WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Звіт по навчально-виробничій практиці - Реферат

Звіт по навчально-виробничій практиці - Реферат

зменшилась на тритину.
Однак без налізу структури виробництва, врахування зміни складу сировини і матеріалів, вирачених на виготовлення продукції, а також зміни відносин із замовниками (перхід на давальницькі умови виготовлення товарно продукції) неможливо визначити підвищилась чи знизилась.
№ Показики Од.виміру 1998 1999 2000
1 Сер.річна ЗП одного прац. Грн. 872 788 971
2 Фондовіддача Грн. 0-24,7 0-25,6 0-28,9
3 Рентабельність % 17,2 12,8 3,4
ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНЬОЇ ПЛАТИ
На підприємстві діє дві форми лплати праці відрядна і погодинна.
Відрядна застосовується для основних робітників її суть заключається в том, що працівник отримує зарплату в залежності від кількості виготовленої ним продукції, із системи всіх івдрядних на підприємстві діє тільки одна - пряма відрядна.
Друга форма оплат праці, яка застосовується на підприємстві це погодинна, її застосовують для оплати праці допоміжних робітників, керівників, спеціалістів, служюовців. Її суть полягає в тому, що працівник отримує платню в залежності від фактично відпрацьованих ним годин і застосовується на підприємстві проста погодинна система оплати праці при якій заробітня плата визначається множенням кількості відпрацьованих годин на тарифну ставку відповідного розряду.
Для нормування праці на підприємстві застосовують технічно-обгрунтовані норми виробітку та часу - це такі норми, які пройшли перевірку і підтвердились в результаті здійснення декількох (не менше трьох) фотографій робочого дня, не враховуючи хронометражі.
Основою для нарахування зарплати основних робітників служать відомість обліку виготовленої продукції та табель виходу на роботу.
Премії працівникам підприємства виплачуються у випадку володіння підприємством вільними коштами і їх розмір залежить тільки від розміру цих коштів.
Фонд оплати праці працівників підприємства формується виключно з прибутків від виробничо-госпродарської діяльності підприємства.
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
При створенні та функціонувані будь якого підприємства необхідна наявність певних фінансових коштів. Початковим джерелом їх формування є статутний капітал (сума капіталу, необхідна для функціонування будь якого підприємства). Фінансові кошти підприємства поділяються на : оборотні кошти - сукупність грошових коштів необхідних для формування забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу. Інвестиції - капітальні витрати або довгострокові вкладення капіталу з метою отримання пвного доходу.
За джерелами формування фінансові кошти поділяються на :
Державні субсидії, банківські кредити, статутний капітал, доходи від діяльності, амортизаційні відрахування.
На підприємстві колонії за період від 1992 по 2000 роки використовуються вказані вище джерела формування фінансових коштів за вийнятком державних субсидій та банківських кредитів бо фінансовий стан підприємстав та заборона Закону віддавати майно колонії під заставу не гарантують повернення таких кредитів тому вони не надаються.
Оборотні фрнди - це предмети праці, що беруть участь в одному виробничому циклі вартість їх списується повністю на виготовлену продукцію. До них відносять виробничі запаси (сировина, основні й допоміжні матеріали, паливо, енергія, запчастини), незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів. Ефективність використання оборотних фондів характеризується такими показниками:
- матеріаломісткість
- матеріаловіддача
- коофіцієнт відходів
для поліпшення ефективності використання матеріально-енергетичних ресурсів необхідно впроваджувати заходи по їх економії:
- поглиблення переробки сировини
- застосування моло та безвідходних технологій
- удосконалення матеріальних норм витрат
- поліпшення матеріально-технічного забезпечення підприємства
- переробка вторинних ресурсів
- використання у виробництві відходів
- заміна натуральних видів сировини їх замінниками
Необхідний розмір грошових коштів, який необхідно вкласти, щоб забезпечити мінімально безперервний процес виробництва називається нормативом оборотних коштів. Взагалі норматив власних оборотних коштів визначається добутком денної потреби певного випуску в матеріальних ресурсах та норми за пасу в днях. Норма запасу матеріальних ресурсів вднях включає такі нормативи як транспортний, підготовчий, поточний та резервний.
На підприємстві колонії нормативи оборотних засобів та готової продукції не розраховуються так як основне виробництво забезпечується сировиної та матеріалами не в повному обсязі, допускаються простої, а коштів для забезпечення ритмічної роботи підприємства на раунку немає.
ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У зв'язку зтим, що підприємство колонії у процесі виробництва використовує різні матереіально-технічні та енергетичні ресурси, які в процесі виробництва перетворюються в готову продукцію, запаси їх потрібно постійно поповнювати. Для організації безперебійної ритмічної роботи основних виробничих цехів відділом матеріально-технічного забезпечення, збуту і маркетингу розробляється полан матеріально-технічного забезпечення. розробка плану включає визначення потреби в ресурсах за лежно від планованого обсягу виробництва та норми витрат сировини на певний вид продукції. Виходячи з банку даних, який розроблено групою маркетингу проводиться пошук потенційних постачальників та укладаються угоди про купівлю та доставку сировини і матеріалів.
Відділ організовує також зберігання та видачу даних ресурсів на основне виробництво. Враховуючи обмеженість фінансових можливостей підприємства відчуваєтся дефіцит матеріально-технічних ресусрсів порівняно з виробничими потужностями заводу, адміністрація колонії впроваджує заходи по ресурсозбереженню зокрема вводитьяс технологія поглибленої переробки деревини, встановлюється стрічкопильна рама та багатопильний верстат, які дають можливість зменшувати відходи при розпилці деревини.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ВІДДІЛ
Облік доходів. Дохід визначається підчас збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлене зростанням власного капіталу, за умови, що оцінка капіталу може бути визначена достовірно.
Дохід відображається в бухгалтерськлму обліку в сумі справедлтвої вартості активів, робіт, що одержані підприємством, збільшеною відповідно на суму одержаних грошових доходів і відображається на рахунку 70.
Підприємство колонії одержує дохід в результаті своєї виробничо - господарської діяльності і відобоажає його на рахунку 701.
На підприємстві колонії обліковуються такі витрати:
- матеріальні витрати, які відображені на рахунку 80;
- витрати на оплату праці відображаються на рахунку 81;
- амортизацію відображають на рахунку 83.
Готова продукція це продукція, яка була виготовлена на підприємстві, а обліковується тільки та продукція, яка пройшла відділ технічного контролю та здана на склад і призначена для реалізації.
Дохід від реалізації готової продукції відображається на рахунку 701.
Практично облік готової продукції та її реалізація ведеться на підприємстві так (розглянемо приклад калькуляції за звітний період):
1) обліковується готова продукція
2) списується сума собівартості
3) одержані доходи від реалізації
4) сплачено ПДВ
5) списується виробнича собівартість на фінансові ресурси
Облік заробітньої плати.
Оплата праці це будь-який заробіток сплачений у грошовому виразі власником працівникові за виконану ним роботу.
Основними вимірниками результатів праці є кількість виготовленої продукції, або витрачений робочий час. Тобто кількість годин протягом яких працівник був фактично зайнятий на підприємстві.
ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ
Поопераційний контроль якості продукції здійснюється відділом технічного контролю, який організовує виконання робіт по контролю якості продукції, що виготовляється відповідно до вимог стандартів і технічних умов.
Необхідний рівенья кості продукції відділ технічного контролю відображає у таких документах:
- карти технічного процесу;
- нормативно технологічні документи.

 
 

Цікаве

Загрузка...