WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - Курсова робота

Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - Курсова робота

Галик Л.М., Дрівко М.М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студ. спец. 6.050104 "Фінанси", 6.050105 "Банківська справа", 6.050106 "Облік і аудит" / Центральна спілка споживчих товариств України; Львівська комерційна академія. - Л.: Видавництво ЛКА, 2002. - 112 с.
6. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум:Навчальний посіб. для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит", 7.050201 "Менеджмент організацій" - Житомир: ВАТ "Рута", 2000. - 416 с.
7. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств в схемах: Навч. посібник - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. - 191 с.
8. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2000. - 148 с.
9. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник; 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002.- 226 с.
10. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. - К.: Кондор, 2003. - 364 с.
11. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права. Кафедра фінансів і банківської справи. - Д.: Видавництво ДАУБП, 2001. - 224 с.
12. Кульчицький М.І. Економічне регулювання розвитку виробничої сфери в регіоні: Дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / НАН України; Інститут регіональних досліджень. - Л.: Каменяр, 2003. - 161 с.
13. Петрович И.М. Атаманчук Р.П. Производственная мощность и экономика предприятия. - М.: ИНФРА-М 1990. - 298 с.
14. Петряєва З.Ф. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. - Х.: ХДЕУ, 2002. - 164 с.
15. Плисак В.Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства // Фінанси України - №1, 2001 р. с 67 - 72.
16. Хрипач В.Я.Экономика предприятия. - Минск: Лата, 2004. - 254 с.
17. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. - К.: А.С.К., 2003. - 229 с.
18. http://www.smida.gov.ua
19. http://www.smau.gov.ua
ДОДАТОК 1
Показники фінансової незалежності та структури капіталу
Назва показника Формула розрахунку
1. Коефіцієнт незалежності (автономії, власного капіталу) Власний капітал
Валюта балансу
2. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу Позиковий капітал
Валюта балансу
3. Коефіцієнт фінансової залежності Активи 1
Власний каптал коефіцієнт незалежності
4. Коефіцієнт фінансової стабільності Власний капітал
Позичковий капітал
5. Коефіцієнт заборгованості Позиковий капітал
Власний капітал
6. Показник фінансового лівериджу Довгострокові пасиви
Власний капітал
7. Коефіцієнт забезпеченості за кредитами (коефіцієнт покриття відсотка) Чистий прибуток витрати
до оподаткування + на виплату
відсотків
8. Коефіцієнт маневреності власних коштів Власні оборотні кошти
Власний капітал
ДОДАТОК 2
Показники ліквідності та платоспроможності
Назва показника Формула розрахунку Формула розрахунку з використанням статей балансу (ф.№1) Орієнтовне значення
1. Величина власних оборотних коштів (робочий, функціонуючий капітал) Оборотні активи - короткострокові зобов'язання Ряд. 260 - ряд. 620 > 0, збільшення
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Грошові кошти
Короткострокові пасиви Ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240
Ряд. 620 > 0, 2
3. Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності Оборотні активи - запаси
Короткострокові пасиви Ряд. 260 - (ряд.100 - ряд.140)
Ряд. 620
> 1
4. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття) Оборотні активи
Короткострокові пасиви Ряд. 260
Ряд. 620 > 2
5. Коефіцієнт маневрування власних оборотних коштів Грошові кошти + поточні фінансові інвестиції
Величина власних оборотних коштів Ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240
Ряд. 260 - ряд 620 збільшення
6. Частка оборотних коштів в активах Оборотні активи
Валюта балансу Ряд. 260
Ряд. 280 -
7. Частка запасів в поточних активах Запаси
Поточні активи Ряд. 100 - ряд. 140
Ряд. 260 -
8. Частка власних оборотних коштів у покритті запасів Величина власних оборотних коштів
Запаси Ряд. 260 - ряд. 620
Ряд. 100 - ряд. 140 > 0,5
ДОДАТОК 3
Показники ділової активності підприємства
Назва показника Формула розрахунку Формула розрахунку з використанням форм звітності
1. Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації капіталу, ресурсовіддача) Виручка від реалізації
Середній підсумок балансу Ряд. 010 ф.№2
(ряд. 280 гр.3 ф.№1 + ряд. 280 гр.4 ф.№1) / 2
2. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Виручка від реалізації
Середня дебіторська заборгованість Ряд. 010 ф.№2
(ряд.160 - ряд.210 гр.3 ф.№1 + ряд. 160 -
- ряд.210 гр.4 ф.№1) / 2
3. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості Собівартість реалізованої продукції
Середня кредиторська заборгованість Ряд. 040 ф.№2
(ряд. 620 гр.3 ф.№1 + ряд. 620 гр.3 ф.№1) / 2
4. Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів Собівартість реалізованої продукції
Середні виробничі запаси Ряд. 040 ф.№2
(ряд.100 - ряд.140 гр.3 ф.№1 + ряд. 100 -
- ряд.140 гр.4 ф.№1) / 2
5. Коефіцієнт оборотності власного капіталу Чистий дохід
Середня величина власного капіталу Ряд. 035 ф.№2
(ряд. 380 гр.3 ф.№1 + ряд. 380 гр.4 ф.№1) / 2
6. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) Чистий дохід
Середня вартість основних фондів Ряд. 035 ф.№2
(ряд. 031 гр.3 ф.№1 + ряд. 031 гр.4 ф.№1) / 2
7. Коефіцієнт оборотності засобів Чистий дохід
Середня величина оборотних активів Ряд. 035 ф.№2
(ряд. 260 гр.3 ф.№1 + ряд. 260 гр.4 ф.№1) / 2
8. Тривалість обороту в днях Кількість календарних днів звітного періоду
Коефіцієнт оберненості Розрахунково
9. Тривалість операційного циклу в днях Тривалість обороту дебіторської заборгованості +
+ Тривалість обороту запасів Розрахунково
10. Тривалість фінансового циклу Тривалість операційного циклу -
- Тривалість обороту кредиторської заборгованості Розрахунково
ДОДАТОК 4
Показники прибутковості підприємства
Назва показника Формула розрахунку Формула розрахунку з використанням статей звітності
1. Коефіцієнт рентабельності активів (всього капіталу) Чистий прибуток
Середня величина активів підприємства
(валюти балансу) Ряд. 220 ф.№2
(ряд. 280 ф.№1 гр.3 + ряд.280 ф.№1 гр.4) / 2
2. Коефіцієнт рентабельності реалізації Прибуток від реалізації продукції (валовий)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції Ряд. 050 ф.№2
Ряд. 035 ф.№2
3. Коефіцієнт рентабельності реалізації 2 (операційна рентабельність продажу) Чистий прибуток
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції Ряд. 220 ф.№2
Ряд. 035 ф.№2
4. Коефіцієнт рентабельності основної діяльності Прибуток від реалізації продукції (валовий)
Собівартість реалізованої продукції Ряд. 050 ф.№2
Ряд. 040 ф.№2
5. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу Чистий прибуток
Середня величина власного

 
 

Цікаве

Загрузка...