WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - Курсова робота

Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - Курсова робота

додатковий капітал 330 4008,9 6583,5
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 8145,5 11301,8
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом І 380 12229,1 19304,5
Частка меншості 385
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
415
416 ( ) ()
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 10000
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом ІІІ 480 10000
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4768,2 5424,3
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 18,5 508,6
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 52,4 70,0
з оплати праці 580 94,1 153,2
з учасниками 590 802,1 802,2
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610 1097 23,8
Усього за розділом ІV 620 6832,3 6982,1
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 19061,4 36286,6
Керівник ________________
(підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер ________________
(підпис) (прізвище)
?
ДОДАТОК 7
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) ..........2002 12 31
Підприємство
ВАТ " "Шляховик" за ЄДРПОУ 05408668
Територія 07408, Київська обл., м.Васильків, вул. Власенко, 4-А за КОАТУУ 3240600000
Орган державного управління
за СПОДУ 6024
Галузь (вид діяльності) ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО за ЗКГНГ 61129
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2002 р.
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 36358,6 23947,4
Податок на додану вартість 015 5356,7 3991,2
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030 7395,6 3733,5
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 23606,3 16222,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 21846,7 15670,9
Валовий:прибуток 050 1759,6 551,8
збиток 055
Інші операційні доходи 060 2854,8 340,2
Адміністративні витрати 070 877,7 765,1
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090 2275,9
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 1460,8 126,9
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 412,1 599,3
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140 13,3
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 172 44
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 1687,6 684,9
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 506,3 485,4
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 1181,3 199,5
збиток 195
Надзвичайні:
доходи: 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток: 220 1181,3 199,5
збиток 225
ІI. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 18314,3 13528,2
Витрати на оплату праці 240 2082,2 1321,4
Відрахування на соціальні заходи 250 779,8 466,5
Амортизація 260 670,4 438,7
Інші операційні витрати 270 3153,6 681,2
Разом 280 25000,3 16436
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 71136 71136
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 71136 71136
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 16,60622 2,82,80449
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330 16,60622 2,80449
Дивіденди на одну просту акцію 340 3,93612 3,93612
ДОДАТОК 8
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) ..........2003 12 31
Підприємство
ВАТ " "Шляховик" за ЄДРПОУ 05408668
Територія 07408, Київська обл., м.Васильків, вул. Власенко, 4-А за КОАТУУ 3240600000
Орган державного управління
за СПОДУ 6024
Галузь (вид діяльності) ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО за ЗКГНГ 61129
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2003 р.
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 33450,1 36358,6
Податок на додану вартість 015 4617,9 5356,7
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030 1426,0 7395,6
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 27406,2 23606,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 22855,2 21846,7
Валовий:прибуток 050 4551,0 1759,6
збиток 055
Інші операційні доходи 060 3750,8 2854,8
Адміністративні витрати 070 1286,6 877,7
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090 2858,3 2275,9
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 4156,9 1460,8
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансовідоходи 120 352,1 412,1
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140 13,3
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 172
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 4509,0 1687,6
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 1352,7 506,3
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 3156,3 1181,3
збиток 195
Надзвичайні:
доходи: 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток: 220 3156,3 1181,3
збиток 225
ІI. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 16606,1 18314,3
Витрати на оплату праці 240 2423,1 2082,2
Відрахування на соціальні заходи 250 928,2 779,8
Амортизація 260 740,4 670,4
Інші операційні витрати 270 3444,0 3153,6
Разом 280 24141,8 25000,3
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 71136 71136
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 71136 71136
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 44,36994 16,60622
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330 44,36994 16,60622
Дивіденди на одну просту акцію 340 4,21727 3,93612
350

 
 

Цікаве

Загрузка...