WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Населення і трудові ресурси України (пошукова робота) - Реферат

Населення і трудові ресурси України (пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота
Населення і трудові ресурси України
Навчальна дисципліна "Економіка праці" є однією з основних, що формують майбутнього фахівця - бакалавра та спеціаліста в галузі економіки.
Метою та завданням дисципліни є сприяння глибокому вивченню теоретично-методологічних і соціально-економічних питань у сфері трудових відносин в суспільстві. Основні завдання курсу визначені змістом навчальної програми, розробленої автором на основі типової програми "Економіка праці" (КНЕУ, 2001).
Предметом дисципліни є теоретичні та практичні проблеми ефективного використання робочої сили.
Ця дисципліна не стоїть осторонь від інших, а навпаки - взаємопов'язана з ними. В основу курсу покладено економічну теорію, яка дозволяє зрозуміти процеси та явища, що відбуваються на різних етапах розвитку суспільства, відбиваючи їх крізь призму людських відносин та впливу на людські ресурси - основний чинник виробництва.
"Економіка праці" пов'язана із економікою підприємств, оскільки розглядає питання управління персоналом, його організації, мотивації, нормування й оплати праці у контексті основних техніко-економічних показників діяльності суб'єктів ринку. Вона також використовує основні положення, підходи і прийоми економічної статистики. Питання, пов'язані з проблемами в галузі трудових ресурсів, соціальної політики і соціального партнерства, тісно переплітаються з програмними питаннями дисциплін "Державне регулювання економіки", "Соціальна політика" та "Трудове право". Питання динаміки населення і трудових ресурсів ґрунтуються на положеннях дисципліни "Демографія". Торкаючись питання регулювання попиту та пропозиції на робочу силу, "Економіка праці" запозичає теоретичні основи з дисциплін "Ринок праці" і "Міжнародний ринок праці". Аналогічно перетинається "Економіка праці" з дисципліною "Менеджмент продуктивності", у якій докладно розглядаються питання управління чинниками виробництва з метою підвищення продуктивності на різних рівнях управління економікою.
Таким чином, дисципліна "Економіка праці" являє собою квінтесенцію наук, що, розвиваючись, збагачують її, при цьому видозміни курсу, у свою чергу, впливають на всі тенденції, що тією чи іншою мірою пов'язані з питаннями праці та діяльності персоналу. Загальне уявлення про взаємозв'язок "Економіки праці" з іншими дисциплінами наочно показує подана нижче схема.
Населення кожної держави є найдинамічнішим чинником виробничих процесів, а також суб'єктом різних суспільних явищ та процесів, що відбуваються в країні.
Під населенням, згідно з нормами міжнародного права, розуміється сукупність людей, що перебувають в межах території даної держави і підлягають її юрисдикції. До населення належать громадяни (в деяких країнах - тільки піддані даної країни), іноземці (за винятком тих, які перебувають у даній країні короткочасно), особи, які не мають громадянства (апатриди), а також особи, які мають подвійне громадянство.
Процеси формування чисельності громадян (народжуваність, смертність, міграція населення) та склад населення (статево-віковий, соціально-економічний) досліджує демографія.
Процеси руху населення, що відбуваються в країні або в окремих її регіонах, аналізуються за допомогою двох груп спеціальних демографічних коефіцієнтів (див. схему 7).
Зміна населення пов'язана з безперервним його поновленням в результаті процесів народжуваності та смертності. Природний рух населення України зображено в табл. 1 (с 5). При цьому показники народжуваності (RH) та смертності (Rn) розраховуються на 1000 чоловік населення у такий спосіб:
де ? - чисельність народжених за рік; ? - чисельність померлих за рік;
Ч - середньорічна чисельність населення країни, яка розраховується на середину року як середньоарифметична за даними чисельності населення на початок та кінець року. Співвідношення між кількістю народжених та померлих є коефіцієнтом життєвості Кж (Покровського):
що показує, яке число народжених припадає на 100 випадків смертей. Дані табл. 1 свідчать про те, що в Україні спостерігається процес депопуляції населення з одночасним погіршенням його якісних характеристик. Так, якщо в 1990 р. за рівнем індексу людського розвитку Україна посідала 29 місце серед 173 країн світу, то в 1994р. країна зсунулася на 80 місце, а у 2002 р. - на 119 місце. Показники природного руху населення (RH та Rn) певною мірою відбивають процес відтворення населення. Абсолютний розмір природного приросту ?е визначається за формулою:
На підставі ?е визначається напрям відтворення населення, а саме: відтворення може бути розширеним, якщо ?е > 0, простим, якщо ?е = 0, і звуженим, якщо ?е < 0
Схема 1 Демографічні коефіцієнти
З 1993 р. для України характерне звужене відтворення робочої сили, оскільки спостерігається постійне зменшення населення - рівень смертності значно перевищує рівень народжуваності. Тільки за 2000 р. в країні народилося 385,1 тис. чол., а померло 758,1 тис., тобто населення зменшилося майже на півмільйона чоловік.
За попередніми даними Всеукраїнського перепису населення (ВПН), станом на 5 грудня 2001 р. кількість населення України становила 48 млн 457 тис. осіб. За даними Державного комітету статистики України, чисельність населення на 1 січня 2001 р. складала 49 млн 291 тис. осіб. Негативний приріст населення відбувався майже у всіх регіонах країни. Кількість міського населення, за даними ВПН, складала 32 млн 574 тис. осіб, сільського- 15 млн 883 тис. осіб. Міське і сільське населення становило відповідно 67,2 і 32,8 %.
Вплив спаду народжуваності на поглиблення старіння населення у сучасний період певною мірою нейтралізується впливом зростаючої смертності, передусім у старшому віці. Таким чином, депопуляція, з одного боку, є чинником дестабілізації вікового складу населення, а з іншого - значний рівень старіння є гальмуючим чинником на шляху виходу України із кризового демографічного стану.
Систематичне зменшення чисельності населення зі звуженим демографічним процесом відтворення населення і його скорочення за останні роки становили від 350 до 400 тис. осіб щороку, а за рахунок міграційних процесів - від 50 до 100 тис. Позитивним моментом у зміні демографічних тенденцій можна назвати зниження демографічного навантаження на осіб працездатного віку непрацездатного населення. Розрахунки прогнозу демографічних процесів на наступні п'ять років свідчать, що вікова група працездатного населення збільшуватиметься, а з неї виходитимуть нечисленні прошарки населення до інших статево-вікових груп. Надалі очікується збільшення демографічного навантаження на населення у працездатному віці. З огляду на це зауважимо, що чисельність населення в допрацездатному віці в структурі демографічного навантаження поступово знижується, а питома вага осіб пенсійного віку постійно збільшується.
Головним чинником демографічного старіння населення є зменшення народжуваності, що впливає на природний рух населення. Якщо у структурі населення вікова група понад 65 роківстановить 7 %, таке населення вважається старим. Надалі старіння населення поглиблюватиметься, оскільки народжуваність безперервно знижується і

 
 

Цікаве

Загрузка...