оплати праці на основі вдосконалення організаційно-економічного механізму.
Формування високоефективної системи оплати праці для підприємств різних галузейекономіки має базуватися на ефективному організаційно-економічному механізмі оплати праці. Виходячи з теоретико-методологічного дослідження, що нові форми власності вимагають пошуку нових підходів до формування матеріальної зацікавленості працівників, необхідно розробити та побудувати такий організаційно-економічний механізм удосконалення оплати праці,
який би відображав взаємозв'язки рівня оплати праці з результатами діяльності підприємства, трудового внеску в них конкретного працівника з урахуванням державної політики регулювання і розподілу матеріальних благ.
7 серпня 1999 p. Президент України підписав Указ "Про Основні напрями політики щодо грошових доходів населення України" № 969/99 [8], де визначено головні напрями формування політики у сфері оплати праці. Так, в Указі зазначалося, що існуючий на той час рівень номінальної заробітної плати і купівельна спроможність перетворилися в один з головних чинників, які стримували розвиток виробництва, відтворення робочої сили, технологічне оновлення виробництва, розв'язання низки інших соціально-економічних проблем. Наявність зазначених недоліків свідчило про нагальну потребу реформування системи оплати праці.
Досвід постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи, зокрема Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії, Хорватії та інших, свідчить про те, що реальні зрушення в економіці цих країн розпочалися лише тоді, коли середня заробітна плата підвищилася до рівня, еквівалентного 300 доларам США і вище в розрахунку на місяць. З огляду на це провідною складовою подальшого реформування системи оплати праці має стати зростання реальної заробітної плати як складової реформування всього механізму господарювання.
Державна політика у сфері оплати праці спрямована на здійснення таких кроків:
o удосконалення законодавства про оплату праці, вжиття заходів для посилення контролю за додержанням законодавства про оплату праці, своєчасної виплати заробітної плати;
o реформування системи оплати праці, спрямованого на істотне підвищення заробітної плати та докорінну зміну структури витрат виробництва;
o підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади з реалізації законодавче визначених повноважень щодо встановлення умов і розмірів оплати праці;
o зміни системи оподаткування доходів громадян через підвищення рівня неоподаткованого мінімуму доходів громадян та забезпечення його державного регулювання;
o підвищення вартості (ціни) робочої сили на основі збільшення у виробничих витратах питомої ваги витрат на оплату праці;
o реструктуризації собівартості продукції на основі виключення матеріальних та фінансових витрат невиробничого характеру;
o підвищення розміру мінімальної заробітної плати, відновлення ролі мінімальної заробітної плати як державної соціальної гарантії;
o посиленння залежності оплати праці від кінцевих результатів виробництва, професійного та кваліфікаційного рівня працюючих;
o удосконалення механізму договірного регулювання соціально-трудових відносин шляхом поліпшення і конкретизації змісту угод і договорів, що укладаються на державному, галузевому, регіональному і виробничому рівнях;
o удосконалення процедури укладання угод і колективних договорів і контролю за їх виконанням з метою посилення соціальних гарантій працівників;
o розроблення механізмів поширення дії галузевих і регіональних угод на підприємствах усіх форм власності й господарювання;
o зменшення необгрунтованої надмірної міжгалузевої диференціації в оплаті праці, істотне підвищення заробітної плати в галузях, що забезпечують науково-технічний прогрес на основі економічного та фінансового оздоровлення підприємств цих галузей;
o удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, розроблення механізму регулювання міжгалузевих, міжпрофе-сійних (міжпосадових) співвідношень заробітної плати працівників бюджетної сфери на єдиній основі;
o забезпечення підтримки купівельної спроможності населення через індексацію його грошових доходів;
o реалізації комплексу правових, організаційно-економічних заходів, спрямованих на легалізацію тіньових доходів.
З метою визначення напрямів і механізмів підвищення рівня заробітної плати та відновлення її основних функцій Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1375/2000 схвалено Концепцію подальшого реформування оплати праці в Україні.
У семи розділах цього документа подані аналіз тенденцій в оплаті праці та причин її низького рівня, основні завдання подальшого реформування системи оплати праці, концептуальні засади підвищення рівня номінальної та реальної заробітної плати, шляхи державного регулювання оплати праці.
Список використаної літератури:
1. Рощин С Ю , Розумова Т О Экономика труда. - М.. Инфра-М, 2000.
2. Скочиляс С ? Аналіз продуктивності праці в будівництві та резерви ? підвищення в умовах ринкових відносин. Автореф. дис. к. е. н. - Тернопіль, 1998.
3. Смирницкий Е К Экономические показатели промышленности. Справочник. - ?.. Экономика, 1974.
4. Соломенко ? ? Система вдосконалення організації праці управлінського персоналу підприємств. Автореф. дис. к. е. н. - Кіровоград, 1997.
5. Социальная политика и рынок труда, вопросы теории и практики (учеб.-метод. разработки) / Науч. ред. и сост. Н. А. Волгин, А. И. Щербаков. - М.. РАГС, 1996.
6. Социальные технологии. Толковый словарь. - Москва-Белгород. Луч, Центр социальных технологий, 1995.
7. Стан ринку праці України за січень-вересень 2002 p. // Праця І зарплата. - 2002. - жовт. - № 34.
8. Статистика Підручник / С. С. Герасименко та ш. - К.. КНЕУ, 1998.
9. Травин В В , Дятлов В А Менеджмент персонала предприятия. - ?.. Дело, 2000.
10. Уманский А М, Сумцов В Г Международные трудовые нормы и рекомендации. - Луганск. ВУГУ, 1999.
11. Хомич О І Відтворення трудового потенціалу села І зайнятість (регіональний аспект дослідження). - Львів, 1997.
12. Черенка Л М Проблеми бідності в Україні, методи визначення та напрями подолання. Автореф. дис. к. е. н. - К., 2000.
13. Щекин Г В Теория кадровой политики. - К.. МАУП, 1997.
14. Щокт Г В Національне питання відродження // Персонал. - 2001. - №2.
15. Экономика и социология труда / Под. ред. Б. Ю. Сербиновского и В. А. Чуланова. - Ростов н/Д. Феникс, 1999.
16. Яковлев ? , Федорова М Формирование и порядок определения цены рабочей силы // Проблемы труда. - М., 1995. - № 12.

 
 

Цікаве

Загрузка...