WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основні засоби підприємства - Курсова робота

Основні засоби підприємства - Курсова робота

об'єктам, внесеними засновниками в рахунок їх вкладів в Статутний капітал - по домовленості сторін;
- по об'єктам, одержаним від інших підприємств та осіб безоплатно - експертним шляхом або по даним документів прийому-передачі.
Основні фонди, які були в експлуатації та придбані за плату,приймаються на облік по купівельній вартості з додаванням витрат на доставку та установку, а також сум зносу по цим об'єктам, вказаних в документах на купівлю-продаж.
Переоцінена вартість основних фондів - це вартість необоротних активів після їх переоцінки.
Оцінка об'єктів основних фондів по залишковій вартості визначається відніманням від первісної (переоціненої) вартості нарахованого зносу, що обліковується в бухгалтерському обліку. В балансі приводиться окремо первісна та залишкова вартість основних засобів, а також окремо сума нарахованого зносу.
Згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" №334/94-ВР п.8.2.1 під терміном "основні фонди" потрібно розуміти матеріальні активи, які використовуються у виробничій діяльності платника податку протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з дати введення до експлуатації таких матеріальних активів, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.
Таблиця 1.Групи основних засобів на підприємстві в 2003році (тис. грн.) відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
Групи основних засобів Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Залишок на кінець року
первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос
Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки, споруди та передавальні пристрої 7675,0 1442,7 2,3 2,3 150,2 7672,7 1590,6
Машини та обладнання 6864,3 2384,5 175,6 412,9 404,9 516,3 6627,0 2495,9
Транспортні засоби 243,0 203,1 22,6 22,6 17,4 220,4 197,9
Інструменти, прилади, інвентар(меблі) 1435,6 1030,7 37,2 52,1 50,7 95,2 1420,7 1075,2
Робоча та продуктивна худоба - -
Багаторічні насадження - -
Інші основні засоби - -
Бібліотечні фонди - -
Малоцінні необоротні матеріальні активи 93,7 46,8 29,9 15,0 123,6 61,8
Тимчасові споруди - -
Природні ресурси - -
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матаріальні активи
Разом 16311,6 5107,8 242,7 489,9 480,5 794,1 16064,4 5421,4
Подивитися рух основних засобів за рік, їх склад та вартість можна розглянути в таблиці 1.
Таблиця 2. Склад і структура основних фондів підприємства в 2003р.
Групи основних засобів Вартість основних фондів, тис. грн. Структура основних фондів, %
На початок року На кінець року На початок року На кінець року
Будинки, споруди та передавальні пристрої 7675,0 7672,7 47,1 47,8
Машини та обладнання 6864,3 6627,0 42,1 41,3
Транспортні засоби 243,0 220,4 1,5 1,4
Інструменти, прилади, інвентар(меблі) 1435,6 1420,7 8,8 8,8
Малоцінні необоротні матеріальні активи 93,7 123,6 0,6 0,8
Разом 16311,6 16064,4 100,0 100,0
Як свідчать дані таблиці 2, найбільшу питому вагу в структурі основних фондів підприємства в 2003 році - 47,8%, на кінець року - становлять будинки, споруди та передавальні пристрої. Протягом року в структурі основних фондів відбулися незначні зміни: на 0,7 % зросла частка будинків, споруд та передавальних пристроїв, на 0,2% зросла частка малоцінних необоротних активів, в той час як частка машин, обладнання та транспортних засобів зменшились відповідно - на 0,8 і 0,1%.
1.2. Спрацювання і старіння основних фондів.
Основні фонди протягом свого тривалого функціонування зазнають фізичного (матеріального) і економічного спрацювання, а також техніко-економічного старіння. Під фізичним (матеріальним) спрацьовуванням основних виробничих фондів розуміють явище поступової втрати ними своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей, тобто споживної вартості, що призводить до зменшення їхньої реальної вартості - економічного спрацьовування. На швидкість і розміри фізичного спрацювання основних фондів впливають їхня надійність та довговічність, спосіб використання (екстенсивне чи інтенсивне), особливості технологічних процесів, якість технічного догляду й ремонтного обслуговування, кваліфікація робітників, інші організаційно-технічні фактори.
Фізичне спрацювання будь-якого знаряддя праці (машини, устаткування) можна поділити умовно на дві частини: ту, що періодично усувають проведенням ремонтів, і ту, що її в такий спосіб усунути неможливо. З часом спрацювання поступово збільшується і врешті решт стає таким, що унеможливлює дальше використання засобу праці у виробництві, тобто настає момент повного фізичного спрацювання, коли треба замінити такий засіб праці на новий аналогічного призначення. У зв'язку з цим розрізняють усувне (тимчасове) та неусувне (постійно нагромаджуване) фізичне спрацювання основних фондів.
Ступінь фізичного спрацювання окремої одиниці засобів праці можна визначити двома розрахунковими методами: 1) за строком її експлуатації (через зіставлення фактичної та нормативної величин з урахуванням ліквідаційної вартості); 2) за даними обстежень технічного стану. Відносну величину економічного спрацювань окремої фізичної одиниці або певної сукупності основних фондів визначають як відношення накопиченої суми спрацювання, тобто їхньої вартості, вже перенесеної на вартість продукції, до загальної балансової вартості.
Техніко-економічне старіння основних фондів (моральне спрацювання) - це процес знецінення діючих засобів праці до настання повного фізичного спрацювання під впливом науково-технічного прогресу. Воно характеризується поступовою втратою засобами праці своєї споживної вартості внаслідок удосконалення існуючих та створення нових засобів виробництва, запровадження принципово нової технології, старіння продукції, що виробляється з допомогою цих засобів виробництва. Старіння властиве передовсім знаряддям праці та транспортним засобам і зв'язане з реальними економічними збитками для підприємств, що експлуатують застарілу техніку.
Ступінь техніко-економічного старіння того чи того засобу праці можна визначити за допомогою коефіцієнта (відносного показника) Ктес , що його розраховують за формулою
де В0, В1 - повна вартість (ціна) застосовуваного й нового засобів праці; П0, П1 - відповідно продуктивність тих самих засобів праці або витрати на їхнє експлуатаційне обслуговування (інший пріоритетний техніко-експлуатаційний показник). Про загальний рівень техніко-економічного старіння

 
 

Цікаве

Загрузка...