WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основні засоби підприємства - Курсова робота

Основні засоби підприємства - Курсова робота

можна ототожнювати з інтенсивним оновленням діючих засобів праці. Реальний господарський оборот охоплює не лише введення в дію нових і виведення з експлуатації спрацьованих фондів, а й передачу певної їхньої частини з балансу одного підприємства на баланс іншого.
Поряд з цим у систему показників ефективності відтворення основних фондів доцільно включити два нові: коефіцієнт інтенсивного оновлення (співвідношення обсягів вибуття і введення в дію за певний період); коефіцієнт оптимальності вибуття основних фондів (відношення фактичного коефіцієнта вибуття до нормативного).
Узагальнюючі показники:
1. Фондовіддача = ,
де ВП - річний обсяг виробленої продукції в вартісних одиницях;
ОФ - середньорічна вартість основних фондів.
2. Фондорентабельність = ,
де П - річний прибуток підприємства.
Фондорентабельність вказує на частку прибутку підприємства, отриманого за рік, від вартості основних фондів.
З приміток до фінансової звітності підприємства можна визначити фондорентабельність на даному підприємстві. П (за 2003 рік) = 1937,5 (тис. грн.); ОФ = = =16188
ФR = = 0,12
2.5. Напрямки інтенсифікації відтворення основних фондів.
Протягом останніх років на більшості підприємств різних галузейнародного господарства України спостерігається низький рівень ефективності відтворювальних процесів. Коефіцієнти оновлення й вибуття машин і устаткування, тобто найбільш активної частини основних фондів на промислових підприємствах, коливаються в межах відповідно 5-6 та 2-3% загального їхнього обсягу, а коефіцієнт економічного спрацювання досягає 50-55% загальної вартості. Парк діючого виробничого устаткування містить майже третину фізично спрацьованих і технічно застарілих його одиниць. Саме цим пе-редовсім пояснюється невідкладне завдання прискорення й підвищення ефективності відтворення основних фондів, зростання технічного рівня застосовуваних засобів праці. За сучасних умов слід запровадити і реалізувати такі головні напрямки інтенсифікації відтворення основних фондів:
- усебічне прискорення розвитку машинобудівного комплексу України, радикальна перебудова його структури з метою максимально можливого задоволення народногосподарського попиту на достатньо широку номенклатуру різних видів машин та устаткування, забезпечення виготовлення нових поколінь техніки і закінчених (технологічно зв'язаних) систем машин, розробка та організація виробництва тих знарядь праці, які раніше взагалі не виготовлялись або імпортувались з інших країн;
- зосередження зусиль різних галузей науки на пріоритетних напрямках науково-технічного прогресу, форсованому розвитку передовсім наукомістких виробництв, істотному підвищенні техніко-організаційного рівня та соціально-економічної ефективності виробництва на підприємствах різних галузей народного господарства;
- докорінне поліпшення всієї організації робіт та економічного її обґрунтування на всіх стадіях відтворювального процесу (проектування - виробництво - розподіл - запровадження - експлуатація нової техніки);
- дотримання кожним підприємством власної стратегії технічного, організаційного та економічного розвитку; переорієнтація інвестиційної політики на максимальне технічне переозброєння й реконструкцію діючих виробничих об'єктів; різке збільшення масштабів вилучення з виробництва технічно застарілих і економічно малоефективних машин та устаткування, перехід від практики одиничної заміни спрацьованих знарядь праці до систематичного комплексного оновлення техніко-технологічної бази взаємозв'язаних виробничих ланок підприємств;
- створення ринкового економічного механізму країни, спроможного забезпечити постійну заінтересованість усіх ланок управління виробництвом у здійсненні найбільш ефективних відтворювальних процесів і сприйнятті науково-технічних та організаційних новацій (нововведень).
Практична реалізація перелічених головних напрямків інтенсифікації відтворювальних процесів потребує не лише активної інженерно-виробничої діяльності самих підприємств, а й мобілізації великих власних фінансових коштів. У повному обсязі вона можлива за умови передовсім постійної державної підтримки, безпосередньої участі багатьох інститутів ринкової інфраструктури та іноземного капіталу.
ВИСНОВОК
Отже згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 об'єктом амортизації є вартість основних фондів (окрім вартості землі та незавершених капітальних інвестицій). Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкту активом (при зарахуванні на баланс),і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
На даному підприємстві нарахування амортизації основних фондів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується на строк корисного використання об'єкта основних фондів. Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на 12.
Протягом року в структурі основних фондів відбулися незначні зміни: на 0,7 % зросла частка будинків, споруд та передавальних пристроїв, на 0,2% зросла частка малоцінних необоротних активів, в той час як частка машин, обладнання та транспортних засобів зменшились відповідно - на 0,8 і 0,1%.
Сума нарахованої за рік амортизації 794,1 тис. грн. - за бухгалтерським обліком; 1022,0 - за податковим обліком.
Взагалі на підприємстві знос за період до 2003року становить 5421,4 тис. грн. Сума прибутку, що оподатковується, відповідно до податкового обліку становила - 1981,4 тис. грн. Нараховані податки на прибуток відповідно до:
" бухгалтерського обліку - 777,1 тис. грн.
" податкового обліку - 594,4 тис. грн.
Сума нарахованої амортизації використана повністю: 579,2 - на капітальне будівництво; 212,8 - на придбання (виготовлення) та поліпшення основних фондів; 2,1 - на придбання (виготовлення) інших необоротних активів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000р. №92
2. Указ Президента України "Про концепцію амортизаційної політики" від 7 березня 2001р. №169/2001
3. Концепція амортизаційної політики від 7 березня 2001р. №169/2001
4. Державний класифікатор основних фондів ДК-013-97, затверджений наказом Держстандартом від 19.08.97р. №507
5. Ковальчук І.В. Реальна економіка: навчальний посібник з економіки підприємства. -К.:ВІПОЛ, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...