WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Статутний капітал і корпоративні права підприємства - Реферат

Статутний капітал і корпоративні права підприємства - Реферат

інформація в бухгалтерському обліку платника податків про фінансові інвестиції.
Фінансові інвестиції належать до активів, які утримуються юридичною особою з метою збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів тощо, зростання вартості капіталу або отримання інших вигід для інвестора i на які згідно з нормами Закону № 2181-III поширюється право податкової застави.
Всі вищезазначені фінансові інвестиції знаходять відображення у Балансі за статтями 040 "Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств", 045 "Інші довгострокові фінансові інвестиції", 220 "Поточні фінансові інвестиції".
До фінансових інвестицій належать: інвестиції у цінні папери, які є інструментами капіталу (акції, паї, майнові права); інвестиції, що придбані та утримуються до їх погашення - боргові інструменти (облігації підприємств, внутрішніх та місцевих позик, ощадні сертифікати) та окремий вид фінансових інвестицій - похідні інструменти (фінансові інструменти, які придбані та утримуються платником податків з метою їх продажу за ринковою вартістю).
Залежно від рівня впливу i контролю за операційною та фінансовою політикою компанії, в яку вкладено капітал, фінансові (корпоративні) права поділяються на інвестиції в асоційовані підприємства, в дочірні підприємства та в спільну діяльність.
Інвестиції в асоційовані підприємства - інвестиції у підприємство, в якому інвестору належить блокувальний (більше 25%) пакет акцій (голосів) i яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.
Установлене чинним законодавством поняття акції чітко визначає особливості майнових прав її власника на частину прибутку товариства та на частину майна товариства в разі його ліквідації. У решті випадків товариство не зобов'язане повертати власнику акцій його внесок до статутного капіталу товариства та викупати акції, що йому належать, якщо це не передбачено статутом товариства. Повернути вкладені кошти власник акцій може через продаж акцій, які йому належать, на вторинному (біржовому, позабіржовому) ринку цінних паперів за ринковою ціною.
Чинне законодавство обмежує відповідальність власника акцій за зобов'язаннями товариства у межах належних йому акцій. У разі банкрутства підприємства акціонер ризикує втратити лише ті кошти, що були внесені ним в обмін на акції товариства.
Враховуючи, що відповідно до норм ст. 8 Закону № 2181-III право податкової застави поширюється на будь-які види активів платника податків, які перебувають у його власності (повному господарському віданні), право вільного розпорядження корпоративними правами платником податків обмежується.
Порядок реєстрації податкової застави визначається з урахуванням нормативних документів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку як у системі реєстру власників іменних цінних паперів, так i в системі депозитарного обліку депозитарної установи, а саме:
цінні папери документарної форми, щодо яких виникло право податкової застави, повинні блокуватися за розпорядженням податкового органу на особовому рахунку власника - платника податків. Зазначений механізм блокування чітко визначено пп. 7.21.2 п. 7.21 розділу сьомого Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 60;
цінні папери бездокументарної форми, щодо яких виникло право податкової застави, повинні обліковуватися на рахунках у цінних паперах власника - платника податків у зберігача цінних паперів i щодо них має проводитися облікова операція по обмеженню в обігу відповідно до пп. 5.10.9 п. 5.10 та пп. 5.11.4 п. 5.11 розділу п'ятого Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 61.
Використання корпоративних прав (фінансових інвестицій) як джерела погашення податкового боргу за рішенням податкового органу здійснюється відповідно до вимог Порядку № 538.
Проте у процесі складання опису цінних паперів, які підтверджують наявність корпоративних прав, необхідно додатково зазначити вид цінного папера, найменування випуску цінних паперів із зазначенням категорії, в якій формі випущено цінний папір, назву емітента цінного папера, номінальну вартість цінного папера (у національній чи іноземній валюті), кількість цінних паперів, їхні номери.
Питання обігу цінних паперів та переходу права власності регулюються низкою актів законодавства України. Основним актом загального характеру є Цивільний кодекс, нормами якого визначено, що право власності (право оперативного управління) у набувача майна за договором виникає з моменту передачі речі, якщо інше не передбачено законом або договором.
Законами № 710/97-ВР та № 1201-XII установлено винятки із загального правила, які містяться у Цивільному кодексі.
Оформлення переходу та реалізації права власності здійснюється лише за умови повної оплати цінних паперів та залежно від форми випуску цінних паперів:
іменні цінні папери в документарній формі передаються новому власнику шляхом повного індосаменту. Передавальне розпорядження оформляється власником, який дає розпорядження реєстроутримувачу внести зміни до реєстру власників іменних цінних паперів у зв'язку з передачею іменних цінних паперів іншій особі. Передавальнерозпорядження має бути підписано зареєстрованою особою або її уповноваженою особою, а при зареєстрованій податковій заставі - й органом державної податкової служби - заставодержателем. Якщо цінні папери перебувають у спільній неподільній власності кількох осіб, то передавальне розпорядження має бути підписано кожним співвласником;
цінні папери на пред'явника, випущені в документарній формі, переходять до нового власника з моменту передачі (поставки) цінних паперів;
право власності на цінні папери, випущені в бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігачів.
У разі якщо інвестору належить пакет акцій менший, ніж 25%, операції з такими корпоративними правами (фінансовими інвестиціями) здійснюються у тому самому порядку, що i з блокувальним пакетом акцій.
Інвестиції в дочірні підприємства - інвестиції в підприємства, які перебувають під контролем материнського (холдингового) підприємства. Контроль - вирішальний вплив на фінансову, господарську i комерційну політику підприємства з метою одержання вигід від його діяльності.
У цьому випадку згідно з діючим законодавством дочірнє підприємство - власність іншого (материнського) підприємства, що є єдиним засновником. Взаємовідносини між підприємством-інвестором i дочірнім підприємством регулюються насамперед статутом дочірнього підприємства, а в деяких випадках - i відповідним договором.
Такі фінансові інвестиції находять відображення у Балансі за статтею 040 "Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств".
Проте при використанні такого активу платника податків як джерела погашення податкового боргу необхідно приймати рішення про продаж цілісного майнового комплексу (дочірнього підприємства).
Інвестиції в спільну діяльність - інвестиції для ведення господарської діяльності зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох сторін або більше відповідно до письмової угоди між ними. Спільний контроль - розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до угоди про ведення спільної діяльності.
Спільна діяльність здійснюється на підставі договору про спільну діяльність, що передбачає об'єднання коштів або майна учасників для досягнення спільної господарської мети.
Відповідно до вимог Цивільного кодексу договір про спільну діяльність повинен передбачати тимчасову передачу майна у спільне користування з іншими учасниками цього договору без переходу права власності на це майно. Тобто таким договором не може бути договір, що передбачає передачу (перехід) права власності на майно від одного учасника до іншого чи отримання одним учасником від іншого майна, коштів у позику (тимчасове користування) або для використання у власній діяльності.
Фінансові інвестиції у спільну діяльність обліковуються у Балансі за статтею 040 "Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств".
Список використаної літератури:
" Основи економічної теорії. Політекономічний аспект. Г.Н. Климка, В.П Нестеренка.
" Фінансова діяльність підприємства : О.М.Бандурка, М.Я.Коробов, П.І.Орлов, К.Я.Петрова. Київ "Либідь" 1998

 
 

Цікаве

Загрузка...