WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Структура бізнес плану - Реферат

Структура бізнес плану - Реферат

відповідальності. Це дасть змогу краще планувати кадрову політику, оцінити чутливість бізнес-плану до проблеми наймання ключових співробітників.
Фінансовий план
Він передбачає запропонувати зовнішним щодо підприємства групам так звану фінансову історію підприємства, тобто надати узагальнену інформацію щодо підприємства з моменту його виникнення і до теперішнього часу. У ньому повинні міститись такі документифінансової звітності підприємства за останні 5 років, як
" звіт про прибутки та збитки (звіт про фінансові результати та їх використання),
" балансовий звіт,
" звіт про зміни фінансового стану (обіг готівки).
Невід"ємною складовою фінансового плану виступають прогнози вищенаведених документів фінансової звітності, які, як правило, готуються на 5 років, при цьому за перший рік передбачається їх розбивка за місяцями, а за другий та третій- за кварталами. Підготовка прогнозів документів фінансової звітності має на меті виявити чи є запропонована стратегія розвитку підприємства життєздатною, визначити пріорітети в роботі фінансової служби підприємства на майбутнє.
Звіт про прибутки та збитки показує рівень прибутковості підприємства. Проте даний звіт не відображає те, які кошти воно має. Підприємство може бути прибутковим і при цьому не мати достатньо готівки або, напаки, збитковим, маючи певний обсяг готівки.
Звіт про обіг готівки показує, чи має підприємство готівку, щоб сплачувати за рахунками, тобто скільки готівки надходить до підприємства і скільки його залишає.
Балансовий звіт показує фінансовий стан підприємства на певний момент часу. Він дає дані по активах підприємства, його зобов"язанням, інвестиціям власників, а також відносно нерозподіленого прибутку.
Даний розділ бізнес-плану має узагальнити попередні матеріали і представити їх у грошовому вимірі.
Розділ обов"язково повинен містити документи, що підтверджують дані, які було використано при підготовці прогнозів фінансових звітів, принципи фінансового обліку, на яких було побудовано фінансовий план.
Аналіз ризику
У розділі "Аналіз ризику" як складовій частині бізнес-плану, мають знайти відображення якісний та кількісний аналізи ризику, а також методи управління ризиками. Як бачимо, бізнес-план підприємства включає маркетинговий, виробничий, фінансовий, інституційний плани, а за певних обставин, передбачає проведення екологічного аналізу і відповідно розроблення заходів щодо повного запобігання (чи суттєвого зменшення) забрудненню навколишнього середовища. Практично з кожним з цих аспектів пов'язані певні "власні" фактори ризику.
Під факторами ризику розуміють деякі обставини, які можуть спричинити появу значущих для підприємства ризикових подій. Взагалі ризик часто визначається як можливістьвиникнення ризикової події. Як ризикові події для підприємства розглядають коливання величини ціни на його продукцію (послуги), поточних витрат, капіталовкладень, кредитних ставок, обсягу виробництва. Саме вризикових подіях "акумулюються" для підприємства розглянуті вище фактори ризикку.
Як технічні ризики можна розглядати помилки в проектуванні, неправильний вибір технології та обладнання, їх недосконалість, неточне визначення масштабу виробництва, відносне підвищення витрат на окремі "компоненти", що використовує підприємство,- робочу силу, обладнання, виробничі приміщення, землю тощо.
У рамках розроблення маркетингового плану факторами ризику виступають вибір продукції (послуг ) без врахування потреб ринку, низької якості, морально застарілих , неправильний вибір ринків збуту припросуванні товару на ринку, відсутність мережі збуту, наявність нереалізованої продукції, зміни в потребах споживачів, затримки у виході на ринок з новою продукцією (послугами) тощо. Найбільш суттєвими наслідками дії маркетингових факторів ризику є те, що продукція підприємства не знайде збуту в необхідному вартісному відображенні і в зазначені терміни.
Організаційний план має передбачати оцінку правової, політичної і адміністративної ситуації, в рамках якої працює підприємство. Можливими є зміни пріорітетів у державній політиці в цілому відносно окремих галузей і, як наслідок, введення або скасування субсидій на певний вид продукції або послуг, акцизних зборів, податкових і митних пільг та інших заходів такого роду. Для забезпечення успішної роботи підприємства суттєвим, за певних обставин, є також ставлення місцевої влади та населення.
При проведенні екологічного аналізу фактором ризику, безпосередньо пов"язаним з правовими (чинне законодавство) і технічними (вибране обладнання і технологія) аспектами роботи підприємства, виступає можливість подальшої зміни законодавства в частині вимог до обсягу і складу викидів забруднюючих речовин. Можливими також є зміни у відношенні до підприємства органів місцевої влади та населення через наявну і потенційну екологічну небезпечність проектів, що впроваджує підприємство. Наслідками екологічних ризиків виступають аварії на підприємстві, тимчасове чи повне зупинення випуску певних різновидів продукції або послуг і, навіть, зупинення всього підприємства.
Одне з найістотніших питань, яке виникає у зв"зку з дослідженням ризику, -- чи можна якимось чином, частково або повністю, запобігти виникненню ризикових подій чи хочаб суттєво пом"ягшити їх наслідки? Ці питання розглядаються в такій галузі дослідження ризиків, як управління ризиками. При цьому, мабуть, найпоширенішим засобом зниження ризику вважається страхування. При страхуванні ризиків доцільно дотримуватись такої схеми:
" визначити обсяг і структуру активів, яким загрожує ризик втрати або пошкодження,
" визначити ризик, якому можна запобігти за допомогою певних застережних заходів, обчислити витрати, які пов"язані з їх здійсненням,
" встановити, який вид страхування може дати кращий захист за менших витрат порівняно з витратами на застережні заходи,
" порівняти витрати на здійснення застережних заходів і страхування, зробити висновки відносно того, що є доречнішим - страхування чи реалізація застережних заходів.
Як засіб зниження ризику можуть розглядатися також положення контрактів, які підприємство укладає зі своїмиділовими партнерами - постачальниками, споживачами, фінансовими установами тощо.
Ефективним засобом зниження ризику виступає принцип диверсифікації - і щодо номенклатури продукції (послуг), що виробляються підприємством, і щодо ринків збуту, і щодо постачальників сировини,матеріалів, комплектуючих, і щодо споживачів продукції (послуг), і щодо фінансових активів підприємства.
Прагнення підприємства досягти монопольної влади - також своєрідний спосіб, хоча це і не зажди усвідомлюється, як зниження ризику. Монополіст може певною мірою контролювати ринок і таким чином компенсувати або мінімізувати негативні наслідки гневизначеності.
Способом зниження ризику є і звичайно отримання більш повної інформації.Разом з тим, про який би спосіб зниження ризику для підприємства ми невели мову орієнтований він на запобігання ризику чи пом"ягшення його наслідків, найбільш суттєвим залишається питання співвідношення пов"язаних з цим вигод і витрат, тобто питання ефективності способів зниження ризику, що застосовується.
Список використаної літератури
1. Агафонова С. М. Бізнес-плунування. - К., 1998.
2. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчпн М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ - 2000", 2001. - 298 с.
3. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного - Вид 2-ге. - К.: КНЕУ, 2000.
4. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші - К.: КНЕУ, 2000.
5. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник/ За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 457 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...