WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - Курсова робота

Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - Курсова робота

капіталу Ряд. 220 ф.№2
(ряд. 380 ф.№1 гр.3 + ряд. 380 ф.№1 гр.4) / 2
6. Період окупності власного капіталу Середня величина власного капіталу
Чистий прибуток (ряд. 380 ф.№1 гр.3 + ряд. 380 ф.№1 гр.4) / 2
Ряд. 220 ф.№2
ДОДАТОК 5
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) ..........2002 12 31
Пiдприємство
ВАТ " "Шляховик" за ЄДРПОУ 05408668
Територiя 07408, Київська обл., м. Васильків, вул. Власенко, 4-А за КОАТУУ 3240600000
Форма власностi ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ за КФВ 20
Орган державного управлiння
за СПОДУ 6024
Галузь (вид дiяльностi) ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО за ЗКГНГ 61129
Вид економічної діяльності Будівельне виробництво за КВЕД 45231
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сума -
Aдреса:
07400, Київська обл.., м. Бровари, вул.. Кутузова, 2-А
БАЛАНС
на 31 грудня ..........2002 p.
Форма N1 Код за ДКУД 1801001
AКТИВ Код рядка На початок року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 1,5 0
первісна вартість 011 1,8 1,8
знос 012 (0,3) (1,8)
Незавершене будівництво 020 104,2 104,2
Основні засоби:
залишкова вартість 030 3938,2 4754,7
первісна вартість 031 7329,8 8633,7
знос 032 (3391,6) (3879)
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045 105 2114,7
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060 23,9
Інші необоротні активи 070 4 6,3
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом І 080 4152,9 7003,8
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 1275,4 1319,7
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 2815,3 7548,2
первісна вартість 161 2815,3 7548,2
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 392,5 94,6
Поточні фінансові інвестиції 220 2311,5 2685,2
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 2053,9 287,7
в іноземній валюті 240 84,2 122,2
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260 8932,8 12057,6
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 238
Баланс 280 13323,7 19061,4
ПАСИВ Код рядка На початок року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 74,7 74,7
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 3621,4 4008,9
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 6964,2 8145,5
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом І 380 10660,3 12229,1
Частка меншості 385
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
415
416 ( ) ()
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом ІІІ 480
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1645 4768,2
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 487 18,5
з позабюджетних платежів 560 122,8
зі страхування 570 32,3 52,4
з оплати праці 580 93,5 94,1
з учасниками 590 204,5 802,1
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610 78,3 1097
Усього за розділом ІV 620 2663,4 6832,3
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 13323,7 19061,4
Керівник ________________
(підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер ________________
(підпис) (прізвище)
ДОДАТОК 6
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) ..........2003 12 31
Пiдприємство
ВАТ " "Шляховик" за ЄДРПОУ 05408668
Територiя 07408, Київська обл., м.Васильків, вул. Власенко,
4-А за КОАТУУ 3240600000
Форма власностi КОЛЕКТИВНА ВЛАСНІСТЬ за КФВ 20
Орган державного управлiння
за СПОДУ 6024
Галузь (вид дiяльностi) ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО за ЗКГНГ 61129
Вид економічної діяльності Будівельне виробництво за КВЕД 45231
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сума -
Aдреса:
07400, Київська обл.., м. Бровари, вул.. Кутузова, 2-А
БАЛАНС
на 31 грудня ..........2003 p.
Форма N1 Код за ДКУД 1801001
AКТИВ Код рядка На початок року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010
первісна вартість 011 1,8 1,8
знос 012 1,8 1,8
Незавершене будівництво 020 104,2 104,2
Основні засоби:
залишкова вартість 030 4754,7 5232,1
первісна вартість 031 8633,7 9792,3
знос 032 3879 4560,2
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045 2114,7 2077,9
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060 23,9
Інші необоротні активи 070 6,3 6,8
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом І 080 7003,8 7421,0
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 1319,7 1156,0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 7548,2 7096,3
первісна вартість 161 7548,2 7096,3
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 94,6 3559,9
Поточні фінансові інвестиції 220 2685,2 8685,2
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 287,7 8224,8
в іноземній валюті 240 122,2 108,0
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260 12057,6 28865,6
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 19061,4 36286,6
ПАСИВ Код рядка На початок року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 74,7 1419,2
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший

 
 

Цікаве

Загрузка...