WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз активів підприємства - Реферат

Аналіз активів підприємства - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Аналіз активів підприємства"
Підприємства різних форм власності, різних сфер діяльності мають у своєму розпорядженні певну суму фінансово-господарських засобів, які забезпечують здійснення господарського обороту. Правильність вкладення фінансових засобів в активи є однією з найважливіших ознак стійкості фінансового стану підприємства.
До активів відносяться всі види майна підприємства, що належить йому на правах власності і використовуються для здійснення статутної діяльності. Саме розуміння активів як джерела отримання грошових потоків і є основою політики управління активами будь-якого підприємства.
Згідно з П(С)БО 2 "Баланс", п. 4:
Активи - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому.
Активи підприємства можуть бути класифіковані за різними ознаками, такими як:
- залежно від об'єкту фінансового управління;
- залежно від речової форми об'єкту інвестування;
- залежно від строку отримання грошового потоку;
- за формою отримання;
- за регулярністю отримання доходу;
- залежно від ступеня ризику;
- залежно від оборотності;
- залежно від ступеня ліквідності.
Вертикальний аналіз показує структуру майна підприємства та його джерел.
Горизонтальний аналіз майна полягає у побудові аналітичної таблиці, в якій абсолютні показники доповнюються відносними темпами зростання чи зниження.
На практиці об'єднують горизонтальний та вертикальний аналізи, тобто будують аналітичні таблиці 1, які характеризують як структуру майна підприємства, так і динаміку його окремих показників.
Оcновними рисами, наявність яких у балансі дає можливість віднести його до позитивного у розрізі активу балансу є:
- збільшення валюти балансу в кінці звітного періоду проти його початку.
- зростання темпів приросту усіх активів над темпи приросту необоротних активів;
Для порівняння даних балансу на початок і кінець року номенклатуру статей балансу за попередній звітний рік треба привести в повну відповідність з номенклатурою та групуванням розділів і статей балансу на кінець року.Крім того, для порівняння даних на початок і кінець звітного періоду необхідно врахувати вплив інфляції. Невелика інфляція є допустимою і навіть корисною, бо сприяє зростанню активності власників грошей, примушує вкладати їх у прибуткові заходи, оскільки гроші, що лежать без руху, втрачають у ціні. Висока інфляція негативно впливає на весь виробничий процес і є основним дестабілізуючим чинником фінансового стану підприємства. Баланс, складений за звітний період без урахування впливу інфляції, буде джерелом необ'єктивної інформації і користувачі можуть прийняти рішення, неадекватні реальним процесам, бо різні елементи балансу втрачають свою вартість з різною швидкістю. Наприклад, гроші та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість в зв'язку з інфляцією втрачають свою вартість і спричиняють збитки підприємства на суму зменшення купівельної спроможності грошей. І, навпаки, підприємства, які збільшують свою кредиторську заборгованість, матимуть вигоду, бо згодом можуть розрахуватися грошима зі зниженою купівельною спроможністю. Тому об'єктивно оцінити фінансовий стан підприємства можна, тільки коригуючи дані балансу з врахуванням інфляції.
Здійснивши горизонтальний та вертикальний аналіз активу балансу в цілому є доцільним проведення аналізу складу та структури майна підприємтсва. Так виділяють декілька етапів цього аналізу.
1 етап - загальна оцінка стану майна підприємства та його складових частин за даними, які наведено у таблиці 1.
Таблиця 1. Загальна оцінка стану майна
Показник На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Зміна
1.Усього майна (валюта балансу) 1252,5 1281,7 +29,2
2.Основні засоби і необоротні активи 391 515 +124
У % до майна 31,22 40,18 +8,97
1.2 Оборотні активи (оборотний капітал) 861,5 766,7 -94,8
У % до всього майна 68,78 59,82 -8,96
1.2.1.Запаси 672 498 -174
У % до всього майна 53,65 38,85 -14,8
1.2.2.Дебіторська заборгованість 69,5 78,7 9,2
У % до всього майна 5,55 6,14 +0,59
1.2.3.Кошти та їх еквіваленти у національній валюті 120 190 +70
У % до всього майна 9,58 14,82 +5,24
З даних таблиці можна зробити висновок, що на кінець року вартість майна в розпорядженні підприємства становила 1281,7 тис.грн. За рік майно підприємства збільшилось на 29,2 тис. грн. В загальній вартості майна , що перебуває у розпорядженні підприємства, 40,18% становлять основні засоби і необротні активи. За рік їх вартість збільшилась на 124 тис. грн.В загальній вартості майна їхня питома вага зменшилась на 8,97%.Оборотні активи значно зменшились на 94,8 тис.грн, а їх питома вага в загальній вартості майна також зменшилась на 8,96%.
Коефіцієнт приросту майна (Кпм):
Кпм = А1 - А0/ А0 (1)
Де, А1, А0 - середня вартість активів (майна) відповідно за звітний та базисний період.
Кпм = 1281,7 - 1252,5 / 1252,5 = 0,023
2 етап- аналіз виробничого потенціалу підприємства.
До виробничого потенціалу (активів) належать:
- основні засоби;
- виробничі запаси;
- незавершене виробництво;
- витрати майбутніх періодів.
Для характеристики виробничого потенціалу використовують такі показники:
1) наявність, динаміка і питома вага виробничих активів у загальній вартості майна;
2) наявність, динаміка і питома вага основних засобів у реальній вартості майна та ефективність їх використання;
3) коефіцієнт зносу основних засобів;
4) середня норма амортизації;
5) наявність, динаміка і питома вага капітальних вкладень і їх співвідношення з фінансовими вкладеннями.
Збільшення виробничих активів на кінець року і більша питома вага цих активів у загальній сумі коштів підприємства свідчитиме, як правило, про підвищення виробничих можливостей. Цей показник не повинен бути нижчим за 50%. За основу для порівняння беруть галузеві стандартні показники.
Показник питомої ваги вартості основних фондів ( Кпвв03 ) у загальній вартості коштів підприємства розраховують
Кпвв03 = ОЗ/А, (2)
Такий розрахунок здійснюється на початку року і на кінець звітного періоду. Одержані показники порівнюють зі стандартними значеннями для підприємств галузі, а також з показниками високорентабельних підприємств.
Зношення основних фондів, тобто втрата ними частини вартості, є фізичним і моральним. Фізичне зношення - це втрата основними фондами їх споживчих якостей.
Мірилом фізичного зношення є коефіцієнт фізичного зносу основних фондів:
Коефіцієнт фізичного зносу = Сума зносу за період експлуатації / первісну вартість основних фондів
Фізичне зношення у відсотках можна обчислити за формулою:
Кф.зн. = (Тф/Тн) * 100% (3)
де Тф, Тн - відповідно фактичний та нормативний строк служби основних фондів, роки.
Моральний зношення - цеобезцінення основних фондів, викликане або здешевленням відтворення основних фондів, або використанням більш продуктивних засобів праці.
Мірилом морального зношення є коефіцієнт морального зносу (К мор. зн.):
Кмор.зн. = (Вп - Вв)/Вв (4)
де Вп - первісна вартість основних фондів;
Вв - відновна (переоцінена) вартість основних фондів.
Загальний коефіцієнт зношення основних фондів (К заг. зн.) визначається за формулою:
Краг.зн. = 1 - (1-Кф.зн) х (1-Кмор.зн) (5)
Про

 
 

Цікаве

Загрузка...